Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • ITS-tjenester basert på samvirkende ITS 

  Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;821, Report, 2022-05)
  Denne rapporten forklarer begrepene Intelligente transportsystemer (ITS), samvirkende ITS og Connected Cooperative and Automated Mobility (CCAM), og hvordan samvirkende ITS er relatert til norske roller som er involvert i ...
 • Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn 

  Wold, Håkon; Westerheim, Hans (Statens vegvesens rapporter;806, Report, 2022-03)
  Denne temaveilederen adresserer de mulighetene som (by)kommunene har til å regulere og påvirke innføring og drift av mikromobilitet gjennom planlegging, bruk av regelverk, avtaler og anbudskonkurranser. Den beskriver ...
 • Klimatilpasning i Statens vegvesen 

  Petkovic, Gordana (Statens vegvesens rapporter;815, Report, 2022-03)
  Klimatilpasning er en tverrfaglig og tverrorganisatorisk oppgave. Organisasjonsstrukturen fra 2020 bidrar til å samle fagressurser innen hvert av etatens store ansvarsområder, men også skaper behov for nye samarbeidsformer ...
 • Tilsetningsstoffer til lavtemperaturasfalt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;817, Report, 2022-04)
  Tilsetninger til lavtemperaturasfalt (LTA) ble undersøkt med laboratorietesting. Sju LTA tilsetninger i bitumen og polymermodifisert bitumen ble blandet ved 30 °C lavere temperatur enn vanlig. Reologiske egenskaper og ...
 • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

  Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
  For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
 • Støvdempende kjemikalier 

  Fjærestad, Janne Siren (Statens vegvesens rapporter;805, Report, 2021-11-01)
  Renhold (fjerning av vegstøv) og støvdemping (støvbinding med kjemikalier) av veger er viktige tiltak for å begrense spredning av vegstøv og høye konsentrasjoner av svevestøv/PM10 i uteluft, og det er et stort behov for å ...
 • Statens vegvesen sine forsøk for å redusere antallet viltpåkjørsler 

  Wildenschild, Henrik (Statens vegvesens rapporter;803, Report, 2022-02)
  Det er siden 2014 utført tre ulike forsøk i egenregi i Statens vegvesen for å redusere antallet elgpåkjørsler: Utprøving av elektroniske viltskremmere (Deer Deter), blå reflekser og varsel med gulblink i ulike utgaver. ...
 • Renholdsforsøk 2019 - 2020 Redusert vaskefrekvens i Strindheimtunnelen 

  Snilsberg, B.; Gryteselv, D.; Sætermo, I-L.; Veivåg, K.; Peckolt Fordal, K.; Indo, K.; Monsen, E. (Statens vegvesens rapporter;729, Report, 2021-08)
  Statens vegvesen har gjennomført flere FoUforsøk på renhold av veg og tunnel de senere årene. I dette forsøket er det sammenlignet hvordan en redusert vaskefrekvens i ett av to tunnelløp har gitt effekt på støvmengde på ...
 • Digital tvilling i Statens vegvesen 

  Zhupanova, L.; Rønningen, E.S; Bubilek, P.; Bergheim, M.; Hjermstad-Sollerud, H. (Statens vegvesens rapporter;643, Report, 2020-04)
  Statens vegvesen (SVV) skal i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) levere mer veg for pengene. For å lykkes med dette jobber vi aktivt med kompetanseutvikling og kontinuerlig læring på tvers av etaten og i samarbeid ...
 • Belastningsforsøk – sammenligning av vegslitasje 

  Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;804, Report, 2022-02)
  Rapporten beskriver gjennomføringen og resultater av to belastningsforsøk utført på fv. 2094 i Våler kommune hvor vegslitasjen for tømmervogntog med bruttovekt 60 tonn (7 akslinger) og 74 tonn (9 akslinger) er sammenlignet. ...
 • Klebing mellom asfaltlag 

  Fiske, Thomas Haukli (Statens vegvesens rapporter;739, Report, 2021-11)
  Feltforsøk med fire forsøksoppsett har blitt utført for å undersøke effekten av mengde og type klebemidler på bindingsstyrke. Polymermodifiserte emulsjoner ble brukt på tre av forsøksstrekningene og et nytt tilsetningsstoff ...
 • Motstand mot tinesalter og frostskader i betong (4 år) 

  Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;706, Report, 2021-11)
  Bestandighetsmessige egenskaper er undersøkt for til sammen 10 betonger, hvorav syv har et masseforhold på 0,39 og tre har 0,44. Effekt av flygeaskemengde (17, 35 og 50%) er undersøkt i kombinasjon med AnlFA-sement. I ...
 • Blågrønn infrastruktur 

  Sefo, Sabina; Hareide Killi, Sina Andrine; Landmark, Sverre (Statens vegvesens rapporter;802, Report, 2021-12)
  Blågrønn infrastruktur er nettverket av blå og grønne naturpregede områder. Nettverket binder sammen arter og deres leveområder, arealer som er viktige for oss mennesker, og sikrer mange av våre livsviktige økosystemtjenester. ...
 • Nøyaktighet ved WIM (Weigh-In-Motion) målinger 

  Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;735, Report, 2021-10)
  Hovedmålet for FoU-programmet VegDim (2018 – 2023) er å utvikle og ta i bruk et mekanistisk empirisk (ME) dimensjoneringssystem for vegoverbygninger. Ett av de viktigste inngangsparametere for MEdimensjoneringssystemer er ...
 • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

  Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
  Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
 • Håndtering av kritiske grunnforhold 

  Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
  Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
 • Mengderapport vinteren 2020/2021 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
 • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
  Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
 • KFA rejuvenatorprosjekt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
  Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
 • Seismiske målemetoder 

  Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
  Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...

View more