FoU-prosjektet ELinGO skal gjøre en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge vegtransporten. Målet er å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Godstransport er svært viktig for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransporten på vei er ventet å øke med 95 prosent i perioden 2016-2050, forutsatt uendret samferdselspolitikk. Samtidig skal Norge redusere klimagassutslippene fra transport med 40 prosent innen 2030. FoU-prosjektet ELinGO gjør en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge veitransporten. Prosjektet ser på ulike aktuelle teknologier og analyserer miljøkonsekvenser, organisering og forretningsmodeller. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten.