Select a community to browse its collections.

 • Undersøkelse knyttet til erfaringer med N601 og NEK600:2021 

  Glimsdal-Nes, Maria; Larsen, Dan Mikael (Report, 2023-12)
  Statens vegvesens vegnormal 601:2017 ble revidert og utgitt i ny utgave N601:2021. Innhold om beskrivende krav for prosjektering og utføring, som tidligere inngikk i vegnormalen, gis nå ved en ny standard, NEK600. Standarden ...
 • Bærekraft i fremtidens vegnormaler 

  Bakjord, Espen; Beke, Thor (Report, 2023-12)
  Vi har vurdert dagens hjemmel for å stille miljøkrav etter dagens forskrift om anlegg av offentlig veg. I dag er de sentrale bestemmelsene som forankrer miljøhensyn forskriftens § 3 annet og femte ledd. Dette kan oppfattes ...
 • Naturrestaurering på Statens vegvesens arealer 

  Kornstad, Torbjørn H.; Torpe, Marie Hepsøe; Alv Terje Fotland; Torgeir Isdahl (Statens vegvesen rapporter;987, Report, 2024-06)
  Denne rapporten ser på hvilket potensial det er for restaurering av natur på Statens vegvesens grunn, med tre konkrete veistrekninger som eksempel. Den presenterer en verktøykasse med forslag til ulike tiltak man kan ...
 • Metodikk for før og etterundersøkelser 

  Heggland, Arne; Skrindo, Astrid; Skrutvold, Johanna; Mehlhoop, Anne Catriona (Statens vegvesen rapporter;979, Report, 2024-05)
  Før- og etterundersøkelser er viktig for å øke kunnskapen om virkningene av utbyggingsprosjekter og effekten av skadereduserende tiltak. Det finnes nasjonale overvåkingsprogrammer, men det mangler en standardisert metodikk ...
 • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

  Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
  Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...

View more