Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Road traffic safety equipment – Technical requirements [Manual R310E] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;R310E, Book, 2014)
  A new edition of Manual R310 Road traffic safety equipment was published in 2005. The manual was then given the subtitle “Requirements relating to performance and materials”, with the emphasis on performance requirements. ...
 • Trafikkstyringssystemer på veg [Håndbok R311] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;R311, Book, 2017)
  Håndboken inneholder krav for utforming av trafikkstyringssystemer og deres funksjonalitet.
 • Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav [Håndbok R310] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;R310, Book, 2014)
  Håndbok R310 «Trafikksikkerhetsutstyr» kom ut i ny utgave i 2005. Håndboken fikk da undertittelen «Funksjons- og materialkrav», med hovedvekt på funksjonskravene. Det var for enkelte produktområder vanskelig å skille mellom ...
 • Planlegging og oppsetting av trafikkskilt [Håndbok V320] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;V320, Book, 2014)
  Hensikten med denne veilederen er å samle de viktigste bestemmelsene og faglige problemstillinger innenfor planlegging, forvaltning og gjennomføring av skilting i ett oppslagsverk. Veilederen skal fungere som et hjelpemiddel ...
 • Risikovurderinger av vegtunneler 

  Bjelland, Henrik; Johansen, Inger Lise; Njå, Ove; Røed, Willy; Winther, Rune (Statens vegvesens rapporter;989, Report, 2024-06)
  Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til risikovurderinger for å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler. For tunneler med spesielle særtrekk kan det være nødvendig med tiltak utover minstekravene ...
 • Undersøkelse knyttet til erfaringer med N601 og NEK600:2021 

  Glimsdal-Nes, Maria; Larsen, Dan Mikael (Report, 2023-12)
  Statens vegvesens vegnormal 601:2017 ble revidert og utgitt i ny utgave N601:2021. Innhold om beskrivende krav for prosjektering og utføring, som tidligere inngikk i vegnormalen, gis nå ved en ny standard, NEK600. Standarden ...
 • Bærekraft i fremtidens vegnormaler 

  Bakjord, Espen; Beke, Thor (Report, 2023-12)
  Vi har vurdert dagens hjemmel for å stille miljøkrav etter dagens forskrift om anlegg av offentlig veg. I dag er de sentrale bestemmelsene som forankrer miljøhensyn forskriftens § 3 annet og femte ledd. Dette kan oppfattes ...
 • Naturrestaurering på Statens vegvesens arealer 

  Kornstad, Torbjørn H.; Torpe, Marie Hepsøe; Alv Terje Fotland; Torgeir Isdahl (Statens vegvesen rapporter;987, Report, 2024-06)
  Denne rapporten ser på hvilket potensial det er for restaurering av natur på Statens vegvesens grunn, med tre konkrete veistrekninger som eksempel. Den presenterer en verktøykasse med forslag til ulike tiltak man kan ...
 • Metodikk for før og etterundersøkelser 

  Heggland, Arne; Skrindo, Astrid; Skrutvold, Johanna; Mehlhoop, Anne Catriona (Statens vegvesen rapporter;979, Report, 2024-05)
  Før- og etterundersøkelser er viktig for å øke kunnskapen om virkningene av utbyggingsprosjekter og effekten av skadereduserende tiltak. Det finnes nasjonale overvåkingsprogrammer, men det mangler en standardisert metodikk ...
 • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

  Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
  Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...
 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Årsrapport 2019 

  Statens vegvesen (Report, 2020-04)
 • Årsrapport 2020 

  Statens vegvesen (Report, 2021-04)
 • Årsrapport 2022 

  Statens vegvesen (Report, 2023-04)
 • Årsrapport 2010 

  Statens vegvesen (Report, 2011-04)
 • ÅRSRAPPORT 2004 

  Statens vegvesen (Report, 2005-04)
 • ÅRSRAPPORT 2006 

  Statens vegvesen (Report, 2007-04)
 • Årsrapport 2016 

  Statens vegvesen (Report, 2017-04)
 • Årsrapport 2017 

  Statens vegvesen (Report, 2018-04)
 • ÅRSRAPPORT 2014 

  Statens vegvesen (Report, 2015-04)

View more