Now showing items 1-20 of 118

  • Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene 

   Refdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;68, Report, 2011-08)
   Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Vinterdrift i endret klima 

   Thordarson, Skuli (Statens vegvesens rapporter;74, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel og betongseksjonen 2011 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;81, Report, 2012-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2011. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en ...
  • Strategisk plan for vegvedlikehold - Ressursbehov, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsprosessen i Region øst 

   Johansen, Johnny; Dahl, Torgrim; Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;66, Report, 2012-01)
   Rapporten omtaler status i Region øst når det gjelder tilstanden på vegene, økonomiske ressurser som historisk er brukt til vedlikehold, samt nåværende organisering og bemanning innen fagområdet vedlikehold. Videre beskrives ...
  • Fornyelse av fylkesvegene i Region øst : Kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 

   Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;65, Report, 2012-01)
   Rapporten omhandler en kartlegging av forfallet på fylkesvegene i Region øst, det vil si fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Samlet behov til å fjerne dette forfallet, og samtidig kunne forbedre enkelte elementer ...
  • Vegetasjon Sørenga : vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold 

   Oliver, Benedikte; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;67, Report, 2012-01)
   Det er gjennomført en økologisk vurdering av plantene i Entreprise Sørenga, der spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold er vurdert. Hvert planteslag (art, underart, sort/kultivar) er vurdert ut fra følgende ...
  • FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering 

   Lindland, Jan; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;77, Report, 2012-02)
   I forbindelse med rehabilitering av kai Sjursøya i 1999 initierte Entreprenørservice AS et FoU-prosjekt med hovedmål å dokumentere den kloridbremsende effekten av ulike overflateprodukter. I tillegg ble det bestemt å ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Konkurransepreget dialog - E6 Trondheim - Stjørdal -Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Statens vegvesens rapporter;80, Report, 2012-02)
   Erfaringer fra bruk av konkurransepreget dialog. I forbindelse med planlegging av prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal ble det identifisert betydelig usikkerhet knyttet til utførelse av Dagsone vest. Statens vegvesen ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;76, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;75, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på riksvegnettet, sett i forhold til gjeldende standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Flom- og sørpeskred : Høringsutgave av veileder 

   Norem, Harald; Sandersen, Frode (Statens vegvesens rapporter;73, Report, 2012-02)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for tilpasning av vegnettet til endrede klimaforhold. Rapporten ...
  • Nasjonal gåstrategi : Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet 

   Berge, Guro; Haug, Ellen; Marshall, Lillebill (Statens vegvesens rapporter;87, Report, 2012-02)
   Dokumentet inneholder strategien og det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av den. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder med målsettinger, og videre hvordan transportetatene kan fremme gåing. I fagdelen ...
  • Salt SMART - Sluttrapport 

   Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;92, Report, 2012-03)
   Denne sluttrapporten er en oppsummering av noen av de arbeider som er gjennomført i etatsprogrammet Salt SMART. Rapporten omhandler miljøkonsekvenser ved bruk av salt, grunnkunnskaper om saltets egenskaper og anbefalte ...
  • Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng 

   Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;94, Report, 2012-03)
   I forbindelse med tømming av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng ble det gjennomført en kjemisk karakterisering. Det ble totalt fjernet 235 m3 med sediment. De kjemiske analysene viste at sedimentet var til dels ...
  • Innovativ transportplanlegging - New York et spennende case 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Peterson, Sandra (Statens vegvesens rapporter;91, Report, 2012-03)
   Rapporten tar utgangspunkt i en studietur til New York City oktober 2011. Formålet var å lære mer om tiltak for syklister, fotgjengere og buss som har blitt gjennomført de siste årene. Vi ønsket å få et innblikk i hvilke ...
  • Konsekvensutgreiing - Naturmiljø - Fylkesveg 60 Tomasgard - Området Røyrhusbrua 

   Aalstad, Trond (Statens vegvesens rapporter;95, Report, 2012-03)
   Planområdet dekkjer strekninga frå Storebrua v/Tomasgard i Hornindal kommune til området kring Røyrhusbrua i Stranda kommune. Det skal utviklast alternativ til val av vegline, som grunnlag for vidare optimalisering. Føremålet ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...