Now showing items 1-20 of 118

  • 2017 - 2020 Rammeplan for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest 

   Eggum, Runa Aaland; Bergundhaugen, Tore (Statens vegvesens rapporter;542, Report, 2018-06)
   Rammeplanen er ei retningsline for Statens vegvesen og fylkeskommunane si sakshandsaming av saker knytt til avkøyrsler og byggegrenser.
  • Automatiserte kjøretøy i by : muligheter og utfordringer 

   Nørbech, Tom E. (Statens vegvesens rapporter;443, Report, 2017-02)
   Automatiserte kjøretøy kan medføre store endringer i transportsektoren. Rapporten forsøker å identifisere noen av disse mulige endringene, og hvordan automatisering spiller sammen med elektrifisering og deling. Deretter ...
  • Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja 

   Thorsteinsen, Rigmor (Statens vegvesens rapporter;331, Report, 2019-06)
   For å bedre fremkommeligheten for tungtransport på Senja ga regjeringen våren 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet på Senja. Det ble lagt opp til ...
  • Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011 

   Fyhri, Aslak; Torquato, Renata (Statens vegvesens rapporter;93, Report, 2012-08)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Studien ser også ...
  • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
   Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
  • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
   Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Betongelementer for langtidsprøving : Austefjorden feltstasjon - prøving av betong i marint miljø 

   Hornbostel, Karla; Pedersen, Bård M (Statens vegvesens rapporter;494, Report, 2019-12)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Rapporten beskriver de ...
  • Complete Streets : konsept for helhetlig gateplanlegging 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Løvstad, Lars (Statens vegvesens rapporter;203, Report, 2019-03)
   Denne rapporten presenterer konseptet Complete Streets som er tatt i bruk i en rekke byer i Nord Amerika. Konseptet handler om å legge til rette for alle brukergrupper, samt ivareta all bruk som skjer i tilknytning til en ...
  • Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 

   Myre, Jostein; Berntsen, Geir; Svingheim, Kari; Dahl, Torgrim (Statens vegvesens rapporter;480, Report, 2019-11)
   Dekkeprosjektet i Region øst har operert fra 2003 til 2019. Rapporten omtaler status for vegdekkene i Region øst, det utviklingsarbeidet som er gjort, og status for aktuell kunnskap innen dekkeløsninger, kontraktsutforming ...
  • Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme, Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-07)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2014 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2018 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;239, Report, 2019-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region nord for 2018, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;605, Report, 2018-10)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;403, Report, 2019-09)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm : Erfaringsrapport 

   Aagaard, Bent; Gylland, Asgeir S. (Statens vegvesens rapporter;677, Report, 2017-06)
   Erfaringsrapport om driving igjennom løsmasser og inn i berg ved hjelp av rørskjerm. Metoden åpner for muligheten til å unngå farlige påhuggsområder og er et alternativ til utlasting av løsmasser. Erfaringene med metoden er gode.
  • Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

   Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
   Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
  • Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;181, Report, 2019-01)
   Målsetningen ved denne studien har vært å undersøke hvilke egenskaper ved tilslaget som virker inn på trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet. Det har vært spesielt viktig å etterprøve i hvilken grad tilslagets Los ...