Now showing items 331-350 of 489

  • Radarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura: Resultater fra testmålinger i 2017 og 2018 

   Meier, Lorenz Geopraevent AG (Statens vegvesens rapporter;594, Report, 2018-07-05)
   Statens vegvesen Region nord gjennomførte testmålinger i perioden fra 17. februar 2017 til 1. juni 2018. Formålet med testen var å verifisere om radarteknologien kunne være en pålitelig metode også når avstandene blir lange ...
  • Rammeverk og internasjonale føringer for ITS 

   ViaNova Plan og Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;188, Report, 2019-04)
   Rapporten beskriver de internasjonale og nasjonale føringene som definerer handlingsrommet for utvikling og innføring av ITS, kalt «rammeverket for ITS». Det består av politiske, juridiske og tekniske krav og forutsetninger ...
  • Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare 

   Kristensen, Lene L.; Bjordal, Heidi; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;657, Report, 2020-05)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingsprosjektet RESPONS (Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare), som har pågått i perioden 2018-2019. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre Statens vegvesen bedre ...
  • Redusert hastighet som tiltak for å redusere elgpåkjørsler : samfunnsøkonomisk analyse av midlertidig nedsatt fartsgrense på strekninger med høy tetthet av elgulykker 

   Wormdal Selboe, Øyvind; Emma, Kuskemoen (Statens vegvesens rapporter;402, Report, 2019-09)
   Elgulykker påfører samfunnet store kostnader gjennom personskader, materielle skader, administrative kostnader i tillegg til etiske problemer knyttet til dyrelidelser. Enkelte veistrekninger har svært mange elgkollisjoner, ...
  • Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 

   Riddervold Levy, Jorunn (Statens vegvesens rapporter;613, Report, 2016-06)
   Denne rapporten beskriver aktiviteter og tester på veiing-i-fart, gjennomført i perioden 2011-2015, med de viktigste resultatene. Testene inkluderer noen få varianter av sensorer og dataloggere, over en relativt kort ...
  • Registrering og tilstandsvurdering av trær 

   Weihs, Falk (Statens vegvesens rapporter;514, Report, 2018-02-05)
   Formålet med rapporten er å formidle kunnskap om en landsdekkende, enhetlig tilstandsregistrering med kartlegging og ettersyn av trær som skal sikres og vedlikeholdes på en fagmessig måte. Det skal være et hjelpemiddel og ...
  • Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;432, Report, 2017-12-17)
   Renholdsforsøk ble utført i Trondheim våren 2016 i tunnel (Strindheimtunnelen, betonghvelv) og gate (Haakon VII gate), samt i Møre og Romsdal høsten 2016 (Stordalstunnelen, metallplater på vegg). Dette er en videreføring ...
  • Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Lamo Hauan, Thomas; Dalseth Austigard (Trondheim kommune), Åse (Statens vegvesens rapporter;534, Report, 2018-05-14)
   Statens vegvesen har tidligere gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold de senere årene, og resultater viser det er bør fokuseres på maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets ...
  • Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund 

   Snilsberg, Brynhild; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;536, Report, 2017-12-18)
   Renholdsforsøk ble utført i Kristiansund sommeren 2017 i tunnel (Freifjordtunnelen) og gate (Bentnesveien) i Møre og Romsdal. Hensikten med forsøkene var å teste ut en ny spylebom for rengjøring av vegkant og fortau i gate ...
  • Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin med flere (Statens vegvesens rapporter;619, Report, 2016-01-30)
   Det er gjennomført renholdsforsøk for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike metoder/maskiner, med tanke på å forbedre utstyr og metoder for rengjøring av vegoverflate og tunnelhvelv. Ulike typer utstyr som ...
  • Rensebasseng i Region sør : Tilstandskartlegging 2015 

