Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • ROS-analyser av stikkrenner i Nord-Rogaland : Erfaringsrapport med evaluering av metodikken beskrevet i VD 24 og VD 29 

  Rønnevik, John Sverre; Rio, Tonje Karin (Statens vegvesens rapporter;471, Report, 2019-07)
  Rapporten beskriver utprøving av metodikk for vurdering av risiko- og sårbarhet av stikkrenner og kulverter som beskrevet i rapportene VD24 (risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht. værrelaterte hendelser) og VD29 ...
 • Lærebok vegoppmerking : Anbefalinger og råd om utførelse av vegoppmerking 

  Skaar, Bjørn; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;452, Report, 2019-10)
  Denne læreboken gir anbefalinger og utdyper kravene til vegoppmerking gitt i håndbøkene N302 Vegoppmerking og R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Videre inneholder boka beskrivelser av vegoppmerkingsmaterialer, maskiner og ...
 • Evaluering av trær i Dronning Eufemias gate 

  Solfjeld, Ingjerd; Abrahamsen, Hege (Statens vegvesens rapporter;426, Report, 2019-10)
  Dronning Eufemias gate er en bygate i havneområdet i Oslo. Vi har evaluert de 57 ulike treslagene som er plantet langs gaten i 2014 og 2015. Rapporten inneholder en tabell med oversikt over stammeomkrets målt i 2017 og ...
 • Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop 

  Telle, Roar (Statens vegvesens rapporter;350, Report, 2019-10)
  Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å ...
 • Mengderapportering vinteren 2018/2019 

  Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;362, Report, 2019-10)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ...
 • Temaanalyse: Blindsone ulykker : dødsulykker med myketrafikanter i blindsone til store kjøretøy 2005-2016 

  Korneliussen, Mats (Statens vegvesens rapporter;414, Report, 2019-09)
  Det har i perioden 2005 – 2016 vært 88 ulykker mellom store kjøretøy og myke trafikanter. Blant disse ulykkene har blindsone blitt vurdert til å ha en medvirkende faktor i 57 % (50 av 88) av ulykkene. Totalt har det vært ...
 • Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 

  Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;403, Report, 2019-09)
  Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
 • Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing Highway Runoff Pollution 

  Andersson, Jonas; Mácsik, Josef; Van der Nat, Dimitri; Norström, Anna; Albinsson, Marie; Åkerman, Sofia; Hernefeldt, Preetam C.; Jönsson, Robert (Statens vegvesens rapporter;166, Report, 2018-12)
  Highway runoff contains a complex mixture of contaminants that may cause negative effects in natural water systems. European national road administrations follow local management practices in order to reduce runoff impact ...
 • Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg 

  Holen, Åsmund; Mahle, Anette H; Johansen, Johnny M (Statens vegvesens rapporter;148, Report, 2018-02)
  Rapportens formål er å forbedre kunnskapen og forståelsen om værforhold som gir hurtig endring fra bar veg til glatt veg mht. meteorologi, effekt på føreforhold, omfang, beslutningsstøtte og vinterdriftstiltak. Rapporten ...
 • Tverrholdt dekke i tre 

  Burkart, Hauke; Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;420, Report, 2018-09)
  Et alternativ til tverrspente tredekker er blitt utviklet. Istedenfor å overføre skjær ved friksjon er tanken bak det tverrholdte dekket å overføre skjær med en fortanning. En studentgruppe på NTNU Gjøvik gjennomførte ...
 • Retningslinjer asfalt 2019 

  Arnevik, Asbjørn; Evensen, Ragnar; Uthus, Nils Sigurd; Aurstad, Joralf; Aksnes, Jostein; Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;670, Report, 2018-12)
  Håndbok N200 Vegbygging beskriver egenskapskrav til asfalt, men gir ikke detaljerte bestemmelser om sammensetning og kontroll av kvalitet. Denne rapporten er en foreløpig utgave av retningslinjer for asfalt, for bruk i ...
 • Sikker atferd ved hendelser i vegtunneler : informasjons- og opplæringstiltak 

  Solem, Kjell; Rød, Sverre Kjetil; Grønstad, Linda; Buvik, Harald (Statens vegvesens rapporter;376, Report, 2018-09)
  Denne rapporten fra en intern arbeidsgruppe i Vegdirektoratet har forslag om informasjons og opplæringstiltak for sikker atferd ved hendelser i vegtunneler. Arbeidsgruppen har gjennomgått aktuell forskning om publikumsatferd ...
 • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017 

  Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;605, Report, 2018-10)
  Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
 • Automatiserte kjøretøy i by : muligheter og utfordringer 

  Nørbech, Tom E. (Statens vegvesens rapporter;443, Report, 2017-02)
  Automatiserte kjøretøy kan medføre store endringer i transportsektoren. Rapporten forsøker å identifisere noen av disse mulige endringene, og hvordan automatisering spiller sammen med elektrifisering og deling. Deretter ...
 • Prissetting av helsebelastning av svevestøv : støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712 

  Gjerstad, karl Idar (Statens vegvesens rapporter;115, Report, 2018-12)
  Statens vegvesen har oppdatert Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Til oppdatering av kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning ble det gjort flere analyser og beregninger som ikke er beskrevet i detalj i Håndbok V712. Denne ...
 • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

  Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
 • Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : oversikt over utviklingen i det 20. århundre 

  Klinge, Reidar (Statens vegvesens rapporter;683, Report, 2019-08)
  Rapporten gir en historisk oversikt over Vegvesenets tiltak for å beskytte stålbruene mot korrosjon og hvordan en økende miljøbevissthet etter hvert ledet til utvikling og bruk av nye, ikke giftige produkter.
 • Complete Streets : konsept for helhetlig gateplanlegging 

  Beckstrøm Fuglseth, Bente; Løvstad, Lars (Statens vegvesens rapporter;203, Report, 2019-03)
  Denne rapporten presenterer konseptet Complete Streets som er tatt i bruk i en rekke byer i Nord Amerika. Konseptet handler om å legge til rette for alle brukergrupper, samt ivareta all bruk som skjer i tilknytning til en ...
 • Stabilisering av kvikkleirer med kaliumklorid : langtidseffekt Ulvensplitten og Dragvoll 

  Eide Helle, Tonje (Statens vegvesens rapporter;223, Report, 2019-04)
  Hausten 2018 utførte Statens vegvesen nye grunnundersøkingar og laboratorieforsøk på dei kaliumklorid-stabiliserte kvikkleireområda Ulvensplitten i Oslo og Dragvoll i Trondheim, 46 og 6 år etter installasjon av saltbrønnar. ...
 • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2014 

  Olsen, Roar; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2014-06)
  1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...

View more