Now showing items 90-109 of 489

  • E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm : Erfaringsrapport 

   Aagaard, Bent; Gylland, Asgeir S. (Statens vegvesens rapporter;677, Report, 2017-06)
   Erfaringsrapport om driving igjennom løsmasser og inn i berg ved hjelp av rørskjerm. Metoden åpner for muligheten til å unngå farlige påhuggsområder og er et alternativ til utlasting av løsmasser. Erfaringene med metoden er gode.
  • E39 Rogfast : tunnelventilasjon og luftkvalitet 

   Lotsberg, Gunnar (Statens vegvesens rapporter;138, Report, 2012-06-28)
   Rogfast er ein 26,7 km lang undersjøisk dobbel-tunnel som er under planlegging på E39 mellom Randaberg og Bokn i Rogaland. Tunnelen går ned til 392 m under havet. Frå Kvitsøy blir det ein 4 km lang tunnel ned til eit kryss ...
  • Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Effekt av Magnesiumklorid på Betongbestandighet : Status og litteraturstudium 

   Danner, Tobias; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;652, Report, 2016-09)
   Bruk av salt til is- og snøsmelting er en viktig del av dagens vinterdrift på vei og bruer. I dag er det i hovedsak NaCl som er i bruk. Det er velkjent at MgCl2 er i tillegg til andre positive egenskaper mer effektiv til ...
  • Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;181, Report, 2019-01)
   Målsetningen ved denne studien har vært å undersøke hvilke egenskaper ved tilslaget som virker inn på trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet. Det har vært spesielt viktig å etterprøve i hvilken grad tilslagets Los ...
  • Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon 

   Bratli, Harald; E. Stabbetorp, E. Stabbetorp; Aarrestad, Per Arild; (NINA, Norsk institutt for naturforskning, www.nina.no) (Statens vegvesens rapporter;272, Report, 2014-02)
   Veitrafikk påvirker livsmiljøet til vegetasjonen langs vei ved utslipp av ulike nitrogenforbindelser, først og fremst nitrogenoksider, men også ammoniakk. Nitrogenutslipp fra veitrafikk kan gi negative effekter på vegetasjonen, ...
  • Effektivisering av planlegging. Forprosjekt 

   Haraldsen, Ulf; Furuholt Ingebrigtsen, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;88, Report, 2012-04)
   Denne rapporten tar sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren, der målet er et økt potensial for å effektivisere planleggingen for Statens ...
  • Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik; Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;603, Report, 2019-08)
   Rapporten er en historisk gjennomgang av denne norskutviklede metoden med bruk av ekspandert polystyren som vegbyggingsmateriale.
  • Ekspressbussutredning: Region sør - 2016 

   M. Hildre, Regine (Statens vegvesens rapporter;617, Report, 2017-05)
   I 2014 startet Statens vegvesen, Region sør en ekspressbussutredning for riks- og europaveg. Hensikten med utredningen har vært å se på hvordan Statens vegvesen som vegeier og samfunnsaktør kan ivareta sitt sektoransvar ...
  • Elastisiteter i biltransporten : En empirisk undersøkelse av bomringen i Oslo fra 1991 til 2008 

   Bretteville-Jensen, Thorkild (Statens vegvesens rapporter;653, Report, 2016-08)
   Målet med denne rapporten er å estimere priselastisiteten i bomavgiften i Oslo, dvs. å undersøke i hvilken grad trafikkvolumet i Oslo reduseres som følge av realøkninger i bomavgiften.
  • Elastisiteter i ferjetransporten 

   Støen Høyem, Harald (Statens vegvesens rapporter;286, Report, 2014-02-26)
   Denne rapporten estimerer elastisiteter i ferjetransporten, herunder inntekts- og taktstelastisiteter, samt elastisiteter forbundet med generaliserte kostnader.
  • Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1 : Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike 

   Roer, Ole; Rolandsen, C. M.; Meland, M.; Gangsei, L.E.; Solberg, E.; Van Moorter, B.; Panzacchi, M.; Kastdalen, L. (Statens vegvesens rapporter;361, Report, 2018-05-08)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 2 : Effekter av inngjerdede traffikårer på forflytning og arealbruk hos elg 

   Kastdalen, Leif; Roer, Ole; M. Milner, Jos (Statens vegvesens rapporter;316, Report, 2018-05-25)
   Denne rapport analyserer 1) betydningen av ulike faktorer på funksjonaliteten til faunapassasjer og 2) i hvilken grad inngjerdede trafikkårer hemmer elgens forflytning og arealbruk. En statistisk modell er utviklet som gir ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

   Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
  • Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t 

   Bjerkan, Anne Mette; Ragnøy, Arild; Engebretsen, Arild (Statens vegvesens rapporter;285, Report, 2019-07)
   Undersøkelsen viser at farten øker når fartsgrensen settes opp fra 110 km/t til 110 km/t. Den registrerte fartsøkningen er noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer. Samlet øker farten med 2,5 km/t når ...
  • Energieffektiv og klimavennlig ferjedrift: etatprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV), 2013-2017 

   LMG Marin, Torbjørn Bringedal; CMR Prototech; Norsk Energi (Statens vegvesens rapporter;473, Report, 2016-01)
   Statens vegvesen bruker mye energi. Både gjennom strøm og fossilt brennstoff. Statens vegvesen har derfor satt i gang et etatsprogram som heter «Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV)». Hensikten med etatsprogrammet ...
  • Enkle tiltak for å redusere hindringer for gående : Idekatalog 

   Hollakleiv, Frøydis; Kjølseth, Jahn Ivar (Statens vegvesens rapporter;540, Report, 2019-08)
   Idékatalogen presenterer eksempler på enkle tiltak som kan iverksettes for å redusere hindringer og øke tilgjengeligheten i gangvegnettet for alle som går, sykler, triller og ruller. Rapporten fokuserer på tiltak som er ...
  • Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Knudsen, Ola Øystein (Statens vegvesens rapporter;513, Report, 2016-03)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Vegdirektoratets Håndbok R762 "Standard beskrivelse for bruer og kaier" beskriver tre vedlikeholdssystemer, ...
  • Erfaringsrapport Bjørvika: Bygging av gateanlegg i Oslo bysentrum 

   Markey, Ian; Sorte, Geir; B. Ringstad, Siri; Oulie, Lars; Bergersen, Petter m. flere. (Statens vegvesens rapporter;525, Report, 2016-06-17)
   Rapporten oppsummerer erfaringer fra bygging av gater med høy estetisk kvalitet i Oslo sentrum - "Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5 gate" Den beskriver planlegging og utførelse av plantearbeid, stein- og asfaltdekker, ...
  • Erfaringsrapport byggegroper : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret 

   Woldsengen, Vegard Geovita AS; Johansen, Torbjørn Geovita AS (Statens vegvesens rapporter;326, Report, 2014-06-12)
   Rapporten beskriver erfaringer fra etablering av byggegropene for hovedløpet og av- og påramper for E18 Operatunnelen ved Havnelageret i Oslo. Arbeidene inkluderer etablering av spuntgroper, avstivninger og vanntetting ...