Now showing items 404-423 of 489

  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Solar energy 

   Peter, Kovacs, SP; Peter, Wahlgren, SP (Statens vegvesens rapporter;108, Report, 2012-04)
   This report is the result of a potential study for solar energy utilization in the E39 Ferjefri project carried out by SP Technical Research Institute of Sweden on behalf of Statens vegvesen in Norway. The study is intends ...
  • Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wave and tidal energy 

   Daniel, Vennetti, SP (Statens vegvesens rapporter;109, Report, 2012-04)
   E39 is a road that is located on the west coast of Norway and extends from Kristiansand in the south to Trondheim in the north. Currently, a number of ferry crossings are required to traverse its entire length. The Transport ...
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind and solar energy 

   Solli, J.; Simonsen, S.O.; Sæta, E.; Thorsen, E.B.; Sandaker, T.K.; Norconsult (Statens vegvesens rapporter;110, Report, 2012-04)
   This report contains a basic overview study of the possibility of installing wind or solar power on bridges to be constructed on the planned ferryless E-39 along the west coast of Norway.
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind energy 

   Lars, Åkesson, SP (Statens vegvesens rapporter;107, Report, 2012-04)
   E39 is a road located along the west coast of Norway with a number of fjords with ferry crossings along its entire length from Kristiansand in the south to Trondheim in the north. The fjords crossings range from 1.5 km to ...
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind solar wave and tidal 

   Christophersen, Espen Borgir Rambøll (Statens vegvesens rapporter;112, Report, 2012-04)
   The main objective is to investigate the possibilities for using the bridge construction in order to increase the potential for renewable energy production. An assessment of the importance of a combined exploitation of ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
   I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
  • Temaanalyse av dødsulykker uten bruk av bilbelte : basert på UAG-databasen 

   Syljuberget Haugvik, Espen (Statens vegvesens rapporter;221, Report, 2014-03)
   Temaanalysen ser på dødsulykker der bilbelte ikke ble brukt. Den er laget på grunnlag av dybdeanalyser av dødsulykker som ernutarbeidet av ulykkesanalysegruppene (UAG) i landets fem vegregioner i perioden 2005-2012. Det ...
  • Temaanalyse av eldreulykker : en analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge 2005-2011 

   Haugvik, Espen; Rygh Holten, Marie (Statens vegvesens rapporter;190, Report, 2013-01)
   Temaanalysen fokuserer på årsaker bak trafikkulykker der eldre trafikanter over 75 år er involvert. Eldre trafikanter holder seg stort sett innenfor regulert adferd, men gjør likevel feil i vanlige, planlagte trafikksituasjoner. ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 

   Krekling, Anette; Schau, Vibeke; Nærum, Arild; Hatlestad, Runar (Statens vegvesens rapporter;294, Report, 2014-05-20)
   Temaanalysen av dødsulykker på sykkel bygger på 71 vegtrafikkulykker i perioden 2005-2012, der en syklist har omkommet i hver av dem. Grunnlaget for analysen er dybdeanalyserapporter av enkeltulykker, samt underliggende ...
  • Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vilt og andre dyr i perioden 2005-2011 

   Wildenschild, Henrik; Gade-Sørensen, Lars Aage; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;191, Report, 2013-02-06)
   I rapporten presenteres oversikt over ulykkenes fordeling på fartsgrense, vegtype, fylke, kalendermåned tid på døgnet, skadegrad m.m. av trafikkulykkene der dyr og vilt var innblandet som skjedde på vegnettet i Norge i ...
  • Temaanalyse av traktorulykker 

   Olsen, Roar; Øvernes, Kristian; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;574, Report, 2016-04)
   Temaanalyse av traktorulykker bygger i hovedsak på dybdestudier fra UAG av 27 dødsulykker med traktor for perioden 2005- 2014. I tillegg er det supplert med analyse av statistikk fra STRAKS-ulykkesregisteret over ca. 600 ...
  • Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør : med fokus på gående og syklende 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;145, Report, 2013-05-06)
   Rapporten oppsummerer resultater fra analyser av ulykker i byer og tettsteder i Region sør. Ulykkesregisteret STRAKS (20022011) og dybdeanalyser av dødsulykker (2005-2011) utgjør datagrunnlaget. Rapporten fokuserer på ...
  • Temaanalyse om dødsulykker i tunnel : UAG 2005-2012 

   Ringen, Svein; Sperrevik, Nils Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;267, Report, 2013-12-31)
   Rapporten er basert på alle de 77 dødsulykkene som har skjedd i Norge i og like utenfor tunnel i perioden 2005 – 2012. Denne analysen baserer seg på de regionale ulykkesanalysegruppene (UAG) sine dybdeanalyser av dødsulykker. ...
  • Temaanalyse: Blindsone ulykker : dødsulykker med myketrafikanter i blindsone til store kjøretøy 2005-2016 

   Korneliussen, Mats (Statens vegvesens rapporter;414, Report, 2019-09)
   Det har i perioden 2005 – 2016 vært 88 ulykker mellom store kjøretøy og myke trafikanter. Blant disse ulykkene har blindsone blitt vurdert til å ha en medvirkende faktor i 57 % (50 av 88) av ulykkene. Totalt har det vært ...
  • Temanalyse av dødsulykker i gangfelt: Dødsulykker 2005 - 2015 

   Ringen jr., Svein; Moss-Iversen, Marit (Statens vegvesens rapporter; 543, Report, 2017-09-09)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i alle drepte i gangfelt i Norge i perioden 2005-2015. Undersøkelsen er definert som en temaanalyse, og oppgaven er gitt Statens vegvesen Region vest som en utviklingsoppgave. Analysen er ...
  • Test av sandingsmetoder og utstyr: Fastsand og varmsand 

   Bolme, Inge Veidekke Industri (Statens vegvesens rapporter;625, Report, 2018-08)
   30.-31. januar 2018 ble det gjennomført en test av fastsandutstyr (Falköping, Schmidt og Epoke), samt varmsandutstyr fra Polarmatic. Varmsand, benevnt som polarsand av leverandøren, er en alternativ metode til fastsand, ...
  • Testing av epoksyasfalt : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian (Statens vegvesens rapporter;241, Report, 2013-08-29)
   Denne rapporten omhandler et laboratorieforsøk som ble utført for å evaluere motstand mot slitasje av epoksyasfalt. Det ble laget standard Ab 11 asfaltprøver, hvor kun bindemidlet varierte, med epoksy og med et vanlig 70/10 ...
  • Testprosjekt Fra PMS til RMMS? : Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikehold 

   Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;313, Report, 2014-08-08)
   Rapporten omhandler en vurdering og test av om dekkeplanleggingssystemet PMS (pavement management system) har funksjonalitet som kan brukes til forvaltning og planlegging for andre objekt enn vegdekker. Et begrenset vegnett ...
  • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

   Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
   Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...