Now showing items 1-20 of 569

  • Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk 

   Damtew, T.; Kynbråten, T-A.; Senneset, J. I.; Yesuf, G. Y.; Nouri, E. (Statens vegvesens rapporter;317, Report, 2010-06-30)
   I forbindelse med opplæringen om bruk av GDS maskinvare og programvare for å utføre avanserte geotekniske analyser (Oedometerog Triaxialforsøk) ble det avholdt hospiteringskurs fra 7. - 9. juni 2010. Vegdirektoratet i ...
  • Kravspesifikasjon IKT-løsning : geotekniske parametere - labdatabank 

   El Hadj, Nouri (Statens vegvesens rapporter;169, Report, 2011-07-06)
   Denne rapporten presenterer kravspesifikasjonen til å etablere en geoteknikk aboratoriedatabank for å: • styrke kvalitetskontroll av nye grunnundersøkelser • vurdere geoteknisk parametere (fasthet- og deformasjonsparametere) ...
  • Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene 

   Refdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;68, Report, 2011-08)
   Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;141, Report, 2011-08)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2011, og viser utviklingstrekk ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Vinterdrift i endret klima 

   Thordarson, Skuli (Statens vegvesens rapporter;74, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Strategisk plan for vegvedlikehold - Ressursbehov, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsprosessen i Region øst 

   Johansen, Johnny; Dahl, Torgrim; Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;66, Report, 2012-01)
   Rapporten omtaler status i Region øst når det gjelder tilstanden på vegene, økonomiske ressurser som historisk er brukt til vedlikehold, samt nåværende organisering og bemanning innen fagområdet vedlikehold. Videre beskrives ...
  • Vegetasjon Sørenga : vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold 

   Oliver, Benedikte; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;67, Report, 2012-01)
   Det er gjennomført en økologisk vurdering av plantene i Entreprise Sørenga, der spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold er vurdert. Hvert planteslag (art, underart, sort/kultivar) er vurdert ut fra følgende ...
  • Fornyelse av fylkesvegene i Region øst : Kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 

   Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;65, Report, 2012-01)
   Rapporten omhandler en kartlegging av forfallet på fylkesvegene i Region øst, det vil si fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Samlet behov til å fjerne dette forfallet, og samtidig kunne forbedre enkelte elementer ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel og betongseksjonen 2011 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;81, Report, 2012-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2011. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en ...
  • Konkurransepreget dialog - E6 Trondheim - Stjørdal -Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Statens vegvesens rapporter;80, Report, 2012-02)
   Erfaringer fra bruk av konkurransepreget dialog. I forbindelse med planlegging av prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal ble det identifisert betydelig usikkerhet knyttet til utførelse av Dagsone vest. Statens vegvesen ...
  • FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering 

   Lindland, Jan; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;77, Report, 2012-02)
   I forbindelse med rehabilitering av kai Sjursøya i 1999 initierte Entreprenørservice AS et FoU-prosjekt med hovedmål å dokumentere den kloridbremsende effekten av ulike overflateprodukter. I tillegg ble det bestemt å ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;76, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;75, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på riksvegnettet, sett i forhold til gjeldende standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Nasjonal gåstrategi : Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet 

   Berge, Guro; Haug, Ellen; Marshall, Lillebill (Statens vegvesens rapporter;87, Report, 2012-02)
   Dokumentet inneholder strategien og det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av den. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder med målsettinger, og videre hvordan transportetatene kan fremme gåing. I fagdelen ...
  • Flom- og sørpeskred : Høringsutgave av veileder 

   Norem, Harald; Sandersen, Frode (Statens vegvesens rapporter;73, Report, 2012-02)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for tilpasning av vegnettet til endrede klimaforhold. Rapporten ...
  • Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 

   Gryteselv, Kristin (Statens vegvesens rapporter;114, Report, 2012-02-17)
   Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende ...
  • Konsekvensutgreiing - Naturmiljø - Fylkesveg 60 Tomasgard - Området Røyrhusbrua 

   Aalstad, Trond (Statens vegvesens rapporter;95, Report, 2012-03)
   Planområdet dekkjer strekninga frå Storebrua v/Tomasgard i Hornindal kommune til området kring Røyrhusbrua i Stranda kommune. Det skal utviklast alternativ til val av vegline, som grunnlag for vidare optimalisering. Føremålet ...