Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Nye registreringer

 • Handlingsplan for regulering av mikromobilitet 

  Aaland, Karolina Hye; Kjølberg, Kamilla Lein; Kirkevold, Arve (Statens vegvesen rapporter;939, Report, 2023-11)
  Denne handlingsplanen er en operasjonalisering av Veikart for regulering av mikromobilitet (Statens vegvesen, 2022) i form av 16 tiltak som skal bidra til å realisere målbildet for mikromobilitet og delte mobilitetstjenester. ...
 • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

  Ahlström, Johan; Bror Sederholm (Statens vegvesen rapporter;721, Report, 2021-03)
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022 

  Ringen, Svein jr. (Statens vegvesens rapporter;936, Report, 2023-11)
  1. januar 2005 startet Statens vegvesen med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2022, og viser utvikling strekk når det gjelder årsaksfaktorer ...
 • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
 • Bærekraftig bylogistikk Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet 

  Presttun, Toril (Statens vegvesens rapporter;938, Report, 2023-11)
  Bylogistikk berører en stor bredde av fagområder og tema. I rapporten er det valgt ut 6 tema som er omtalt i hver sin frittstående artikkel. Artiklene tar for seg bylogistikk i arealplanlegging, datatagrunnlag for godstransport ...
 • Hensynet til lysforurensning i norske lysplaner med søkelys på livet i havet 

  Skjerdingstad, Idunn Saltnes; Tassel, Filippa Herheim; Riise, Jørgine Øverli (Statens vegvesens rapporter;937, Report, 2023-11)
  Lysforurensning er et økende problem, og konsekvensene det har for biologisk mangfold, særlig i marine områder, er lite kjent. Lysforurensning er overflødig belysning som har en negativ påvirkning på mennesker og natur. ...
 • Mengderapport vinteren 2022/2023 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;932, Report, 2023-09)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften på riksveger, driftet av Statens Vegvesen. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting
 • Kartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet 

  Kjølberg, Kamilla Lein (Statens vegvesens rapporter;931, Report, 2023-10)
  Notatet er et grunnlag for Statens vegvesens arbeid med den langsiktige regelverksutviklingen for mikromobilitet. Formålet er å kartlegge den nasjonale reguleringen av mikromobilitet og hva som hindrer eller fremmer at den ...
 • Hvordan måler vi fremkommelighet? En kartlegging av fremkommelighetsindikatorer for vegtransport 

  Bang, Børge; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;927, Report, 2023-08)
  I denne rapporten går vi gjennom ulike indikatorer for fremkommelighet i vegtransporten, med utgangspunkt i biltrafikk. Vi ser på hvordan fremkommelighet kan defineres og måles i praksis, hvordan målingene blir brukt og i ...
 • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
 • FoUI MilGRO rv.80 Sandvik - Sagelva - miljøgeologi 

  Karlsen, Finn Sverre D (Statens vegvesens rapporter;928, Report, 2023-08)
  MilGRO har som mål og hensikt å vise korleis og kvifor miljøgeologi-undersøkingar vil redusere kostnadar og miljøpåverknadar i Statens vegvesen sine prosjekt. MilGRO er med på å bidra positivt til at vi når dei nasjonale ...
 • Ya bru - Erfaringsrapport 

  Dørum, Cato (Statens vegvesens rapporter;923, Report, 2023-07)
  Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med et FoU-arbeid for å utvikle en automatisert produksjonsprosess for bygging av stålbruer basert på laser- og laserhybridsveising. Målet med dette arbeidet er å vise at ...
 • Renhold og støvdemping av veg, gate og tunnel 

  Saltnes, Tor Erik; Mahle, Anette H. (Statens vegvesens rapporter;925, Report, 2023-08)
  Rapporten inneholder beskrivelse av renhold og støvdemping av veg, gate og tunnel, og bygger på erfaringer og kunnskap innen området. Den er ment å være et nyttig hjelpemiddel for de som planlegger, bestiller, utfører, ...
 • Sur avrenning frå rusta svovelførande gneis 

  Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;922, Report, 2023-06)
  Rapporten gir eit samandrag av 20 års erfaring med ekstrem sur avrenning frå rusta svovelførande gneis i Lillesand. Undersøkingane bygger på mineralidentifikasjon ved røntgendiffraksjon og kjemisk mikroanalyse; pH-målingar, ...
 • Motstand mot tinesalter og frostskader i betong (8 år) 

  Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;706, Report, 2023-06)
  Bestandighetsmessige egenskaper er under søkt for til sammen 10 betonger, hvorav syv har et masseforhold på 0,39 og tre har 0,44. Effekt av flygeaskemengde (17, 35 og 50%) er undersøkt i kombinasjon med AnlFA-sement. I ...
 • Geologi, Ingeniørgeologisk sluttrapport E04 Eiganestunnelen E39 med del av Hundvågtunnelen Rv 13 

  Søreide (Statens vegvesens rapporter;315, Report, 2018-06)
  I perioden 24.06.2014 - 17.01.2017 ble Eiganestunnelen sprengt ut av entreprenørselskapene JV Bilfinger Stangeland, senere overtatt av JV Implenia Stangeland. Samlet tunnellengde for hovedløpene inklusiv av- og påkjøringsramper ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2016 

  Ringen jr. (Statens vegvesens rapporter;640, Report, 2017-05)
  Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et vegtransportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2017 

  Ringen jr. (Statens vegvesens rapporter;669, Report, 2018-06)
  Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et vegtransportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
 • Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei 

  Huserbråten; Steinbakk (Statens vegvesens rapporter;919, Report, 2023-06)
  I løpet av perioden 2010–2020 har 42 personer i Norge omkommet i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på og ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og andre veieiere og aktører (offentlige og ...
 • Temaanalyse Ulykker med ATV 

  Lysberg (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2015-03)
  Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) har siden 1. januar 2005 foretatt dybdestudier av alle dødsulykker i vegtrafikken. Resultatene av hver ulykkesanalyse dokumenteres i en UAG-rapport. Resultatene legges også inn ...

Vis flere