Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

  Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
  Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
 • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

  Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
  Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
 • Transport med varebiler 2018 

  Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
 • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd 

  Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
  Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
 • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

  Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
  Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
 • Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;713, Report, 2021-03)
 • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
  Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Autonom feiemaskin - Kongsberg 

  Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
  I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
 • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

  Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
 • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
  Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
 • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

  Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
  Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
 • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

  Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
  Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
 • Metodeutvikling av tunnelvask 

  Monrabal-Martinez, Carlos; Berge, Kjersti Anette Haukaas (Report, 2019-12-19)
  I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), ...
 • Sorption Properties of a Bentonite Based Material for Removal of Uranium from Alum Shale Leachate 

  Alvarenga, Emilio; Hayrapetyan, Sergey; Skipperud, Lindis; Hayrapetyan, Lusine; Linjordet, Marte; Salbu, Brit (Journal article, 2016)
  A dynamic sorption experiment was performed for removal of uranium (VI or 6+) from a leachate from an alum shale landfill with a diatomite-bentonite based sorbent in a laboratory scale. Such material was grounded and treated ...
 • Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann 

  Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (Journal article, 2016)
  FoU-programmet Nordic Road Water (NORWAT) har til hensikt å etablere en metodikk for når overflateavrenning fra veier og vaskevann fra tunnelrenhold skal renses. Veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer ...
 • Indikatorer for bylogistikk 

  Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
  Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
 • Veileder i gjenbruk av asfalt 

  Høvik (Others, 2019-01-02)
  Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
 • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

  Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
  Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
 • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

  Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
  De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...

View more