Now showing items 188-207 of 489

  • Handlingsplan for ITS : 2014-2017 

   Seksjon for trafikkforvaltning; ITS-seksjonen (Statens vegvesens rapporter;288, Report, 2014-04)
   Handlingsplanen er en revisjon av Handlingsplan for ITS i Statens vegvesen fra 2009, og tar i tillegg utgangspunkt i ITS-strategien fra 2012 for å beskrive de planlagte tiltakene mer detaljert.
  • Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 

   Gryteselv, Kristin (Statens vegvesens rapporter;114, Report, 2012-02-17)
   Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende ...
  • Håndtering av kritiske grunnforhold 

   Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
   Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
  • Helhetlig gateplanlegging : et utvalg av relevante publikasjoner 

   Trosten Kaspersen, Lene; Hilmo, Hanna (Statens vegvesens rapporter;546, Report, 2019-08)
   Transportplanleggingen har i løpet av de siste årene gått fra sektortenkning til å fokusere på helhetlig utforming og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Helhetlig gateplanlegging handler om å ivareta alle ...
  • Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

   Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
   Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...
  • Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk 

   Damtew, T.; Kynbråten, T-A.; Senneset, J. I.; Yesuf, G. Y.; Nouri, E. (Statens vegvesens rapporter;317, Report, 2010-06-30)
   I forbindelse med opplæringen om bruk av GDS maskinvare og programvare for å utføre avanserte geotekniske analyser (Oedometerog Triaxialforsøk) ble det avholdt hospiteringskurs fra 7. - 9. juni 2010. Vegdirektoratet i ...
  • Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;440, Report, 2015-10)
   Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering, fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirke handelen. Denne rapporten er en litteraturstudie om sammenhengen mellom gateparkering og handel. Rapporten ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;76, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? : resultat av kartlegging 

   K. Sund, Even (Statens vegvesens rapporter;183, Report, 2013-02-21)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har i samråd med fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hva det ...
  • Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? : Resultat av kartlegging 

   Sund, Even K. (Statens vegvesens rapporter;75, Report, 2012-02)
   Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på riksvegnettet, sett i forhold til gjeldende standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet ...
  • Hvem parkerer i Markveien? 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
   Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.
  • Hvordan kan brufyllinger endre strømforhold i fjorder? Vurdering av endringer i strømforholdene i forbindelse med brufyllinger i Sifjordbotn på Senja 

   Gjevik (Universitetet i Oslo), Bjørn; Gundersen, Elisabeth; C. Sandbo, Hilde (Statens vegvesens rapporter;290, Report, 2014-04-08)
   Rapporten ser på hvordan brufyllinger ved den planlagte omleggingen av veien langs Sifjorden vil påvirke strømforholdene i fjorden. Vurderingene er basert på en antagelse om at tidevannsstrømmen er den dominerende vedvarende ...
  • Independent Analyses of AMC Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of AMC K12 concept
  • Independent Analyses of OON Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of OON K12 concept
  • Injeksjon Bjarkøyforbindelsen - Kvernsundtunnelen : Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;674, Report, 2018-02)
   Et område I tunnelen på ca 70 meter ga uvanlig store vannlekkasjer. Sonen strekker seg fra pel ca. 3.737 - 3790 og har en retning på tunnelen med ca. 60 grader. Det ble brukt tilsammen 35 injeksjonsomganger med tilsammen ...
  • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

   Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
   Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
  • Innovativ transportplanlegging - New York et spennende case 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Peterson, Sandra (Statens vegvesens rapporter;91, Report, 2012-03)
   Rapporten tar utgangspunkt i en studietur til New York City oktober 2011. Formålet var å lære mer om tiltak for syklister, fotgjengere og buss som har blitt gjennomført de siste årene. Vi ønsket å få et innblikk i hvilke ...
  • Innsigelser i Statens vegvesen : resultater fra en spørreundersøkelse våren 2013 

   Sørgaard, Knut; Torshov, Tord (Statens vegvesens rapporter;263, Report, 2014-01-10)
   Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging om bruken av innsigelser Statens vegvesen gjennomførte våren 2013. Vegvesenet fremmer selv mange arealplaner til behandling i kommunene, omkring 200 planer årlig. I ...
  • Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler 

   Lindstrøm, Mona; Wold Magnussen, Anette; Langelid, Audun (Statens vegvesens rapporter;199, Report, 2013-03-13)
   Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler gir veiledende informasjon til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012). Innholdet er basert på krav og retningslinjer i håndbok 213 HMS ved arbeid ...
  • Internasjonale studier av sambruksområder : Lesbarhet og fremkommelighet for ulike brukergrupper 

   Øvrebøe, Peter Aleksander (Statens vegvesens rapporter;662, Report, 2016-10)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie om hvordan utformingen av sambruksområder påvirker lesbarheten og fremkommeligheten til forskjellige brukergrupper.