Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd [717] 

  Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
  Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
 • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

  Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
  Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
 • Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;713, Report, 2021-03)
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

  Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
  Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
 • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

  Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
  Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
 • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

  Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
 • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

  Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
 • Forprosjekt - Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter 

  Johansen, Ana K; Forsnes, Kristin R; Skuggevik, Elisabeth (Report, 2021-01)
  Dette forprosjektet beskriver en mindre kartlegging (se vedlegg) av hva som finnes innen bærekrafts evaluering i mobilitetsprosjekter. Rapporten skisserer og en fremdriftsplan for videre utvikling av metodikk for evaluering ...
 • GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker 

  Haakonsen, Trond Arve (Statens vegvesens rapporter;696, Report, 2020-11)
  Etter at Statens kartverk i 2019 justerte koordinater på stamnett- og landsnettpunkter for bedre samsvar med posisjonstjenester vil det være mulig å bruke en enklere metode, punktmålinger med sanntids-GNSS (RTK) ved ...
 • Vegkart for arbeid med standardisering av ITS : Et nasjonalt vegkart for deltagelse i internasjonal ITS standardisering og bruk av ITS standarder innen vegtransport i Norge 

  Eskedal mfl., Thor Gunnar (Statens vegvesens rapporter;698, Report, 2020-11-18)
  Dette dokumentet er utarbeidet som en hjelp til å forstå hvorfor det er behov for standardisering, hvilken nytte dette gir innen ITS-området og hvordan man skal arbeide med standardisering fremover i vegtransportsektoren. ...
 • Verdensarv & E 134; Rjukan - Notodden industriarv 

  Ingebrigtsen, Silje; Njøs Slinde, Ingeborg; Mahammed, Ismail (Statens vegvesens rapporter;526, Report, 2020-10-02)
  Rjukan og Notodden er det best bevarte eksempelet Norge har på den såkalte "andre industrielle revolusjonen". Fremstillingen av industriell gjødsel var et viktig bidrag ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Rjukan ...
 • Sykkelparkering 

  Herheim, Hege (Statens vegvesens rapporter;408, Report, 2020-10)
  Alle som sykler har behov for å parkere sykkelen før og etter en sykkeltur. En god sykkelparkering kjenne tegnes ved at den ligger i nærheten av reisemålet, er lett tilgjengelig og enkelt kan låses fast til et parkeringsstativ. ...
 • Ringanalyse for kulemølle 

  Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;692, Report, 2020-08-27)
  I 2017-2018 ble det utført ringanalyse for kulemølle med 12 deltakende laboratorier. I alt seks materialer med et spenn i kulemølleverdi fra 5 til 23 var med i undersøkelsen. Ringanalyser er et ledd i kvalitetssikringsarbeid ...
 • Universell utforming på holdeplasser : Mulighetsstudie av kartlegging fra ulike datakilder 

  Reitan Hogstad, Bjørnar; Nyeng Nome, Kristin (Statens vegvesens rapporter;687, Report, 2020)
  Statens vegvesen rapporterer status for universell utforming på holdeplasser og har behov for oversikt over egen infrastruktur. Flere aktører er interessert i effektiv kartlegging av status. Rapporten beskriver utforsking ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

  Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
  Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
 • Klima- og miljøeffekter ved vinterdrift av veg: Utredning av effekter og potensial for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av veger 

  I. Hov, Helene; O. Schjoldager, Nora (Statens vegvesens rapporter;660, Report, 2020-02-24)
  Denne utredningen er utført ved litteratursøk og informasjonsinnhenting fra flere større entreprenører som har erfaring med driftskontrakter i Norge. Utredningen har undersøkt hvilken miljøpåvirkning aktiviteter innen ...
 • Design basis Bjørnafjorden 

  Statens vegvesen (Statens vegvesenss rapporter;, Report, 2018-11-19)
  A bridge will replace todays ferry connection between Halhjem and Sandvikvåg in Bjørnafjorden. The bridge will be a part of a larger project to make E39 continuous, without ferries, from Kristiansand to Trondheim. Replacing ...
 • Verification Summary Report E39 Bjørnafjorden 

  Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-06-26)
  With basis in a 4-year (2016 – 2020) Frame Agreement (FA) with Statens vegvesen, Region vest (SVV) DNV GL has performed a high number of verifications, control and advisory activities related to the E39 fjord-crossing ...
 • TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen 

  Haldorsen, Ivar; Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;649, Report, 2016-09)
  Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 137 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...

View more