Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag [Håndbok R763] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;763, Book, 2014)
  Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
 • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

  Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
  Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
 • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler [Håndbok R511] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2019)
  Håndbok R511 omhandler roller og ansvar for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
 • Håndtering av kritiske grunnforhold 

  Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
  Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
 • Mengderapport vinteren 2020/2021 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
 • Analyse av ingeniørgeologiske problemstillinger knyttet til drivingen av to vertikale ventilasjonssjakter med sjaktsynking på Kvitsøy i forbindelse med Rogfast-prosjektet 

  Kvelland Berntsen, Joakim (Master thesis, 2021-05)
  I forbindelse med Rogfast-prosjektet skal det bygges to vertikale ventilasjonssjakter på Kvitsøy. Da denne oppgaven ble utformet var planen at sjaktene skulle drives med metoden sjaktsynking, som er en drivemetode som er ...
 • Sykkelgater i Norden – erfaringer for videreutvikling av norske sykkelgater 

  Stokstad, Henning (Master thesis, 2021-06)
  Nasjonal transportplan 2022-2033 har ambisiøse mål for sykkelandelene i Norge. For å øke sykkelomfanget blir sammenhengende sykkelnett trukket frem som et effektivt virkemiddel i flere studier. Sykkelnettet i Oslo består ...
 • Ferjestatistikk 1967 - 2016 

  Unknown author (Dataset, 2021-11)
 • Vinterdrift av enveisregulert sykkelveg og sykkelfelt i bygater 

  Eriksen, Johanne Sunde (Master thesis, 2021)
  For å redusere vegtrafikk og klimagassutslipp er det satt et nullvekstmål om at all vekst i byenes persontransport skal bli tatt med kollektivtransport, sykkel og gange, sett hele byområdene under ett. Ulike nasjonale og ...
 • Rogalands farligste vei 

  Johnstuen, Trym (Master thesis, 2021)
  Denne studien utforsker veibrukeres opplevelse av rasfare på veistrekningen mellom Erfjord og Sand i Suldal kommune i Rogaland. I flere år har denne strekningen vært preget av hyppige steinras av ulik størrelse. Rasene har ...
 • Vegetasjonsundesøkelser 6 år etter naturlig revegetering fra stedlige toppmasser langs fylkesveg 2208 i Engerdal kommune i Innlandet fylke 

  Hansen, Ingvild Mohr (Master thesis, 2021)
  Menneskelig aktivitet gir tap av landarealer og sterkt endrede areal rundt om i verden. Restaurering av natur kan bidra til å forhindre mer tap av natur. Vegutbygging regnes som et stort teknisk inngrep, hvor det kan ...
 • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
  Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
 • Varelevering i urbane områder 

  Norconsult AS (Norconsultrapport 5207600;, Report, 2021-07)
  Bylogistikk handler om forflytning av varer, utstyr, avfall og av personlige tjenesteytere til/fra og innenfor et byområde. Planleggernes oppgave er å utforme og regulere bymessige områder slik at bylogistikken og øvrige ...
 • KFA rejuvenatorprosjekt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
  Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
 • Seismiske målemetoder 

  Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
  Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...
 • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
  Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
 • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

  Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
 • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

  Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
  In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
 • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

  Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
  Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
 • Kartlegging av tømmervogntogs totalvekt gjennom brukt av ATK-punkter 

  Solheim, Tor Andreas Blom (Master thesis, 2021-06)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å benytte punkter for automatisk trafikkontroll (ATK) til å hente ut vektdata fra tømmervogntog. Informasjon om vekter som kjøretøy opererer med har verdi ved planlegging av veger, samt ...

View more