Hovedformålet med FoU-programmet var å frambringe kunnskap som vil ha en avgjørende betydning for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i framtiden og gi verdifulle innspill til NTP 2018–2027. Programmet skulle også bidra til at vi tar betydelige steg videre i arbeidet mot en fortsatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, til tross for forventet trafikkøkning. Denne økningen vil være spesielt høy innenfor gruppene «kollektivreisende», «gående» og «syklende».

Recent Submissions

  • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

    Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
    Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...