Collections in this community

Recent Submissions

 • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. 

  Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Report, 2021-05-31)
  Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
 • Eksterne kostnader ved bylogistikk 

  Rødseth, Kenneth Løvold; Thune-Larsen, Harald (TØI rapport;1838/2021, Report, 2021-03)
  Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet ...
 • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

  Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
  Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
 • Transport med varebiler 2018 

  Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Autonom feiemaskin - Kongsberg 

  Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
  I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
 • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
  Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
 • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

  Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
 • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
  Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
 • Sorption Properties of a Bentonite Based Material for Removal of Uranium from Alum Shale Leachate 

  Alvarenga, Emilio; Hayrapetyan, Sergey; Skipperud, Lindis; Hayrapetyan, Lusine; Linjordet, Marte; Salbu, Brit (Journal article, 2016)
  A dynamic sorption experiment was performed for removal of uranium (VI or 6+) from a leachate from an alum shale landfill with a diatomite-bentonite based sorbent in a laboratory scale. Such material was grounded and treated ...
 • Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann 

  Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (Journal article, 2016)
  FoU-programmet Nordic Road Water (NORWAT) har til hensikt å etablere en metodikk for når overflateavrenning fra veier og vaskevann fra tunnelrenhold skal renses. Veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer ...
 • Indikatorer for bylogistikk 

  Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
  Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
 • Veileder i gjenbruk av asfalt 

  Høvik (Others, 2019-01-02)
  Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
 • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

  Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
  Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
 • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

  Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
  De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...
 • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

  Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
  Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
 • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

  Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
 • Effekter av veisalting på jord, vann og vegetasjon - Rapport for perioden 1998 - 2001 

  Næss, Sven Olav; Åstebøl, Svein Olav; Røhr, Per Kristian; Pedersen, Per Anker (Report, 2002-02-08)
  Nordvimarka ved E6 i Stange ble valgt ut for overvåkning av skader på skog og saltkonsentrasjoner i jord og jordvann. Dette området ble valgt fordi det allerede tidlig på 90- tallet ble dokumentert betydelige skader. ...
 • Arbeidsnotat: Laboratorieforsøk 

  Jørgensen, Torbjørn (Working paper, 2011-09)
  Målet med arbeidet var å undersøke 1) ved hvilke konsentrasjonsforskjeller i salinitet saltholdig vann vil innlagres i bunnsjiktet, 2) betydningen av temperaturforskjeller og ulike saliniteter og 3) om repetert tilførsel ...
 • Notat: Miljøvurdering av bruk av kaliumformiat i Statens vegvesen 

  Kronvall, Kjersti Wike (Working paper, 2008-02-20)
  Salt SMART vurderer alternative kjemikalier til NaCl i vintervedlikeholdet for å unngå skade på miljøet. Kaliumformiat (K-formiat) er vurdert til å være et miljøvennlig alternativ på Oslo sentrale lufthavn (OSL) og av ...

View more