Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk : Felt- og laboratorieundersøkelse 

  Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;391, Report, 2019-06)
  Rapporten er resultat av et FoU-samarbeid med Skanska Norge AS, EntreprenørserviceAS, Unicon og BASF. I felt ble det gjort fullskala sprøyting og produksjon av prøveplater, og for sistnevnte ble energiabsorpsjonskapasitet ...
 • Vegrams: Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering 

  Johansen, Johnny (Statens vegvesens rapporter;233, Report, 2019-05)
  Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS,som skal bidra til å tilfredsstille kravene i vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500Vegtunneler) om at det i planfasen skal tas hensyn til ...
 • Rammeverk og internasjonale føringer for ITS 

  ViaNova Plan og Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;188, Report, 2019-04)
  Rapporten beskriver de internasjonale og nasjonale føringene som definerer handlingsrommet for utvikling og innføring av ITS, kalt «rammeverket for ITS». Det består av politiske, juridiske og tekniske krav og forutsetninger ...
 • Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer 

  Westerlund, Geir J.; Gjelseth, Stephanie L. (Statens vegvesens rapporter;220, Report, 2018-11)
  Diskusjoner om usikkerhet omkring levert kvalitet av tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen førte til mange faglige diskusjoner. Dette berørte først og fremst hva som er krav til mureteknikk og dokumentasjon av utført arbeid. ...
 • Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge : Overvåkning av vannkvalitet i 2018 

  Saunes, Halvor; Værøy, Nina; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;218, Report, 2019-04)
  COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 23 innsjøer i Sør-, Vest- og Øst-Norge i 2018. Undersøkelsen inngår i en omfattende overvåkning av totalt 67 innsjøer som ble startet høsten 2015. Et ...
 • Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

  Knudsen, Ola Øystein (Statens vegvesens rapporter;513, Report, 2016-03)
  Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Vegdirektoratets Håndbok R762 "Standard beskrivelse for bruer og kaier" beskriver tre vedlikeholdssystemer, ...
 • Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

  Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;144, Report, 2019-02)
  Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av ...
 • Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing highway runoff pollution 

  Andersson, Jonas; Mácsik, Josef; van der Nat, Dimitry; Norström, Anna; Albinsson, Marie; Åkerman, Sofia; Hernefeldt, Preetam C.; Jönsson, Robert (Statens vegvesens rapporter;166, Report, 2018-12)
  Avrenning fra veg og tunneler inneholder en kompleks blanding av miljøgifter som kan forårsake negative effekter i vannforekomstene. Europeiske vegadministrasjoner benytter beste praksis løsninger for å redusere effekter ...
 • Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet 

  Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;181, Report, 2019-01)
  Målsetningen ved denne studien har vært å undersøke hvilke egenskaper ved tilslaget som virker inn på trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet. Det har vært spesielt viktig å etterprøve i hvilken grad tilslagets Los ...
 • Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg 

  Holen, Åsmund; Mahle, Anette H.; Johansen, Johnny M. (Statens vegvesens rapporter;148, Report, 2019-01)
  Rapportens formål er å forbedre kunnskapen og forståelsen om værforhold som gir hurtig endring fra bar veg til glatt veg mht. meteorologi, effekt på føreforhold, omfang, beslutningsstøtte og vinterdriftstiltak. Rapporten ...
 • Samfunnsøkonomisk prissetting av helsebelastning av svevestøv : Støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712 

  Gjerstad, Karl Idar (Statens vegvesens rapporter;115, Report, 2018-12)
  Statens vegvesen har oppdatert Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Til oppdatering av kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning ble det gjort flere analyser og beregninger som ikke er beskrevet i detalj i Håndbok V712. Denne ...
 • Rensebasseng i Region sør : Tilstandskartlegging 2015 

  Gregersen, Espen Rise; Pettersen, Ivar Gaaserud; Bye, Frode Nordang (Statens vegvesens rapporter;650, Report, 2016-09)
  Avrenning fra veg og tunnelvask kan inneholde en rekke forurensningsstoffer som påvirker det akvatisk miljøet rundt vegen. Konsentrasjonen av disse stoffene kan være svært høye. Rensebasseng bygges derfor for å redusere ...
 • Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

  Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
  Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
 • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

  Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
  Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
 • Elastisiteter i biltransporten : En empirisk undersøkelse av bomringen i Oslo fra 1991 til 2008 

  Bretteville-Jensen, Thorkild (Statens vegvesens rapporter;653, Report, 2016-08)
  Målet med denne rapporten er å estimere priselastisiteten i bomavgiften i Oslo, dvs. å undersøke i hvilken grad trafikkvolumet i Oslo reduseres som følge av realøkninger i bomavgiften.
 • Geologi : Ingeniørgeologisk sluttrapport for Teigkamptunnelen E6 Biri - Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa 

  Edvardsen, Daniel Haugen (Statens vegvesens rapporter;656, Report, 2016-09)
  Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og K.A Aurstad AS har i perioden februar 2014 – desember 2016 bygget ny tunneltrasè på E6 prosjektet Biri – Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa. Under driving av Teigkamptunnelen har ...
 • Internasjonale studier av sambruksområder : Lesbarhet og fremkommelighet for ulike brukergrupper 

  Øvrebøe, Peter Aleksander (Statens vegvesens rapporter;662, Report, 2016-10)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie om hvordan utformingen av sambruksområder påvirker lesbarheten og fremkommeligheten til forskjellige brukergrupper.
 • Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Reinsnes-Forfjord 

  Edvardsen, Tom A. (Statens vegvesens rapporter;664, Report, 2016-10)
  Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått nytrase for fylkesveg 82 mellom Reinsnes og Forfjord i Sortland og Andøy kommuner i Nordland fylke. Denne delrapporten dokumenterer registreringer og ...
 • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

  Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
 • Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland 

  Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per; Thomassen, Tore (Statens vegvesens rapporter;665, Report, 2017-05)
  Gjennom to utlekkingsforsøk ble utsprengt svartskifer (fra alunskifer- og galgebergformasjonen) langs den nye Rv 4-traseen forbi Gran plassert i konteinere ute i friluft med naturlig gjennomstrømming av vann i form av ...

View more