Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Undersøkelse av veinære innsjøer 

  Saunes, Halvor (Statens vegvesen rapporter;974, Report, 2024-05)
  På oppdrag fra Statens vegvesen, har Norconsult Norge AS gjennomført prøvetaking av 37 utvalgte veinære innsjøer i Sørøst-Norge i 2023. Formålet med overvåkningen er å undersøke virkningen av veisalt og annen trafikkforurensning ...
 • Frie fiskeveger 

  Haugland, Øyvind; Jørgensen, Frank (Statens vegvesen rapporter;973, Report, 2024-04)
  Revidert rapport om frie fiskeveger gir veiledning for samferdselssektoren om hvordan man kan ivareta fiskens frie vandring. Den dekker lovverk, saksbehandling og viktigheten av å opprettholde vandringsveger for fisk. Den ...
 • Elverhøy - Erfaringsrapport 

  Bjåstad, Emilie Roppen; Gurrik, Stian; Hasle, Tone (Statens vegvesen rapporter;971, Report, 2024-04)
  Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med et FoU-arbeid for å utvikle en automatisert produksjonsprosess for bygging av stålbruer basert på laser- og laserhybridsveising. Målet med dette arbeidet er å vise at ...
 • Aldring av bituminøse bindemidler 

  Zhang, Xuemei (Statens vegvesen rapporter;968, Report, 2024-03)
  Denne studien hadde som mål å undersøke aldring av bituminøse bindemidler under norske forhold, og å utvikle aldringsmodeller for bitumen basert på dekkealder, trafikklast og klima. Åtte veistrekninger med ulike dekkealder ...
 • Vurdering av influensområde for grunnvann 

  Vasstein S.M; Fikse A.N.; Lysen S.R; When S.; Gylland A.S.; Montafia A; Lausund I. (Statens vegvesen rapporter;966, Report, 2023-11)
  Rapporten oppsummerer dagens praksis for vurdering av influensområdet for grunnvann i vegprosjekter. Den bygger på en gjennomgang av gjeldende regelverk, veiledning, relevant litteratur og prosjekterfaring. Rapportens mål ...
 • Integrert landskapskarakteranalyse - ILKA 

  Haraldsen, Ulf (Statens vegvesen rapporter;963, Report, 2024-03)
  Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) er en metode for å beskrive og analysere landskapet beregnet på utredningsnivå som f. eks. konseptvalgutredninger (KVU). Statens vegvesen har brukt metoden i arbeidet med tre ulike ...
 • Avalanche Hazard Assessment Supported by UAS 

  McCormack, Edward; Dahle, Halgeir; Dupuy, Bastien; Frauenfelder, Regula; Hellandsvik, Are; Hendrikx, Jordy; Humstad, Tore; Salazar, Sean; Solbakken, Emil; Vaa, Torgeir (Statens vegvesen rapporter;958, Report, 2024-01)
  Rapporten sammenstiller kunnskapsstatus ('state of the art') som er relevant for Statens vegvesen sin bruk av ubemannede luftsystemer (droner, UAS) for overvåking og vurdering av snøskredfare og andre naturfarer. Den ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

  Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
  Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
 • Handlingsplan for direkte klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter 

  Fjeldal, Per; Borgli, Erlend B. (Statens vegvesen rapporter;949, Report, 2023-10)
  Statens vegvesen skal kutte direkteutslipp fra anleggsvirksomhet med 55 % 2020– 2030. Målet er forankret i Vegvesenets bærekraftstrategi og er foreslått til neste NTP. Utslippskuttene vil i hovedsak måtte gjennomføres ...
 • Undersøking av langtidseksponerte armeringsfibrar 

  Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;950, Report, 2024-01)
  Oslofjord testfelt omfattar blant anna langtidstesting av fleire ulike armeringsfibrar. Denne rapporten omhandlar resultatane frå langtidstesting av armeringsfibrane frå testfeltet, utført i 2022-2023: - Fibrar eksponert ...
 • Handlingsplan for regulering av mikromobilitet 

  Aaland, Karolina Hye; Kjølberg, Kamilla Lein; Kirkevold, Arve (Statens vegvesen rapporter;939, Report, 2023-11)
  Denne handlingsplanen er en operasjonalisering av Veikart for regulering av mikromobilitet (Statens vegvesen, 2022) i form av 16 tiltak som skal bidra til å realisere målbildet for mikromobilitet og delte mobilitetstjenester. ...
 • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

  Ahlström, Johan; Bror Sederholm (Statens vegvesen rapporter;721, Report, 2021-03)
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022 

  Ringen, Svein jr. (Statens vegvesens rapporter;936, Report, 2023-11)
  1. januar 2005 startet Statens vegvesen med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2022, og viser utvikling strekk når det gjelder årsaksfaktorer ...
 • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
 • Bærekraftig bylogistikk Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet 

  Presttun, Toril (Statens vegvesens rapporter;938, Report, 2023-11)
  Bylogistikk berører en stor bredde av fagområder og tema. I rapporten er det valgt ut 6 tema som er omtalt i hver sin frittstående artikkel. Artiklene tar for seg bylogistikk i arealplanlegging, datatagrunnlag for godstransport ...
 • Hensynet til lysforurensning i norske lysplaner med søkelys på livet i havet 

  Skjerdingstad, Idunn Saltnes; Tassel, Filippa Herheim; Riise, Jørgine Øverli (Statens vegvesens rapporter;937, Report, 2023-11)
  Lysforurensning er et økende problem, og konsekvensene det har for biologisk mangfold, særlig i marine områder, er lite kjent. Lysforurensning er overflødig belysning som har en negativ påvirkning på mennesker og natur. ...
 • Mengderapport vinteren 2022/2023 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;932, Report, 2023-09)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften på riksveger, driftet av Statens Vegvesen. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting
 • Kartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet 

  Kjølberg, Kamilla Lein (Statens vegvesens rapporter;931, Report, 2023-10)
  Notatet er et grunnlag for Statens vegvesens arbeid med den langsiktige regelverksutviklingen for mikromobilitet. Formålet er å kartlegge den nasjonale reguleringen av mikromobilitet og hva som hindrer eller fremmer at den ...
 • Hvordan måler vi fremkommelighet? En kartlegging av fremkommelighetsindikatorer for vegtransport 

  Bang, Børge; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;927, Report, 2023-08)
  I denne rapporten går vi gjennom ulike indikatorer for fremkommelighet i vegtransporten, med utgangspunkt i biltrafikk. Vi ser på hvordan fremkommelighet kan defineres og måles i praksis, hvordan målingene blir brukt og i ...

View more