Collections in this community

Recent Submissions

 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

  Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
  Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
 • Levetid for vegdekker Norge og Sverige 

  Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2023-12)
  VegDim er et FoUI-program i regi av Statens vegvesen (2018–2024) med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger, ERAPave PP. I samband med utviklingen av ERAPave PP gjennomføres ...
 • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
 • Bærekraftig bylogistikk Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet 

  Presttun, Toril (Statens vegvesens rapporter;938, Report, 2023-11)
  Bylogistikk berører en stor bredde av fagområder og tema. I rapporten er det valgt ut 6 tema som er omtalt i hver sin frittstående artikkel. Artiklene tar for seg bylogistikk i arealplanlegging, datatagrunnlag for godstransport ...
 • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
 • FoUI MilGRO rv.80 Sandvik - Sagelva - miljøgeologi 

  Karlsen, Finn Sverre D (Statens vegvesens rapporter;928, Report, 2023-08)
  MilGRO har som mål og hensikt å vise korleis og kvifor miljøgeologi-undersøkingar vil redusere kostnadar og miljøpåverknadar i Statens vegvesen sine prosjekt. MilGRO er med på å bidra positivt til at vi når dei nasjonale ...
 • Vedlikehold av belegg av blymønje og alkyd 

  Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;503, Report, 2016-04)
  Belegget på fagverkskonstruksjonen på Tjeld sundbrua er delvis nedbrutt og skal repareres. Brua ble opprinnelig malt med blymønje og Vegvesenets beleggsystem spek. 107-110, der 107 inneholder sinkkromat. Belegget inneholder ...
 • Miljøgeologisk riktig planlegging og bygging 

  Hagelia, Per; Karlsen, Finn Sverre Daniel (Statens vegvesens rapporter;913, Report, 2023-05)
  Miljøgeologi er viktig for implementering av FNs bærekraftsmål i Statens vegvesens. MilGRO samlar erfaringar frå vegprosjekt med tanke på forureina og ikkje-forureina bergmasse. Det er eit stort potensial for betre ...
 • Utvikling, kalibrering og implementering 

  Evensen, Ragner; Johansen, Johnny M. (Statens vegvesens rapporter;903, Report, 2022-12)
  Hovedmålet for FoU programmet VegDim (2018/2023) er å utvikle og ta i bruk et mekanistisk empirisk dimensjoneringssystem for vegoverbygninger. Denne rapporten gir en kort historisk beskrivelse av utvikling, kalibrering og ...
 • Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner 

  Rodum, Eva; Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;852, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en innføring i skademekanismer, skadetyper og konsekvenser av alkalireaksjoner i betong og beskriver prosedyrer for feltundersøkelser, prøveuttak og etterfølgende laboratorieundersøkelser – med tanke på å ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

  Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
  Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
 • Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner 

  Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;855, Report, 2022-12)
  Rapporten er en uformell veiledning om hvordan alkalireaksjoner i betong kan ivaretas i forbindelse med bæreevneklassifisering av bruer. Den er utarbeidet i forbindelse med Statens vegvesens FoU-program Bedre bru-vedlikehold ...
 • Vanninnhold i tilslagsmaterialer 

  Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;879, Report, 2022-11)
  To ulike bergarter (gabbro og glimmergneis) er blitt undersøkt for maksimalt vanninnhold for 16 korte delfraksjoner mellom 0-16 mm. Formålet var å se om det er mulig å beregne et teoretisk vanninnhold for sammensatte ...
 • Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;841, Report, 2022-06)
  Prøveelementer støpt med betong med 39 % flygeaske ble avformet etter 3 døgn og påført hydrofoberende impregnering (StoCryl HG 200) umiddelbart etterpå. Elementene ble eksponert i sjøvann hhv 3, 7 og 14 døgn etter ...
 • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

  Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
  FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
 • Oslofjord testfelt for sprøytebetong – etablering og fem års resultat 

  Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;570, Report, 2019-12)
  Sprøytebetong brukt som bergsikring i Oslofjordtunnelen er påverka av svært aggressivt salt grunnvatn og syredannande biofilm. Oslofjord testfelt, etablert i 2010, omfattar sprøytebetong som bergsikring og utstøypte ...
 • Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering 

  Johnsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;843, Report, 2022-07-14)
  Rapporten omhandler 1) teori om korrosjon på spennarmering 2) beskrivelse av korrosjonsskadene på Herøysund bru 3) resultatene fra undersøkelse av korrosjonstilstanden på spennarmeringen på Herøysund bru 18-1069 4) informasjon ...
 • Vegoverbygning 

  M.Johansen, Johnny; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2022-05-13)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra sammenligning av krav, byggemåter og materialer for veg i Norge og Sverige, med vurdering av ulikheter, fordeler og ulemper med krav som stilles i de to landene. Arbeidet omfatter kun ...
 • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

  Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
  For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...

View more