Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Analyse av FFB-bru med korrosjonsskadet spennarmering 

  Aasheim, Marius; Hangaard, Lasse (Master thesis, 2018-06)
  Denne rapporten omhandler modellering og analyse av Osstrupen bru som ble bygget på midten av 70-tallet og har i dag synlige korrosjonskader på slakkarmeringen. Brua har blitt modellert i programmet NovaFrame og resultatene ...
 • Modellering av etteroppspente betongbruer med korrosjonsskadet spennarmering 

  Kvale, Håvard Rodahl; Opheim, Trond Jørgen (Master thesis, 2019-06)
  Etteroppspente spennarmeringssystemer gjør det mulig å bygge lange og slanke brukonstruksjoner. Etter at spennkablene er spent opp og føringsrørene fylt igjen, er det derimot vanskelig å inspisere tilstanden til spennkablene ...
 • ITS-tjenester basert på samvirkende ITS 

  Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;821, Report, 2022-05)
  Denne rapporten forklarer begrepene Intelligente transportsystemer (ITS), samvirkende ITS og Connected Cooperative and Automated Mobility (CCAM), og hvordan samvirkende ITS er relatert til norske roller som er involvert i ...
 • Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn 

  Wold, Håkon; Westerheim, Hans (Statens vegvesens rapporter;806, Report, 2022-03)
  Denne temaveilederen adresserer de mulighetene som (by)kommunene har til å regulere og påvirke innføring og drift av mikromobilitet gjennom planlegging, bruk av regelverk, avtaler og anbudskonkurranser. Den beskriver ...
 • Klimatilpasning i Statens vegvesen 

  Petkovic, Gordana (Statens vegvesens rapporter;815, Report, 2022-03)
  Klimatilpasning er en tverrfaglig og tverrorganisatorisk oppgave. Organisasjonsstrukturen fra 2020 bidrar til å samle fagressurser innen hvert av etatens store ansvarsområder, men også skaper behov for nye samarbeidsformer ...
 • Tilsetningsstoffer til lavtemperaturasfalt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;817, Report, 2022-04)
  Tilsetninger til lavtemperaturasfalt (LTA) ble undersøkt med laboratorietesting. Sju LTA tilsetninger i bitumen og polymermodifisert bitumen ble blandet ved 30 °C lavere temperatur enn vanlig. Reologiske egenskaper og ...
 • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

  Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
  For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
 • Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende 

  Svorstøl, Eli-Trine; Ellis, Ingunn O.; Varhelyi, Andras (Report, 2017)
  Prosjektet «Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende. En kunnskapsoppsummering» er gjennomført av Urbanet Analyse og Lund tekniske högskola på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i ...
 • Performance of closed particle removal systems for treatment of road runoff 

  Bergseng, Kristine (Master thesis, 2021-07)
  Verda over, inkludert i Noreg, gjev klimaendringar uføreseielege nedbørmønster og -mengder. Dette har resultert i ein tre-trinnsstrategi for overflatevatn. Steg ein dreidde seg originalt om den lokale vassbalansen, trinn ...
 • Cyclists’ Perception of Maintenance and Operation of Cycling Infrastructure—Results From a Norwegian Survey 

  Aasvik, Ole; Bjørnskau, Torkel (Others, 2021-07)
  The Norwegian authorities want to limit the extent of car use in city areas to existing levels. Such a limitation would help combat climate change, improve health of citizens, and alleviate congestion. This implies that ...
 • TØI rapporter - bestilt og betalt av Statens vegvesen 

  Bjørnskau, Torkel; Johansson, Ole; Pokorny, Petr; Skender, Belma (Others, 2020)
 • Trafikkskilt – Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300 del 2, Book, 2012)
  Dette er del 2 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt.
 • Bruk av innsigelse i arealplanleggingen [Håndbok V744] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V744, Book, 2018)
  Veilederen klargjøres Statens vegvesens rolle både som sektormyndighet og som forvalter av riks- og fylkesvegnettet og de hensynene Statens vegvesen har ansvar for å ivareta som deltaker, høringsinstans og innsigelsesmyndighet ...
 • Hydrological modelling of infiltration swale and local ungauged catchment 

  Lillegraven, Mari Gilje (Master thesis, 2021-06)
  Flom er forbundet med negative konsekvenser for infrastruktur, miljø, økonomi og mennesker. Klimaendringer øker hyppigheten og størrelsen på ekstreme regnhendelser som kan føre til flom. Bærekraftig overvannshåndtering kan ...
 • Tunnelveiledning [Håndbok V520] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V520, Book, 2020)
  V520 Tunnelveiledning inneholder veiledende tekst til N500 Vegtunneler. Veiledningen underbygger og utdyper kravene i N500, gir anbefalinger og viser gode løsninger. V520 gjelder ved planlegging og prosjektering av alle ...
 • Støvdempende kjemikalier 

  Fjærestad, Janne Siren (Statens vegvesens rapporter;805, Report, 2021-11-01)
  Renhold (fjerning av vegstøv) og støvdemping (støvbinding med kjemikalier) av veger er viktige tiltak for å begrense spredning av vegstøv og høye konsentrasjoner av svevestøv/PM10 i uteluft, og det er et stort behov for å ...
 • ISA datakvalitet, oppsummering 

  Moen, Terje; Arnesten, Petter (Report, 2022-03-23)
  Dette prosjektnotatet gir en oppsummering av ISA datakvalitet i Norge etter gjennomføring av et pilotforsøk oktober 2021 i området Oslo-Kongsberg-Drammen-Drøbak. Oppdragsgiver har vært Statens vegvesen, Transport og ...
 • Statens vegvesen sine forsøk for å redusere antallet viltpåkjørsler 

  Wildenschild, Henrik (Statens vegvesens rapporter;803, Report, 2022-02)
  Det er siden 2014 utført tre ulike forsøk i egenregi i Statens vegvesen for å redusere antallet elgpåkjørsler: Utprøving av elektroniske viltskremmere (Deer Deter), blå reflekser og varsel med gulblink i ulike utgaver. ...
 • Renholdsforsøk 2019 - 2020 Redusert vaskefrekvens i Strindheimtunnelen 

  Snilsberg, B.; Gryteselv, D.; Sætermo, I-L.; Veivåg, K.; Peckolt Fordal, K.; Indo, K.; Monsen, E. (Statens vegvesens rapporter;729, Report, 2021-08)
  Statens vegvesen har gjennomført flere FoUforsøk på renhold av veg og tunnel de senere årene. I dette forsøket er det sammenlignet hvordan en redusert vaskefrekvens i ett av to tunnelløp har gitt effekt på støvmengde på ...
 • Frønesbrua 

  Utbygging (Report, 2022)
  Frønesbrua er et utviklingsprosjekt som skal vise at automatisert produksjon med lasersveis kan gi både kvalitetsmessig, økonomiske og miljømessige gevinster på produksjon av store stålkonstruksjoner til norske flytebruer ...

View more