Now showing items 176-195 of 489

  • Gang- og sykkeltrafikk i tunnel, forslag til krav for ulike løsninger 

   Eggen, Randi; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;129, Report, 2012-11-16)
   I denne rapporten foreslås nye krav til løsninger for gående og syklende i tunneler. Kravene gjelder for nye tunneler, men det gis også anbefalinger om hvordan løsninger for gående og syklende bør håndteres i eksisterende tunneler
  • Går det bra? Kartleggingsmetoder for gående: Gangtrafikk, infrastruktur og omgivelser 

   Langnes Bakke, Eskil Mikal; Øien Eiksund, Malene (Statens vegvesens rapporter;535, Report, 2017-11-20)
   Rapporten gir oversikt over ulike metoder for kartlegging av gangtrafikk og infrastruktur og omgivelser for gående, både tellinger, registreringer og metoder som involverer trafikanten.
  • Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern – Rådal 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;123, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Geofysiske målinger for tunneltrase rv 80 Bodø 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;122, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for for-undersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Geologi : Ingeniørgeologisk sluttrapport for Teigkamptunnelen E6 Biri - Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa 

   Edvardsen, Daniel Haugen (Statens vegvesens rapporter;656, Report, 2016-09)
   Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og K.A Aurstad AS har i perioden februar 2014 – desember 2016 bygget ny tunneltrasè på E6 prosjektet Biri – Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa. Under driving av Teigkamptunnelen har ...
  • Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy 

   Aunaas, Kristian; Juvik, Eivind; Hellum, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;175, Report, 2013-05)
   I perioden mellom november 2011 og februar 2012 har Statens vegvesen testet ut en ny arbeidsprosess knyttet til planlegging av nye grunnundersøkelser, anleggsoppfølging og drift av utbyggingsporsjekter i Statens vegvesen. ...
  • Gjennomgang av skilt for hjortevilt 2016: Statens vegvesen Region midt 

   Stranden Andersen, Ola; Ytterhaug, Ingvild (Statens vegvesens rapporter;639, Report, 2016-08-12)
   Denne rapporten oppsummerer kartleggingsarbeidet gjennomført av sommerstudentene Ola Stranden Andersen og Ingvild Ytterhaug sommeren 2016. De har gått gjennom samtlige skilt for elg, hjort og reinsdyr på riks- europa- og ...
  • GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker 

   Haakonsen, Trond Arve (Statens vegvesens rapporter;696, Report, 2020-11)
   Etter at Statens kartverk i 2019 justerte koordinater på stamnett- og landsnettpunkter for bedre samsvar med posisjonstjenester vil det være mulig å bruke en enklere metode, punktmålinger med sanntids-GNSS (RTK) ved ...
  • Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures 

   A. Ghavanini, Farzan; Theander, Helena (Statens vegvesens rapporter;448, Report, 2015-01-26)
   In 2013, Statens Vegvesen and Chalmers University of Technology started a Close collaboration concerning research and development in support of the new E39 as well as existing Norwegian roads.
  • Ground improvement for marginally stable slopes 

   Karstunen, Minna (Statens vegvesens rapporter;431, Report, 2014-11)
   The report aims to give a critical review on various ground improvement methods that involve in-situ mixing and/or injection of stabilising agents in the form of powder or slurry into soft clays. The project was initiated ...
  • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...
  • Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene 

   Refdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;68, Report, 2011-08)
   Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. ...
  • Handlingsplan for ITS : 2014-2017 

   Seksjon for trafikkforvaltning; ITS-seksjonen (Statens vegvesens rapporter;288, Report, 2014-04)
   Handlingsplanen er en revisjon av Handlingsplan for ITS i Statens vegvesen fra 2009, og tar i tillegg utgangspunkt i ITS-strategien fra 2012 for å beskrive de planlagte tiltakene mer detaljert.
  • Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 

   Gryteselv, Kristin (Statens vegvesens rapporter;114, Report, 2012-02-17)
   Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende ...
  • Håndtering av kritiske grunnforhold 

   Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
   Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
  • Helhetlig gateplanlegging : et utvalg av relevante publikasjoner 

   Trosten Kaspersen, Lene; Hilmo, Hanna (Statens vegvesens rapporter;546, Report, 2019-08)
   Transportplanleggingen har i løpet av de siste årene gått fra sektortenkning til å fokusere på helhetlig utforming og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Helhetlig gateplanlegging handler om å ivareta alle ...
  • Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

   Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
   Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...
  • Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk 

   Damtew, T.; Kynbråten, T-A.; Senneset, J. I.; Yesuf, G. Y.; Nouri, E. (Statens vegvesens rapporter;317, Report, 2010-06-30)
   I forbindelse med opplæringen om bruk av GDS maskinvare og programvare for å utføre avanserte geotekniske analyser (Oedometerog Triaxialforsøk) ble det avholdt hospiteringskurs fra 7. - 9. juni 2010. Vegdirektoratet i ...
  • Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;440, Report, 2015-10)
   Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering, fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirke handelen. Denne rapporten er en litteraturstudie om sammenhengen mellom gateparkering og handel. Rapporten ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;76, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...