   Gregersen, Espen Rise; Pettersen, Ivar Gaaserud; Bye, Frode Nordang (Statens vegvesens rapporter;650, Report, 2016-09)
   Avrenning fra veg og tunnelvask kan inneholde en rekke forurensningsstoffer som påvirker det akvatisk miljøet rundt vegen. Konsentrasjonen av disse stoffene kan være svært høye. Rensebasseng bygges derfor for å redusere ...
  • Rensing av vann fra veg og anlegg : en sammenstilling av metoder og praksis i 12 land 

   Håøya, Arnt-Olav; Storhaug, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;195, Report, 2013-02)
   I denne undersøkelsen er det innhentet informasjon om forvaltningspraksis og tekniske løsninger for håndtering av vann fra veganlegg og drift fra 12 land. For et mer utfyllende sammendrag se side 2 og 6.
  • Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;144, Report, 2019-02-04)
   Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av ...
  • Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen 

   NTNU Vitenskapsmuseet: Thingstad, Per Gustav; NTNU Vitenskapsmuseet: Øien, Dag Inge; NTNU Vitenskapsmuseet: Husby, Magne (Statens vegvesens rapporter;442, Report, 2015-03)
   Det er blitt bygd en ny tofelts veg på E6 mellom flystripa på Værnes og Statoils anlegg lengre nord. Den nye vegen er lagt ut i en strandsone der det har vært et rikt fugleliv. For å bøte på skadevirkningen av den nye ...
  • Restaurering av artsrik engvegetasjon i vegkanter 

   Auestad, Inger HISF; Rydgren, Knut HISF (Statens vegvesens rapporter;351, Report, 2014-12-19)
   Denne rapporten omfatter utprøving av metoder for etablering av lettstelt, artsrik og opplevelsesrik vegkantvegetasjon. Fire ulike metoder for økologisk restaurering av vegkantvegetasjon (såing, høypålegging med hard og ...
  • Retningslinjer asfalt 2019 

   Arnevik, Asbjørn; Evensen, Ragnar; Uthus, Nils Sigurd; Aurstad, Joralf; Aksnes, Jostein; Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;670, Report, 2018-12)
   Håndbok N200 Vegbygging beskriver egenskapskrav til asfalt, men gir ikke detaljerte bestemmelser om sammensetning og kontroll av kvalitet. Denne rapporten er en foreløpig utgave av retningslinjer for asfalt, for bruk i ...
  • Riktig utførelse av asfaltdekker : varige veger 2011 - 2014 

   Telle (Veiteknisk institutt), Roar (Statens vegvesens rapporter;352, Report, 2015-01)
   "Riktig utførelse av asfaltdekker" er ment å være en "best practice guide" for transport og utlegging av asfalt. Rapporten viser bilder av gode og dårlige eksempler på utførelse av asfaltdekker, og konsekvenser som kan ...
  • Ringanalyse for kulemølle 

   Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;692, Report, 2020-08-27)
   I 2017-2018 ble det utført ringanalyse for kulemølle med 12 deltakende laboratorier. I alt seks materialer med et spenn i kulemølleverdi fra 5 til 23 var med i undersøkelsen. Ringanalyser er et ledd i kvalitetssikringsarbeid ...
  • Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017 : NAMet bindemidler 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;679, Report, 2018-03)
   Norsk Asfaltforenings faggruppe NAMet Bindemidler arrangerte vinteren 2017 en ringanalyse på polymermodifisert bitumen (PMB). Hensikten var å bidra til bedre utførelse og kontroll med aktuelle prøvingsmetoder. To ...
  • Ringanalyser 2012 for kulemølle, micro-Deval, Los Angeles og flisighetsindeks 

   Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;281, Report, 2014-02-18)
   I 2012 ble det i Norge utført en større ringanalyse med 17-21 deltakende laboratorier. Statens vegvesen tilberedte alt prøvematerialet, slik at forbehandlingen ble lik. Deretter ble prøvene testet med micro-Deval, Los ...