Forsknings og utviklingsprogrammet BEDRE BY står for «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer». Det overordnede målet er å frambringe et godt faglig grunnlag for å utvikle verktøy som kan prioritere tiltak og virkemidler som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.

Recent Submissions

 • STRATMOD - D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen 

  Berg, Mads; Høyem, Harald; Haug, Tormod Wergeland (Urbanet Analyse notat;96/2016, Working paper, 2016)
 • STRATMOD - D3.1 Beskrivelse av finansieringsmodellen 

  Betanzo, Mari; Haraldsen, Kristine Wika (Urbanet Analyse notat;97/2016, Working paper, 2016)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • STRATMOD - D1.4 Case Stockholm 

  Betanzo, Mari; Norheim, Bård (Urbanet Analyse notat;95c/2017, Working paper, 2017)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • STRATMOD - D.1.3 Case Oslo 

  Betanzo, Mari; Haug, Tormod Wergeland; Norheim, Bård; Høyem, Harald (Urbanet Analyse notat;95b/2016, Working paper, 2016)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • STRATMOD - D2.2 Dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube 

  Berg, Mads (Urbanet Analyse notat;96a/2016, Working paper, 2016)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • STRATMOD - D1.2 Case Moss og effekter av Follobanen 

  Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland (Urbanet Analyse notat;95a/2016, Working paper, 2016)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • Transportstandard for kollektivtransport 

  Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter (Urbanet rapport;76/2016, Report, 2016)
  Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
 • STRATMOD - D1.1 Overordnet beskrivelse av modellen 

  Norheim, Bård; Betanzo, Mari; Wergeland Haug, Tormod (Urbanet Analyse notat;97/2016, Working paper, 2016)
  Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
 • Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models 

  Flügel, Stefan; Flötteröd, Gunnar; Kwong, Chi Kwan; Steinsland, Christian (TØI rapport;1358/2014, Report, 2014-10)
  The report evaluates methods for traffic assignment modelling (static macroscopic, dynamic macroscopic and dynamic micro/mesocopic) within strategic transport model systems. Our evaluation of traffic assignment models ...
 • Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak 

  Samstad, Hanne; Nielsen, Malene Kofod (COWI rapport;1, Report, 2015-03)
  Statens vegvesen og de øvrige transportetatene anvender et modellsystem for å kunne analysere foreslåtte og planlagte tiltak. I sitt planarbeid har de behov for å vurdere om tiltak bør gjennomføres eller ikke, og veie ...
 • Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo 

  Bowitz, Einar; Voldmo, Frode; Stokke, Linda (Norconsult;5158088, Report, 2014)
  Økt sykkelandel er viktig for å nå politiske mål om at trafikkveksten i byområdene skal tas innenfor kollektiv, gåing og sykling. Oslos sykkelstrategi har som mål å øke andelen sykkelreiser fra 8 prosent i 2014 til minst ...
 • Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder 

  Johansen, Bjørn Gjerde; Hansen, Wiljar; Tennøy, Aud (TØI;1415/2015, Report, 2015-04)
  Målet med denne rapporten er todelt: (1) å presentere en oppdatert litteraturgjennomgang av LUTI (Land-Use and Transport Interaction) -modeller, med et mål om å identifisere gjeldende kunnskap og gjeldene klasser av ...
 • Transportstandard for sykkel 

  Solli, Hilde; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Ellis, Ingunn O. (Urbanet rapport;75/2016, Report, 2016)
  Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
 • Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten 

  Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Flügel, Stefan; Eliasson, Jonas; Madslien, Anne (TØI rapport;1408/2015, Report, 2015-03)
  Det er ikke lett å måle etterspørselseffektene av kvalitative forbedringer i kollektivtransporten, som komfort og informasjon. Rapporten gjennomgår og vurderer ulike metoder som er i bruk for dette formålet. Det gis ...
 • Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon? 

  Hamre, Tom Normann (NUMERIKA;1/2016, Report, 2016)
  På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Numerika AS vurdert forbedret håndtering av endret kø-situasjon i nyttekostnadsanalyser. Utgangspunktet er regionale transportmodeller (RTM), verktøyet EFFEKT, og arbeidet ...
 • Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? 

  Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2016-02-03)
  For å få flere til å reise mer miljøvennlig kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. Prosjekt «Hel reiseveg» ser nærmere på hvordan Statens vegvesen, Region sør kan bidra til å få flere ...
 • Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen 

  Ellis, Ingunn Opheim; Amundsen, Maria; Høyem, Harald (Urbanet Analyse rapport;78/2016, Report, 2017-03)
  Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget har bestått av følgende problemstillinger: ...
 • Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk 

  Christiansen, Petter; Gundersen, Frants; Gregersen, Fredrik Alexander (TØI rapport;1505/2016, Report, 2016-10)
  Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at ...
 • Kategorisering av arealbruk i RTM 

  Dalen, Øyvind; Berglund, Gunnar; Lynum, Faste; Frøyen, Yngve (Asplan Viak;2/11.03.2016, Report, 2016-03)
  Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet for å utarbeide forslag til karakteristika som beskriver arealbruksegenskaper ved grunnkretser som har betydning for transportomfang for bruk i RTM. Guro ...
 • Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM 

  Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd André; Babri, Sahar (SINTEF rapport;A28062, Report, 2017-10-20)
  RTM blir tilgjengeligheten til holdeplasser beregnet ved bruk av nettverksmodellen. Fra hver sone/grunnkrets blir det opprettet tilbringerlenker til de tre nærmeste holdeplassene for hvert kollektivmode. Denne metoden har ...

View more