FoU-programmet BEVEGELSE varer fra 2017-2021 og omhandler innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk. Programmet skal gi økt kunnskap om:Gående og syklendes forutsetninger og behov, Driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg og Samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører.

Recent Submissions

 • Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende 

  Svorstøl, Eli-Trine; Ellis, Ingunn O.; Varhelyi, Andras (Report, 2017)
  Prosjektet «Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende. En kunnskapsoppsummering» er gjennomført av Urbanet Analyse og Lund tekniske högskola på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i ...
 • Cyclists’ Perception of Maintenance and Operation of Cycling Infrastructure—Results From a Norwegian Survey 

  Aasvik, Ole; Bjørnskau, Torkel (Others, 2021-07)
  The Norwegian authorities want to limit the extent of car use in city areas to existing levels. Such a limitation would help combat climate change, improve health of citizens, and alleviate congestion. This implies that ...
 • TØI rapporter - bestilt og betalt av Statens vegvesen 

  Bjørnskau, Torkel; Johansson, Ole; Pokorny, Petr; Skender, Belma (Others, 2020)
 • Autonom feiemaskin - Kongsberg 

  Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
  I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
 • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
  Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
 • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

  Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
 • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
  Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
 • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

  Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
  Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
 • Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang og sykkelveger 

  Karlsson, Hampus; Roche-Cersi, Isabelle; Rise, Torun (SINTEF rapport;2020:00525, Report, 2020-07)
  Det stilles stadig strengere krav til både reduksjon i klimagassutslipp og til standard på gang- og sykkelveger. Økt bruk av barvegsstandard medfører en hyppigere frekvens av ulike kjøretøy på gang- og sykkelveger, noe som ...
 • Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

  Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
  I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...
 • Cycling comfort on different winter road conditions 

  Kirstensen, Håvard Eggen (Bachelor thesis, 2019-06-06)
  This document is the result of the master’s thesis at the Department of Civil and Environmental Engineering at NTNUT and was written in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (NPRA).
 • Oppfølging av GsA og GsB+ vinteren 2018 

  Karlsson, Hampus (Others, 2019-11)
  I januar til februar 2018 ble det gjennomført et forsøk med en ny vinterdriftsklasse for gående og syklende i Trondheim. Driftsmetodene fra GsB (uten salt med snø/issåle) ble bestilt sammen med syklustider basert på GsA, ...
 • Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende : En kunnskapsoppsummering 

  Svorstøl, Eli-Trine; O. Ellis, Ingunn; Varhelyi, Andras (Rapport;99/2017, Report, 2017-12)
 • Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående : Effekter av forbedret drift/vedlikehold og eksempelberegninger 

  Veisten, Knut; Fearnley, Nils; Elvik, Rune (TØI rapport;1690/2019, Report, 2019-03)
  Nivået av drift- og vedlikehold av gang- og sykkelinfrastrukturen vil, sammen med infrastrukturstandarden som sådan, signalisere hvilken prioritet samfunnet tillegger denne typen transport. Drift- og vedlikehold vil kunne ...
 • Kost som metode i vinterdrift av G/S-veger : Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2019:00653, Report, 2019-06)
  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
 • Erfaringer med barvegstandard/GsA : Intervju med byggherre 

  Karlsson, Hampus (Others, 2019-10)
  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som har gang- og sykkelvegnett som driftes etter barvegsstandarden /GsA (her etter barvegstandard). Per i dag driftes i overkant av 500 km ...
 • BEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklende 

  Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (Oppdragsrapport;VN PT – 20776, Report, 2017-12)
  Hensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil ...