Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Non-linear behaviour of insufficiently grouted post-tensioned concrete members 

  Vestad, Hedvig; Vestad, Magnus (Master thesis, 2021-06)
  The purpose of this master thesis is to investigate the structural effects of insufficiently grouted post-tensioned concrete members. This was carried out by performing non-linear analyses in the Finite element analysis ...
 • Post-tension concrete beam modelling and analysis in DIANA via Python 

  Musach, Marti Torrijos (Bachelor thesis, 2020-06)
  Post-tensioned systems are becoming more popular over time. They permit building long span and slender bridges by compressing the concrete to the point that the effect of the external loads is nearly counteracted. Studying ...
 • Analyse av FFB-bru med korrosjonsskadet spennarmering 

  Aasheim, Marius; Hangaard, Lasse (Master thesis, 2018-06)
  Denne rapporten omhandler modellering og analyse av Osstrupen bru som ble bygget på midten av 70-tallet og har i dag synlige korrosjonskader på slakkarmeringen. Brua har blitt modellert i programmet NovaFrame og resultatene ...
 • Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende 

  Svorstøl, Eli-Trine; Ellis, Ingunn O.; Varhelyi, Andras (Report, 2017)
  Prosjektet «Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende. En kunnskapsoppsummering» er gjennomført av Urbanet Analyse og Lund tekniske högskola på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i ...
 • Cyclists’ Perception of Maintenance and Operation of Cycling Infrastructure—Results From a Norwegian Survey 

  Aasvik, Ole; Bjørnskau, Torkel (Others, 2021-07)
  The Norwegian authorities want to limit the extent of car use in city areas to existing levels. Such a limitation would help combat climate change, improve health of citizens, and alleviate congestion. This implies that ...
 • TØI rapporter - bestilt og betalt av Statens vegvesen 

  Bjørnskau, Torkel; Johansson, Ole; Pokorny, Petr; Skender, Belma (Others, 2020)
 • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. 

  Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Report, 2021-05-31)
  Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
 • Eksterne kostnader ved bylogistikk 

  Rødseth, Kenneth Løvold; Thune-Larsen, Harald (TØI rapport;1838/2021, Report, 2021-03)
  Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet ...
 • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

  Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
  Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
 • Transport med varebiler 2018 

  Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Autonom feiemaskin - Kongsberg 

  Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
  I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
 • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
  Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
 • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

  Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
 • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
  Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
 • Sorption Properties of a Bentonite Based Material for Removal of Uranium from Alum Shale Leachate 

  Alvarenga, Emilio; Hayrapetyan, Sergey; Skipperud, Lindis; Hayrapetyan, Lusine; Linjordet, Marte; Salbu, Brit (Journal article, 2016)
  A dynamic sorption experiment was performed for removal of uranium (VI or 6+) from a leachate from an alum shale landfill with a diatomite-bentonite based sorbent in a laboratory scale. Such material was grounded and treated ...
 • Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann 

  Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (Journal article, 2016)
  FoU-programmet Nordic Road Water (NORWAT) har til hensikt å etablere en metodikk for når overflateavrenning fra veier og vaskevann fra tunnelrenhold skal renses. Veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer ...
 • Indikatorer for bylogistikk 

  Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
  Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
 • Veileder i gjenbruk av asfalt 

  Høvik (Others, 2019-01-02)
  Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
 • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

  Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
  Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...

Vis flere