Now showing items 248-267 of 489

  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten 

   K. Larsen, Claus; Aabøe, Roald; M. Andersen, Trond; Ryan, Svein; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens raporter;586, Report, 2016-06-07)
   Rapporten beskriver laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen slik den er våren 2016, fra et overordnet nivå og ned til detaljer på analysenivå. Rapporten danner faktagrunnlaget for en vurdering av behovet for laboratorietjenester ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering 

   M. Andersen, Trond; Aabøe, Roald; K. Larsen, Claus; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens rapporter;588, Report, 2016-06-07)
   Vurderingsrapporten ser på om dagens laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen er god og fremtidsrettet. Rapporten identifiserer de mest sentrale interne og eksterne interessentene, synliggjør hvordan disse er involvert og ...
  • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
   Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
  • Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen 

   Garshol m.fl. (Statens vegvesens rapporter;521, Report, 2016-03-29)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forsøk utført i laboratorieskala, der målet var å redusere tungmetaller i tunnelvaskevann utover det som fjernes ved tradisjonell sedimentering. Forsøkene skulle klargjøre hvilke ...
  • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

   Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
   In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
  • Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel 

   Stenerud, Jørgen (Statens vegvesens rapporter;104, Report, 2012-07)
   Rapporten omhandler et FoU-prosjekt gjennomført i Runehamar testtunnel våren 2009. Hensikten med prosjektet var å undersøke om høyoppløselig laserscanning kan benyttes som metode for å kontrollere sprøytebetongtykkelse i ...
  • Last-deformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv 

   Orthe, Erlend (Statens vegvesens rapporter;667, Report, 2017-01)
   Rapporten presenterer last- og deformasjonsforløp for tre frittstående betonghvelv til vann- og frostsikring i vegtunneler ved tre ulike lastsituasjoner. Hvelvtypene inkluderer betongelementhvelv i tunneltverrsnitt T9,5, ...
  • Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler 

   Arctander Vik, Eilen; K. Sahu, Ashish; K. Garshol, Frøydis (Statens vegvesens rapporter;498, Report, 2016-03-07)
   Det er ønskelig å finne rensemetoder for tunnelvaskevann der det ikke er etablert faste renseløsninger for dette i eller utenfor tunneler. Løsningene bør være fleksible slik at de kan benyttes for ulike tunneler som driftes ...
  • Lokale gåstrategier og planer for gående : veiledning for kommuner 

   Haug, Ellen (Statens vegvesens rapporter;280, Report, 2014-02-14)
   Dette dokumentet gir en veiledning til kommuner som skal følge opp den nasjonale gåstrategien. Hensikten er å lette arbeidet med lokale gåstrategier og temaplaner for gående ved å skissere hvordan de kan utarbeides og ...
  • LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;355, Report, 2015-02)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger blir dokumentert. Etter tre år med trafikk er gjennomsnittlig spordybde 7,6 mm ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;501, Report, 2017-02)
   LTA 2011-prosjektet ble fulgt opp ut året 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger ble dokumentert. Etter fem år med trafikk var midlere spordybde 10,6 mm for LTA-strekningene og 9,9 ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger : Laboratorieundersøkelser 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;684, Report, 2019-11)
   Rapporten gir en oversikt over laboratorieprøvinger på prøver tatt 2011 og 2017, av asfalt og bindemidler fra forsøksdekkene. Endringer i bindemiddelegenskaper etter 6 års brukstid dokumenteres. Det var ikke klart skille ...
  • Lærebok : Drenering og håndtering av overvann 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Statens vegvesens rapporter;681, Book, 2018-02)
   Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veger. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Denne læreboka representerer en sammenstilling ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger 

   Dahlen, Jon (Statens vegvesens rapporter;365, Report, 2015-06-30)
   Boka samler grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater. Første utgave av denne læreboka kom i november 2011. Denne utgaven har tatt sikte på å inkludere oppdatert kunnskap og ny kunnskap. En rekke ...
  • Lærebok vegoppmerking : Anbefalinger og råd om utførelse av vegoppmerking 

   Skaar, Bjørn; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;452, Report, 2019-10)
   Denne læreboken gir anbefalinger og utdyper kravene til vegoppmerking gitt i håndbøkene N302 Vegoppmerking og R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Videre inneholder boka beskrivelser av vegoppmerkingsmaterialer, maskiner og ...
  • Lærebok: Vegteknologi 

   Aurstad m fl, Joralf (Statens vegvesens rapporter;626, Report, 2016-06-24)
   Det har lenge vært ønske om å samle grunnleggende kunnskap om vegteknologi i ei bok som kan brukes i undervisningssammenheng. Denne læreboka er utarbeidet gjennom etatsprogrammet Varige veger, og er primært tenkt brukt på ...
  • Lønnsomhet av tiltak for klimatilpasning 

   Handberg, Øyvind N. Menon Econ; Selseng, Torbjørn Vestlandsforskning m fl (Statens vegvesens rapporter;659, Report, 2020-03)
   Rapporten presenterer og drøfter hvilke kunnskaper Statens vegvesen har, og hvilken kunnskap som mangler, for å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet under klimarisiko. Klimaendringene vil påvirke vegvesenets kostnader for ...