Now showing items 17-36 of 486

  • Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

   Telle, Roar Vegteknisk institutt; Hoven, Bjørn Vegteknisk institutt (Statens vegvesens rapporter;583, Report, 2016-05-11)
   I 2013 ble 20 % av asfalten som ble lagt på riks- og fylkesvegene transportert med båt. I denne rapporten omtales transport av asfalt med båt. Vi har studert ulike måter å laste båt på og sett på tildekking av last. Det ...
  • Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja 

   Thorsteinsen, Rigmor (Statens vegvesens rapporter;331, Report, 2019-06)
   For å bedre fremkommeligheten for tungtransport på Senja ga regjeringen våren 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet på Senja. Det ble lagt opp til ...
  • Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011 

   Fyhri, Aslak; Torquato, Renata (Statens vegvesens rapporter;93, Report, 2012-08)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Studien ser også ...
  • Beredskapsanalyse E39 Rogfast 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;125, Report, 2012-11-09)
   Beredskapsanalyse av tunnelsambandet E39, Rogfast
  • Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;397, Report, 2015-07-03)
   Beredskapsanalyse av den undersjøiske tunnelen Fv64 Fannefjordtunnelen i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke.
  • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
   Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
  • Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

   Pabst, Thomas; Hindar, Atle; Hale, Sarah; Garmo, Øyvind; Bækken, Torleif; Petersen, Karina; Endre, Erik; Baardvik, Gunvor (Statens vegvesens rapporter;389, Report, 2015-06)
   NGI og NIVA har gjennomført et litteraturstudium for å beskrive og klassifisere bergarters potensielle negative effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet. Med anleggsvirksomhet i Norge tenker vi ikke bare på veg, men ...
  • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
   Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Betongelementer for langtidsprøving : Austefjorden feltstasjon - prøving av betong i marint miljø 

   Hornbostel, Karla; Pedersen, Bård M (Statens vegvesens rapporter;494, Report, 2019-12)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Rapporten beskriver de ...
  • Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare 

   Smørgrav, Torbjørn; Susort, Eivind (Statens vegvesens rapporter;636, Report, 2020-02)
   I dette prosjektet har Statens vegvesen sammen med Geomonitor AS undersøkt muligheter for å bruke bildegjenkjenning i bilder fra skredutsatte områder til å detektere skred og vesentlige endringer i snødekket.
  • Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Receiving Road Runoff 

   Brittain, JE; Saltveit, SJ; Bremnes, T; Pavels, H; Løfall, BP; Nilssen, JP (Statens vegvesens rapporter;576, Report, 2017-05)
   Twelve wet sedimentation ponds, constructed for receiving road runoff, were sampled over a two year period from April 2013 to October 2014. Samples of benthic invertebrates, zooplankton and amphibian were taken in April, ...
  • Bomringen i Oslo: En empirisk undersøkelse av elastisiteter i vegtransporten for Oslo fra 1991 til 2016 

   Bretteville-Jensen, Thorkild (Statens vegvesens rapporter;433, Report, 2017-08)
   Målet med denne rapporten er å estimere priselastisiteten med hensyn til takstene i Oslos bomring, og å gi et innblikk i de planlagte endringene i Oslopakke 3 de kommende årene. Bomkostnadene betraktes i sammenheng med de ...
  • Brannprøving av sprøytebetong : med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber 

   Kompen, Reidar; Andersson, Eva; SINTEF NBL (Statens vegvesens rapporter;139, Report, 2012-08)
   Denne rapporten beskriver produksjonen av ni testelementer og brannprøving av disse etter ISO 834 med standard tid-temperaturkurve (ISO) eller hydrokarbonbranneksponering (HC-kurve). Brannforsøkene ble utført i 2003 ved ...
  • Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning 

   Vikan, Hedda; Nyembwe, Kalambayi Rodrigue (Statens vegvesens rapporter;140, Report, 2013-04-19)
   Mikro polypropylenfiber tilsettes sprøytebetong for å sikre mot eksplosiv betongavskalling under brann. Under sprøyting av betong vil en andel brannsikringsfibre virvles opp i lufta. Disse er svært finpartikulære og utgjør ...
  • Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru: Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering 

   Bjøntegaard, Ø.; Persson, S.; Kanstad, T.; Pedersen, B.; Vatnar, A.; Skare, E.L. (Statens vegvesens rapporter;427, Report, 2018-01-29)
   Bruas kantdragere ble delt inn i 6 felt hvor det ble støpt en referansebetong uten fiber og fem betonger med ulike fibertyper. Det ble støpt ut terninger for fasthetsprøving og bjelker for prøving av bøyestrekkfasthet, og ...
  • Bruk av fotogrammetri og droner ved vurdering av snøskredfare 

   Frauenfelder, R.; Salazar, S.; Smebye, H.; Humstad, T.; Solbakken, E.; McCormack, E. (Statens vegvesen rapporter;655, Report, 2020-05)
   To tidligere feltdemonstrasjoner med bruk av droner (UAS) for som støtteverktøy ved skredfarevurdering for veg, har gitt verdifull erfaring fra operasjoner i vinterforhold med kameraer og ulike sensorer. Statens vegvesen ...
  • Bruk av Håndbok 140 i praksis : studie av prissatte konsekvenser, sammenstilling, mål og regional utvikling 

   Olsen Hvoslef, Ragnhild; Finserås Larsen, Marianne; Støen Høyem, Harald (Statens vegvesens rapporter;182, Report, 2012-11)
   Sammendrag: Denne rapporten sammenligner presentasjonen av en rekke tema i gjennomførte konsekvensutredninger mot malene i Håndbok 140, Konsekvensanalyser. Særlig vekt legges på å forklare observerte mønster, og å foreslå ...
  • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

   Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
   Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...