Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • SaltSMART: En kartlegging av funksjonskontraktenes krav og insitament til vinterdrift. Sluttrapport 

  Unknown author (Report, 2010-06)
  Denne rapporten har blitt utarbeidet på vegne av Vegdirektoratets SaltSMART-prosjekt og sammenfatter funnene fra en kartlegging av funksjonskontraktenes krav og insitament for vinterdrift. Kartleggingen ble gjennomført i ...
 • Salt SMART - Alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid - en litteraturgjennomgang 

  Holen, Åsmund (Teknologirapport;2593, Report, 2010-06-01)
  Formålet med dette arbeidet er å samle inn dokumentert kunnskap gjennom litteratur om alternative kjemikalier til natriumklorid for bruk i vinterdriften og om tilsetningsstoffer til natriumklorid. Studiet omfatter effekten ...
 • Optimal vinterdrift? Sluttrapport 

  Unknown author (Report, 2011-02)
  Denne rapporten inngår i SVVs SaltSMART prosjekt. Rapporten omhandler hvilke elementer som bør hensyntas i utforming av driftskontrakter, beslutningsstøttesystemer og anbudsgrunnlag for inngåelse av driftskontrakter med ...
 • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

  Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
  Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
 • Mengderapportering vinteren 2009/2010 

  Breivik, Christer (Teknologirapport;2606, Report, 2010-08-03)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2010. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
 • Førerstøttesystemer 

  Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg; Vaa, Truls (TØI rapport;1450/2015, Report, 2015-12)
  For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og ...
 • Risiko i veitrafikken 2013/14 

  Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1448/2015, Report, 2016-04)
  Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Det er også beregnet risikotall for materielle skader for bil. I tillegg presenteres ...
 • Alternative forståelser av risiko og eksponering 

  Bjørnskau, Torkel; Ingebrigtsen, Rikke (TØI rapport;1449/2015, Report, 2015-12)
  Rapporten drøfter det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for beregning av risiko i trafikk samt eksponeringsmål som blir benyttet i trafikksikkerhetsforskningen. I rapporten argumenteres det for at selv om hendelser som ...
 • Sykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risiko 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;51154, Working paper, 2017-06-20)
  Statens vegvesen har ønsket en gjennomgang av status i Oslo når det gjelder omfanget og utviklingen i sykkelbruk, og ulykker og skader blant syklister. Bakgrunnen er blant annet en registrert økning i antall hardt skadd/drepte ...
 • Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data 

  Elvik, Rune (Arbeidsdokument;51134, Working paper, 2017-05-18)
  Som del av BEST-programmet gjennomførte Oslo legevakt i 2014 en registrering av syklistskader i Oslo. Alle skadde syklister som oppsøkte legevakten for behandling, samt skadde syklister som ble fraktet direkte til sykehus, ...
 • An assessment of the available simulation models for the planning and design of safe urban intersections for pedestrians and cyclists 

  Uteng, Tanu Priya; Taylor, David (TØI report;1391/2015, Report, 2015-12)
  Den norske transportplanleggingsagendaen ønsker å skape gode forhold for fotgjengere og syklister. Bærekraftige transportmidler, dvs. kollektivtransport, sykling og gange skal også, ifølge politiske målsetninger, stå for ...
 • Tåleevne og fart 

  Roche-Cerasi, Isabelle; Jonsson, Thomas (SINTEF rapport;A25575, Report, 2013-11-30)
  Fotgjengere er de mest sårbare trafikanter i byer med komplekse trafikkforhold, og unge og eldre er spesielt sårbare når de går i et slikt risikofylt miljø. De har høyere risiko for å bli alvorlig skadd dersom de blir ...
 • Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? 

  Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1417/2015, Report, 2015-05)
  Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i ...
 • Kategorisering av gående og syklende 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50532, Working paper, 2014-02-09)
  Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
 • Safety in numbers -Litteraturstudie - Rambøll 2013 

  Børrud, Elin; Uteng, Tanu Priya; Myrberg, Grethe (Report, 2013-11-29)
  I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 er det en målsetning at økningen i persontrafikken i de store byene i Norge i hovedsak skal tas av gående og syklende. Dette har skapt bekymring da det er lett å tenke at de myke ...
 • Litteraturstudie - Safety in numbers - TØI 2013 

  Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50428, Working paper, 2013-12-20)
  Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
 • Sykkelskader i Oslo 2014 

  Melhuus, Knut; Siverts, Henrik; Enger, Martine; Schmidt, Malte (Report, 2015-06-11)
  I Norge er det bred politisk enighet om å fremme sykling som et trafikk- og helsepolitisk virkemiddel, spesielt i byene. Omfang, skadeårsak og skadealvor for sykkelulykker i Oslo de siste ti årene er imidlertid ikke kjent. ...
 • Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001 

  Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (IRIS rapport;2015/003, Report, 2015-02)
  En stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Dette betyr at det kan ligge et sikkerhetspotensiale i å engasjere virksomheter til å inkludere trafikksikkerhet som en del av det systematiske ...
 • På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme? 

  Elvebakk, Beate; Hesjevold, Ingeborg Storesund; Julsrud, Tom Erik (TØI rapport;1491/2016, Report, 2016-06)
  Store grupper av befolkningen har relativt stor forståelse for tunge inngrep innen trafikken av sikkerhetshensyn. Særlig ser det ut som om det er relativt liten motstand mot innføring av obligatorisk sikkerhetsutstyr. ...
 • Synlige syklister 

  Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg Storesund (TØI rapport;1478/2016, Report, 2016-03)
  Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke er omtrent to tredjedeler med store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, om vinteren, og blant menn som sykler ...

View more