Hovedformålet med FoU-programmet var å frambringe kunnskap som vil ha en avgjørende betydning for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i framtiden og gi verdifulle innspill til NTP 2018–2027. Programmet skulle også bidra til at vi tar betydelige steg videre i arbeidet mot en fortsatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, til tross for forventet trafikkøkning. Denne økningen vil være spesielt høy innenfor gruppene «kollektivreisende», «gående» og «syklende».

Recent Submissions

 • Sykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risiko 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;51154, Working paper, 2017-06-20)
  Statens vegvesen har ønsket en gjennomgang av status i Oslo når det gjelder omfanget og utviklingen i sykkelbruk, og ulykker og skader blant syklister. Bakgrunnen er blant annet en registrert økning i antall hardt skadd/drepte ...
 • Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data 

  Elvik, Rune (Arbeidsdokument;51134, Working paper, 2017-05-18)
  Som del av BEST-programmet gjennomførte Oslo legevakt i 2014 en registrering av syklistskader i Oslo. Alle skadde syklister som oppsøkte legevakten for behandling, samt skadde syklister som ble fraktet direkte til sykehus, ...
 • Tåleevne og fart 

  Roche-Cerasi, Isabelle; Jonsson, Thomas (SINTEF rapport;A25575, Report, 2013-11-30)
  Fotgjengere er de mest sårbare trafikanter i byer med komplekse trafikkforhold, og unge og eldre er spesielt sårbare når de går i et slikt risikofylt miljø. De har høyere risiko for å bli alvorlig skadd dersom de blir ...
 • Kategorisering av gående og syklende 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50532, Working paper, 2014-02-09)
  Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
 • Safety in numbers -Litteraturstudie - Rambøll 2013 

  Børrud, Elin; Uteng, Tanu Priya; Myrberg, Grethe (Report, 2013-11-29)
  I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 er det en målsetning at økningen i persontrafikken i de store byene i Norge i hovedsak skal tas av gående og syklende. Dette har skapt bekymring da det er lett å tenke at de myke ...
 • Sykkelskader i Oslo 2014 

  Melhuus, Knut; Siverts, Henrik; Enger, Martine; Schmidt, Malte (Report, 2015-06-11)
  I Norge er det bred politisk enighet om å fremme sykling som et trafikk- og helsepolitisk virkemiddel, spesielt i byene. Omfang, skadeårsak og skadealvor for sykkelulykker i Oslo de siste ti årene er imidlertid ikke kjent. ...
 • Førerstøttesystemer 

  Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg; Vaa, Truls (TØI rapport;1450/2015, Report, 2015-12)
  For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og ...
 • Risiko i veitrafikken 2013/14 

  Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1448/2015, Report, 2016-04)
  Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Det er også beregnet risikotall for materielle skader for bil. I tillegg presenteres ...
 • Alternative forståelser av risiko og eksponering 

  Bjørnskau, Torkel; Ingebrigtsen, Rikke (TØI rapport;1449/2015, Report, 2015-12)
  Rapporten drøfter det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for beregning av risiko i trafikk samt eksponeringsmål som blir benyttet i trafikksikkerhetsforskningen. I rapporten argumenteres det for at selv om hendelser som ...
 • Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? 

  Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1417/2015, Report, 2015-05)
  Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i ...
 • Litteraturstudie - Safety in numbers - TØI 2013 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50428, Working paper, 2013-12-20)
  Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
 • An assessment of the available simulation models for the planning and design of safe urban intersections for pedestrians and cyclists 

  Uteng, Tanu Priya; Taylor, David (TØI report;1391/2015, Report, 2015-12)
  Den norske transportplanleggingsagendaen ønsker å skape gode forhold for fotgjengere og syklister. Bærekraftige transportmidler, dvs. kollektivtransport, sykling og gange skal også, ifølge politiske målsetninger, stå for ...
 • Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001 

  Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (IRIS rapport;2015/003, Report, 2015-02)
  En stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Dette betyr at det kan ligge et sikkerhetspotensiale i å engasjere virksomheter til å inkludere trafikksikkerhet som en del av det systematiske ...
 • Synlige syklister 

  Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg Storesund (TØI rapport;1478/2016, Report, 2016-03)
  Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke er omtrent to tredjedeler med store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, om vinteren, og blant menn som sykler ...
 • Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak 

  Høye, Alena (TØI rapport;1556/2017, Report, 2017-02)
  The Compendium of road safety measures summarizes effects of 34 types of road safety measures. The main focus is on measures within the responsibility of the Norwegian Public Roads Administration. For each measure effects ...
 • Dødsulykker ved kjøring uten førerett 

  Sagberg, Fridulv (TØI rapport;1529/2016, Report, 2016-11)
  Mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en fører uten førerett eller som kjører et stjålet kjøretøy. Dette ble påvist ved en analyse av alle dødsulykker i Norge i perioden 2005-2014. Gjennomgang av internasjonal ...
 • Evaluering av «Shared space»-områder i Norge 

  Bjørnskau, Torkel; Sundfør, Hanne Beate; Sørensen, Michael W. (TØI rapport;1511/2016, Report, 2016-12)
  «Shared space» innebærer at torg og gater deles mellom ulike trafikantgrupper og at gaterommet uformes uten eller med begrenset bruk av skilt, oppmerking og fysisk separering. I stedet for klare regler og regulereringer ...
 • Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t 

  Sagberg, Fridulv; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1462/2016, Report, 2016-01)
  Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn ...
 • På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme? 

  Elvebakk, Beate; Hesjevold, Ingeborg Storesund; Julsrud, Tom Erik (TØI rapport;1491/2016, Report, 2016-06)
  Store grupper av befolkningen har relativt stor forståelse for tunge inngrep innen trafikken av sikkerhetshensyn. Særlig ser det ut som om det er relativt liten motstand mot innføring av obligatorisk sikkerhetsutstyr. ...
 • Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder 

  Bjørnskau, Torkel; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1401/2015, Report, 2015-03)
  Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir retningslinjer for å benytte 30 km/t og 40 km/t fartsgrenser i byer og tettsteder. En spørreundersøkelse blant by- og tettstedskommuner viser at kommunene har fulgt opp og ...

View more