Now showing items 288-307 of 489

  • Nasjonal gåstrategi : Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet 

   Berge, Guro; Haug, Ellen; Marshall, Lillebill (Statens vegvesens rapporter;87, Report, 2012-02)
   Dokumentet inneholder strategien og det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av den. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder med målsettinger, og videre hvordan transportetatene kan fremme gåing. I fagdelen ...
  • Når vegen berører myra: God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift 

   Aker, Pernille; Dalen Johansen, Marte (Statens vegvesens rapporter;423, Report, 2015-09)
   Myr er et viktig, men sårbart økosystem. I tillegg til et rikt naturmangfold, bidrar myrer også med betydelige økosystemtjenester i form av blant annet karbonlagring og flomdemping. Dette er tjenester som er forventet å ...
  • Nedfreste kantlinjer på rv 3 : evaluering av forsøk utført i perioden 2002-2010 

   Haglund, Jon; Bang, Ole Christian (Statens vegvesens rapporter;368, Report, 2015-03-12)
   Statens vegvesen Region Øst startet et forsøksprosjekt for forbedret kantlinjeoppmerking i 2001. Bakgrunnen for prosjektet var et behov for å utvikle en vegoppmerking som bedre kunne stå imot belastningene fra et omfattende ...
  • No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013 

   Lotsberg, Gunnar (Statens Vegesens rapporter;173, Report, 2013-05-15)
   Formålet med denne rapporten er å studere utviklinga av giftige gassar i bileksosen dei siste åra. Dette er nyttig kunnskap ved planlegging av ventilasjon i nye tunnelar og ved vurdering av konsekvensar for miljøet rundt ...
  • Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

   Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
   Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...
  • Ny kunnskap om veger og dyreliv : en oversikt over ny relevant kunnskap fra to CEDR-rapporter 

   Kuskemoen, Emma; Wormdal Selboe, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;401, Report, 2019-09)
   Vegmyndigheter har de siste tiårene i økende grad blitt klar over de negative effektene veger har på dyrelivet. Siden EUs og Statens vegvesens håndbok (COST 341 og V134) på feltet ble publisert på tidlig totusentall, har ...
  • Nytt rensetrinn i Vassum rensebasseng : mulighetsstudie 

   COWI AS (Statens vegvesens rapporter;201, Report, 2012-12-14)
   Formålet med rapporten er å vurdere mulighetene for å etablere en tilleggsrensing for Vassum rensebasseng ved E6. Dagens rensebasseng mottar avrenning fra dagsone og fra tunnelvask fra tunnelene Nordby, Vassum, Smihagan. ...
  • Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller 

   Bertelsen, Dag; Malmin, Olav Kåre; Tørset, Trude; Thorenfeldt, Unn Karin; Staume, Anders (Statens vegvesens rapporter;364, Report, 2015-05)
   For transportprosjekter som fører til endring i reisemønster, blir transportanalysen og nytte-kostnadsanalysen sterkt integrert. Denne veilederen er laget for å gi en oversikt over hele analysen ved prosjekter som fører ...
  • On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringer 

   Roseth et al., Roger (Statens vegvesens rapporter;291, Report, 2014-04)
   Denne rapporten gir en oversikt over erfaringer Bioforsk har med bruk av on-line måleutstyr for overvåkning av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Fordeler ved denne teknologien sammenliknet med manuell prøvetakning ...
  • Opplæring i drift og vedlikehold for operatører, vinterdrift 

   Svanekil m fl, Anders (Statens vegvesens rapporter;131, Report, 2012-06-21)
   Rapporten er lærebok for å gjennomføre kurs i vinterdrift for operatører høsten 2012.
  • Opplæring i vinterdrift for operatører 

   Gryteselv m.fl., Dagfin (Statens vegvesens rapporter;310, Report, 2014-07-10)
   Rapporten er lærebok for kurs i vinterdrift for operatører i driftskontrakter med oppstart høsten 2014.
  • Opplæring i vinterdrift for operatører 

   Leland, Torgeir; Gryteselv, Dagfin; Thomassen, Rudi; Nonstad m.fl., Bård (Statens vegvesens rapporter;369, Report, 2015-10-31)
   Rapporten er del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2016 og senere.
  • Opplæring i vinterdrift for operatører : driftskontrakter med oppstart 2013 (PDF, 15 MB) 

   Gryteselv m.fl., Dagfin (Statens vegvesens rapporter;229, Report, 2013-07-12)
   Rapporten er lærebok for å gjennomføre kurs i vinterdrift for operatører i driftskontrakter med oppstart høsten 2013.
  • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

   Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
   Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.
  • Overflatebehandling av betongkonstruksjoner 

   Østvik, Jan-Magnus; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;116, Report, 2013-02)
   For å dokumentere ulike produkters kloridbremsende effekt og oppførsel under reelle feltforhold, ble 10 leverandører invitert til å overflatebehandle prøvefelt på Skarnsundet bru i Nord-Trøndelag. Leverandørene valgte selv ...
  • Påkjøringer i vegens sideområde : en temaanalyse av utforkjøringsulykker i Region vest 2005-2011 

   Moss-Iversen, Marit (Statens vegvesens rapporter;186, Report, 2012-12)
   Det skjer omtrent fire ganger så mange utforkjøringsulykker med drepte i ytterkurver som i innerkurver. I 2005-2009 var andelen av dødsdødsulykker hvor høy fart har vært en medvirkende faktor 68%. Både fartsnivå og antall ...
  • pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler 

   Torp, Malin; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;244, Report, 2013-09-24)
   Rapporten tar for seg kjemiske og tekniske prinsipper for regulering av alkalisk tunneldrivevann ved hjelp av CO2-gass. Eventuelle uheldige effekter av CO2-gass for vannmiljøet diskuteres. Metoden blir sammenlignet med ...
  • Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 

   Fladvad, Marit; Aksnes, Jostein (Statens vegvesens rapporter;284, Report, 2014-02)
   I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære ...
  • Plassering og utforming av kollektivfelt: BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig transport 

   Frøyland, Per; Simonsen, Steinar; Ristesund, Øystein (Statens vegvesens rapporter;519, Report, 2016-04)
   Målet om at trafikkveksten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange stiller nye krav til bussløsninger som gir kortere reisetid og bedre komfort for de reisende. Trenden internasjonalt er å stille samme ...
  • Polymermodifisert bitumen: Egenskaper og krav. Etatsprogrammet Varige veger 2011-2014 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;489, Report, 2016-03)
   PMB-prøver ble karakterisert med tradisjonelle metoder og med dynamisk skjærreometer (G* and MSCRT). Prøvingsresultatene ble vurdert mot sporutvikling for PMB-asfalt. PMB-asfalten hadde etter 4-6 års brukstid mindre ...