Collections in this community

Recent Submissions

 • Utslipp fra personbiler med bensin-direkteinnsprøytning - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2016 

  Weber, Christian (TØI rapport;1541/2016, Report, 2016-12)
  Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler med GDI-motor. Rapporten bekrefter at bensinbiler slipper ut mer CO2 enn dieselbiler, men dieselbilens forsprang minker: Ved +23 °C slipper bensinbilene ...
 • Varige veger - Nytteberegning 

  Johansen, Johnny M; Granden, Marte (ViaNova rapport;VN PT – 20548, Report, 2015-08-14)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes ...
 • Grunnparametere innen vegutforming - analyse av fart og friksjon 

  Andersen, Gunnar Aamodt; Wasmuth, Øyvind (Master thesis, 2018-05)
  Målet med denne oppgaven er å gjøre en vurdering av grunnlaget og verdiene som benyttes i den geometrisk utformingen av veger i Norge for grunnparameterne fart og friksjon og å få et bedre kunnskapsgrunnlag for disse ...
 • Physical Infrastructure Needs for Autonomous & Connected Trucks 

  Paulsen, Johan Tobias (Master thesis, 2018-06)
  The rapid development of autonomous vehicles has spawned autonomous trucks and concepts such as truck platoons. These technologies can potentially contribute to lower several key issues regarding road transportation, like ...
 • Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users 

  Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika (TØI rapport;1492/2016, Report, 2016-06)
  En spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, sammenlignet med bensin- og dieselbileiere. ...
 • Kjøretøyparameternes innvirkning på vegens geometri 

  Strømsem, Stig (Master thesis, 2018-06)
  Ved bestemmelse av vegens geometri brukes geometriske minimums- eller maksimumsverdier. I beregningen av disse brukes grunnparametere. Grunnparameterne deles inn i fire grupper. Statistiske grunnparametere, parametere ...
 • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 2 

  Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1291/2013, Report, 2013-12)
  Erfaringsmessig har nye kjøretøy ofte betydelig høyere avgassutslipp i virkelig trafikk enn hva som fremgår av typegodkjenningsverdiene. Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi viser seg i henhold til de gjennomførte testene å ...
 • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2015 

  Weber, Christian; H. Amundsen, Astrid (TØI rapport;1506/2016, Report, 2016-08)
  Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler og bybusser. Funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og PM, er lave for tunge ...
 • Overhøyde og Klotoideparameter 

  Ziani, Mohammed (Master thesis, 2018-05)
  Denne masteroppgaven handler om å finne informasjon om overhøyde og klotoideparameter i fem forskjellige land for å kunne ta en vurdering av verdiene og forutsetningene som brukes i Norge. Landene som blir sett på er ...
 • Experimental testing of Plug-in Hybrid Vehicles CO2-emission, energy consumption and local pollution 

  Figenbaum, Erik; Weber, Christian (TØI rapport;1539/2016, Report, 2017-04)
  To ladbare hybridbiler ble testet i et avgass-laboratorium ved 23°C og ved -7°C, i en rekke ulike kjøresykluser og brukervalgbare kjøremoduser, for å avdekke CO2-utslipp, energiforbruk og utslipp av lokalt forurensende ...
 • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 3 

  Weber, Christian; Hagman, Rolf; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1405/2015, Report, 2015-06)
  Utslipp fra seks bybusser og to lastebiler med Euro VI-motor samt to diesel- og to bensinbiler (Euro 6) er testet. Resultatene tilsier så langt at bybusser og tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi har oppnådd kraftig reduserte ...
 • Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? - Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015 

  Hagman, Rolf; Weber, Christian; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1407/2015, Report, 2015-03)
  Luften i flere store norske byer oppfyller ikke forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet. Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA anklaget for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller ...
 • Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017 

  Hagman, Rolf (TØI rapport;1540/2016, Report, 2016-12)
  Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med ...
 • Fornybare drivstoffer – Fornybar diesel: HVO 

  Weber, Christian; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1475/2016, Report, 2016-03)
  HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) har den fordelen at den kan blandes inn i fossil diesel i ulike andeler, og at dagens infrastruktur for fossil diesel kan benyttes. Hvor stor klimapåvirkningen av HVO er, vil være avhengig ...
 • Varige vegdekker: Forprosjekt - Kunnskap og løsninger 

  Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Horvli, Ivar (ViaNova rapport;VN PT – 20075, Report, 2010-10-27)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov knyttet til vegdekker og vegkonstruksjoner i Norge. Vurderingen av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov er gjennomført for ...
 • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 1 

  Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1259/2013, Report, 2013-04)
  I flere av Norges største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Kjøretøy med dieselmotorer har vist seg å slippe ut betydelig større mengder NOx og NO2 i virkelig trafikk enn ved typegodkjenning. Euro 6/VI med betydelig ...
 • Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Drivere for alvorlige utfall 

  Sildnes, Beate; Axelsen, Vebjørn (BearingPoint;2018/06, Report, 2018)
  På oppdrag fra Vegdirektoratet har BearingPoint analysert ulykkesrisiko på Europa-, riks- og fylkesveger i Norge. Avansert dataanalyse i form av maskinlæringmetoden HyperCube er benyttet for å identifisere drivere for ...
 • Ny teknologi og vegutforming - Mulige virkninger av selvkjørende kjøretøy for krav til utforming av nye veger 

  Mariussen, Marte; Larsgård, Lars Peder; Raustøl, Johannes; Jordbakke, Anders (Report, 2018-02)
  Denne utredningen inngår i Statens vegvesens FoU program om Vegutforming - arbeidspakke «Framtidsscenario 2030». Bakgrunnen for oppdraget er at ny ITS teknologi og autonome kjøretøy kan utløse behov for endringer i ...
 • Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Fokus på tofeltsveger med betydelig trafikk 

  Sildnes, Beate; Axelsen, Vebjørn (BearingPoint;2018/06, Report, 2018)
  På oppdrag fra Vegdirektoratet har BearingPoint analysert ulykkesrisiko på Europa-, riks- og fylkesveger i Norge. Avansert dataanalyse i form av maskinlæringmetoden HyperCube er benyttet for å identifisere egenskaper ved ...
 • Prioritering av buss i kryss – eksempelsamling fra Norge og internasjonalt 

  Naper, Helge Gidske; Aalde, Knut (Sweco rapport;17.12.2018, Report, 2018-12-17)
  Prioritering av kollektivtransport er et viktig satsingsområde for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i de store byene. Denne rapporten viser prinsipper og eksempler på utforming av gatekryss for buss i og rundt ...

View more