Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

  Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
  Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.
 • Rammeverk og internasjonale føringer for ITS 

  ViaNova Plan og Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;188, Report, 2019-04)
  Rapporten beskriver de internasjonale og nasjonale føringene som definerer handlingsrommet for utvikling og innføring av ITS, kalt «rammeverket for ITS». Det består av politiske, juridiske og tekniske krav og forutsetninger ...
 • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
  Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
 • På linje med Vegdirektoratet 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
  Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.
 • Aesthetic Characteristics of Roads—Between Road Planning Professionals’ Ideals and Laypersons’ Perceptions 

  Blumentrath, Christina Andrea (Philosophiae doctor (PhD) thesis;2016:13, Doctoral thesis, 2016)
  Roads are one of the most frequently used public spaces and their aesthetic quality can be of relevance for people’s well-being and behavior. Although road design has been practiced for a long time, theoretical discussions ...
 • Dommer i kontrakts- og entrepriserett på Statens vegvesens område 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V921, Book, 2014-09)
  Domssamlingen inneholder rettskraftige dommer i saker med utspring i veganlegg og drift av vegnettet. Noen dommer omfatter også brubygg. Det har vært viktig å bringe omtvistede krav inn for domstolene og mange av dommene ...
 • Håndbok N500 Vegtunneler : Høringsutgave 2015 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2015-06)
  Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ...
 • Premisser for geometrisk utforming av veger : veiledning [Håndbok V120] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V120, Book, 2014-06)
  Denne veiledningen er grunnlagsmateriale for del C og D i håndbok 017 Veg- og gateutforming. Den forklarer og redegjør for de parametere som brukes ved konstruksjon av en veglinje, og det formelverket som disse parameterne ...
 • Boliginnløsing : retningslinje [Håndbok R731] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R731, Book, 2014-06)
  Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
 • Utvikling av eksisterende veg : forstudien 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Report, 2010-03)
  Denne rapporten er et utkast til en veiledning om ”Utvikling av eksisterende veg”. Litt enkelt kan en si at hensikten er å lage metodikk for • en analyse (forstudie) av hvor det er riktig å satse på å utvikle eksisterende ...
 • Stamvegutforming : retningslinjer [Håndbok 235] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;235, Book, 2002-10)
  Vegnormalene utarbeides med hjemmel i forskrifter etter veglovens§ 13. Veglovens § 13 lyder: "Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar) " Formålet med denne normalen er å sikre gjennomgående ...
 • Serviceskilt og servicesymboler på vegvisningsskilt : normaler : tillegg til håndbok 050 

  Statens vegvesen Vegdirekoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1988-04)
  TEKNISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (SKILTNORMALER) FOR SERVICESKILT, LOKALVEGVISNING OG BRUK AV SERVICESYMBOL PÅ VEGVISNINGSSKILT, GITT MED HJEMMEL I FORSKRIFTER OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT M.M. Vegdirektoratet har ...
 • Sykkelhåndboka : Håndbok 233 - Høringsutgave 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013)
  Krav til utforming av anlegg for gående og syklende er gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming, håndbok 185 Bruprosjektering og i håndbok 021 Vegtunneler. Sykkelhåndboka gir utfyllende veiledning til disse kravene. ...
 • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2009)
  Hensikten med veilederen er å dokumentere vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen. I tillegg skal den kunne brukes som lærebok for nye medarbeidere og som et oppslagsverk for de som bruker eller arbeider med trafikkdata. Ved ...
 • Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak : veiledning [Håndbok V160] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2015-12)
  Håndbok V160, er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, tidligere handbok 231. Bakgrunnen for revisjon av denne veilederen er endringer i revidert håndbok N101:2013 og nye forskrifter og krav til ...
 • Rockfall hazard assessment based on semi-automatic point cloud analysis from UAV data 

  Bergbjørn, Anna Karin (Master thesis, 2018-12)
  Slettind in Flaktstad municipality, Lofoten in Nordland, has numerous rockfalls throughout the year, hitting Fv 805 on a weekly basis, and is estimated the most dangerous road in Nordland county. A rock avalanche hit the ...
 • Trafikkskilt : Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt : utkast [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Bachelor thesis, 2006-01)
  Skiltnormalen inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften, og publiseres i Håndbok ...
 • Trafikkskilt : Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt : normaler [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1999-08)
  Tekniske bestemmelser og retningslinjer for offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler er hittil blitt publisert samlet i Håndbok-050 Skiltnormaler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å holde en så stor ...
 • Avfallshåndtering : retningslinje [Håndbok R765] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R765, Book, 2014-06)
 • Trafikkskilt : Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt : normaler [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1998-12)
  Tekniske bestemmelser og retningslinjer for offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler er hittil blitt publisert samlet i Håndbok-050 Skiltnormaler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å holde en så stor ...

View more