Målet med FoU-programmet har vært økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet. Det er arbeidet med tiltak på hele dekkekonstruksjonen, og målet har vært å heve kompetansen både hos Statens vegvesen og andre byggherrer, entreprenører, konsulenter og undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Recent Submissions

 • Veileder i gjenbruk av asfalt 

  Høvik (Others, 2019-01-02)
  Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
 • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

  Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
  Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
 • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

  Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
  De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...
 • Prosjekt LavTemperaturAsfalt 2011 - Hovedrapport 

  Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin; Hersson, Merete; Thorud, Syvert; Madsen, Rune A.; Knardahl, Stein; Ellingsen, Dag G. (FAV rapport;Nr. 3 Årgang 13, Report, 2012-08-16)
  Det er gjennomført en undersøkelse av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt i løpet av asfaltsesongen 2011. Hensikten med studien var å sammenligne kjemisk eksponering ...
 • Varige veger - Årsrapport 2013 

  Unknown author (Report, 2013)
  I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
 • Varige veger - Årsrapport 2014 

  Unknown author (Report, 2014)
  I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
 • Varige veger - Kvalitetskontroll og målemetoder 

  Nilssen, Kine (SINTEF rapport;SBF2012 0353, Report, 2012-12-19)
  Varige veger er et forsknings‐ og utviklingsprogram startet opp av Statens vegvesen i 2011. Målet med programmet er bedre metoder, verktøy og dokumentasjon, nye krav og kompetanseheving i hele bransjen. (Snilsberg, 2012). ...
 • Varige veger - Årsrapport 2012 

  Unknown author (Report, 2012)
  I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
 • Varige veger - Årsrapport 2011 

  Unknown author (Report, 2011)
  I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
 • Laboratorietesting - Rapport for Statens vegvesens etatsprogram Varige veger 

  Rise, Torun; Brcic, Haris (SINTEF rapport;SBF2013 F0105, Report, 2013-10-10)
  Rapporten er en videreføring av SINTEFs tidligere arbeid inne FoU-programmet Varige veier. Det er utført laboratorietesting av prall og wheel track på tidligere uttatt prøvemateriale, med den hensikt å fremskaffe tilstrekkelig ...
 • Båttransport av asfalt 2016 

  Telle, Roar (Report, 2016-10-31)
  I 2013 utførte Statens vegvesen et forsøk på Fosen der båttransport av asfalt ble fulgt opp med varmefotografering. Under dette forsøket fulgte Bjørn Hoven fra Statens Vegvesen opp lossing av båt med temperaturmålinger og ...
 • Homogenitets rapport Testmålinger oktober 2017 

  Myklatun, Aslak (ViaTech rapport;DOC5000149, Report, 2018-01-28)
  Målesystemene skiller godt på de ulike dekke typene på Gardermoen. Også på RV035 og RV004 viser målesystemene de samme variasjonene i måleresultat. På alle målinger viser P09 et avvik i nivå samt en større variasjon i ...
 • Varige veger - Nytteberegning 

  Johansen, Johnny M; Granden, Marte (ViaNova rapport;VN PT – 20548, Report, 2015-08-14)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes ...
 • Varige vegdekker: Forprosjekt - Kunnskap og løsninger 

  Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Horvli, Ivar (ViaNova rapport;VN PT – 20075, Report, 2010-10-27)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov knyttet til vegdekker og vegkonstruksjoner i Norge. Vurderingen av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov er gjennomført for ...
 • Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke 

  Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;627, Report, 2016-06)
  Det oppstår ofte skader som følge av dårlig heft mellom asfaltlagene på det norske vegnettet. Glidning, avflaking, tidlig krakelering og slaghull er skader som ofte kan komme som følge av dårlig heft. Som en av aktivitetene ...
 • Lærebok: Vegteknologi 

  Aurstad m fl, Joralf (Statens vegvesens rapporter;626, Report, 2016-06-24)
  Det har lenge vært ønske om å samle grunnleggende kunnskap om vegteknologi i ei bok som kan brukes i undervisningssammenheng. Denne læreboka er utarbeidet gjennom etatsprogrammet Varige veger, og er primært tenkt brukt på ...
 • Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 

  Riddervold Levy, Jorunn (Statens vegvesens rapporter;613, Report, 2016-06)
  Denne rapporten beskriver aktiviteter og tester på veiing-i-fart, gjennomført i perioden 2011-2015, med de viktigste resultatene. Testene inkluderer noen få varianter av sensorer og dataloggere, over en relativt kort ...
 • Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner 

  Espe (ViaTech as), Erik (Statens vegvesens rapporter;600, Report, 2016-05-23)
  En viktig del av arbeidet i Varige veger har gått på å bedre utførelse og kontroll av asfaltdekker. Tidligere har vi ikke hatt en objektiv målemetode for å bestemme homogeniteten av ferdig utlagte asfaltdekker og hittil ...
 • Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

  Telle, Roar Vegteknisk institutt; Hoven, Bjørn Vegteknisk institutt (Statens vegvesens rapporter;583, Report, 2016-05-11)
  I 2013 ble 20 % av asfalten som ble lagt på riks- og fylkesvegene transportert med båt. I denne rapporten omtales transport av asfalt med båt. Vi har studert ulike måter å laste båt på og sett på tildekking av last. Det ...
 • Utførelsens betydning for asfaltdekkers levetid 

  Telle, Roar Veiteknisk institutt (Statens vegvesens rapporter;392, Report, 2015-12)
  Rapporten undersøker hvordan utførelsen påvirker asfaltdekkets levetid, og kommer med forslag til forbedringer som kan føre til økt dekkelevetid. Innholdet i rapporten er basert på møter og intervjuer i Statens vegvesen ...

View more