Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Design basis Bjørnafjorden 

  Statens vegvesen (Statens vegvesenss rapporter;, Report, 2018-11-19)
  A bridge will replace todays ferry connection between Halhjem and Sandvikvåg in Bjørnafjorden. The bridge will be a part of a larger project to make E39 continuous, without ferries, from Kristiansand to Trondheim. Replacing ...
 • Verification Summary Report E39 Bjørnafjorden 

  Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-06-26)
  With basis in a 4-year (2016 – 2020) Frame Agreement (FA) with Statens vegvesen, Region vest (SVV) DNV GL has performed a high number of verifications, control and advisory activities related to the E39 fjord-crossing ...
 • TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen 

  Haldorsen, Ivar; Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;649, Report, 2016-09)
  Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 137 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...
 • Min sykkel er lastet med: En rapport om lastesykler og bylogistikk 

  Nordbye Rundberget, Annika; Eirill Storsul, Eirill; Wilhelmsen, Frode; Osnes, Sondre (Statens vegvesens rapporter;645, Report, 2016-09-02)
  En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, ...
 • Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2014 

  Saxebøl Regionene, Geir (Statens vegvesens rapporter;648, Report, 2016-06)
  Rapporten inneholder byggekostnader for prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2014.
 • Tidsdifferensierte bomtakster i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske kortidskonsekvenser 

  Lund Presterud, Eirik (Statens vegvesens rapporter;642, Report, 2016-08)
  Denne rapporten analyserer trafikale og økonomiske korttidskonsekvensene av innføring av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, omfordeling ...
 • Sandfraksjoners betydning med tanke på friksjon : Feltforsøk Bjorli 

  Bolme, Inge Veidekke industri (Statens vegvesens rapporter;647, Report, 2018-08)
  Sandingsforsøk er gjennomført ved Bjorli flyplass i Oppland. Fraksjonert 0/4 mm og ordinære strøsandkvaliteter ble lagt ut i felt for å studere fraksjoner og kvaliteters betydning med tanke på effekt (friksjonstilskudd) ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 

  Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;691, Report, 2020-08)
  1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2019, og viser utviklingstrekk ...
 • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer 

  Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;633, Report, 2017-05-31)
  Denne rapporten oppsummerer status og resultater fra beste praksis undersøkelser, litteraturundersøkelse og caseundersøkelse gjennomført i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under ...
 • Gjennomgang av skilt for hjortevilt 2016: Statens vegvesen Region midt 

  Stranden Andersen, Ola; Ytterhaug, Ingvild (Statens vegvesens rapporter;639, Report, 2016-08-12)
  Denne rapporten oppsummerer kartleggingsarbeidet gjennomført av sommerstudentene Ola Stranden Andersen og Ingvild Ytterhaug sommeren 2016. De har gått gjennom samtlige skilt for elg, hjort og reinsdyr på riks- europa- og ...
 • Sikre biler 2015: Årlig oversikt over de 100 mest solgte personbilmodellene 

  Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;635, Report, 2016-07-12)
  Sikrere biler er en viktig faktor i den observerte reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken (Høye, Bjørnskau og Elvik 2014)1. Basert på beregninger fra TØI kan det anslås at vi i dag hadde hatt ca. 50 ...
 • Lærebok: Vegteknologi 

  Aurstad m fl, Joralf (Statens vegvesens rapporter;626, Report, 2016-06-24)
  Det har lenge vært ønske om å samle grunnleggende kunnskap om vegteknologi i ei bok som kan brukes i undervisningssammenheng. Denne læreboka er utarbeidet gjennom etatsprogrammet Varige veger, og er primært tenkt brukt på ...
 • Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate 

  Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin med flere (Statens vegvesens rapporter;619, Report, 2016-01-30)
  Det er gjennomført renholdsforsøk for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike metoder/maskiner, med tanke på å forbedre utstyr og metoder for rengjøring av vegoverflate og tunnelhvelv. Ulike typer utstyr som ...
 • Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 

  Tunnel og betongseksjonen (Statens Vegvesens rapporter;622, Report, 2016-06)
  Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har jobbet med i 2015. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
 • Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke 

  Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;627, Report, 2016-06)
  Det oppstår ofte skader som følge av dårlig heft mellom asfaltlagene på det norske vegnettet. Glidning, avflaking, tidlig krakelering og slaghull er skader som ofte kan komme som følge av dårlig heft. Som en av aktivitetene ...
 • Ekspressbussutredning: Region sør - 2016 

  M. Hildre, Regine (Statens vegvesens rapporter;617, Report, 2017-05)
  I 2014 startet Statens vegvesen, Region sør en ekspressbussutredning for riks- og europaveg. Hensikten med utredningen har vært å se på hvordan Statens vegvesen som vegeier og samfunnsaktør kan ivareta sitt sektoransvar ...
 • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region Nord: Årsrapport 2015 

  Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;608, Report, 2016-05)
  1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2015, og viser utviklingstrekk for perioden ...
 • Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 

  Riddervold Levy, Jorunn (Statens vegvesens rapporter;613, Report, 2016-06)
  Denne rapporten beskriver aktiviteter og tester på veiing-i-fart, gjennomført i perioden 2011-2015, med de viktigste resultatene. Testene inkluderer noen få varianter av sensorer og dataloggere, over en relativt kort ...
 • Forebyggende snøskredkontroll : Erfaringsrapport fra RESPONS-prosjektet 

  Lundgren Kristensen m. fl., Lene (Statens vegvesens rapporter;623, Report, 2020-01)
  Rapporten oppsummerer Statens vegvesens erfaringer med forebyggende snøskredkontroll. Rapporten er utarbeidet av delprosjekt 4 i FoU-prosjektet RESPONS ("Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare"). Prosjektet ...
 • Test av sandingsmetoder og utstyr: Fastsand og varmsand 

  Bolme, Inge Veidekke Industri (Statens vegvesens rapporter;625, Report, 2018-08)
  30.-31. januar 2018 ble det gjennomført en test av fastsandutstyr (Falköping, Schmidt og Epoke), samt varmsandutstyr fra Polarmatic. Varmsand, benevnt som polarsand av leverandøren, er en alternativ metode til fastsand, ...

View more