Now showing items 246-265 of 503

  • Korrosivitet i tunneler 

   Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;394, Report, 2018-01)
   Rapporten omhandler måling av korrosivitet i tre tunneler. Korrosivitet er målt som materialtap på sink og stål i løpet av ett år, iht. ISO 9226. Bakgrunnen for arbeidet var å underbygge antakelser gjort mht. til ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : oversikt over utviklingen i det 20. århundre 

   Klinge, Reidar (Statens vegvesens rapporter;683, Report, 2019-08)
   Rapporten gir en historisk oversikt over Vegvesenets tiltak for å beskytte stålbruene mot korrosjon og hvordan en økende miljøbevissthet etter hvert ledet til utvikling og bruk av nye, ikke giftige produkter.
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; Vianova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;384, Report, 2015-05)
   Denne rapporten omfatter kost/nytte-analyser for breddeutvidelse på riks- og fylkesveger som er smalere enn hva gjeldende vegnormaler har som krav. Analysen er begrenset til veger med lav trafikk, med ÅDT 300-1500 og med ...
  • Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;444, Report, 2017-09-01)
   Målet med denne rapporten er å belyse hvordan utviklingen for kostnads- og byggetidsoverskridelser har variert over en periode der det har vært ulike konkurranseformer i utbyggingen av vegnettet. Rapporten belyser også ...
  • Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop 

   Telle, Roar (Statens vegvesens rapporter;350, Report, 2019-10)
   Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å ...
  • Kostnadsutvikling for bruer og tunneler : En undersøkelse fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;279, Report, 2018-08-10)
   Denne rapporten tar for seg hvordan utviklingen til kostnader på bruer og tunneler har vært de siste 20 årene.
  • Kravspesifikasjon IKT-løsning : geotekniske parametere - labdatabank 

   El Hadj, Nouri (Statens vegvesens rapporter;169, Report, 2011-07-06)
   Denne rapporten presenterer kravspesifikasjonen til å etablere en geoteknikk aboratoriedatabank for å: • styrke kvalitetskontroll av nye grunnundersøkelser • vurdere geoteknisk parametere (fasthet- og deformasjonsparametere) ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten 

   K. Larsen, Claus; Aabøe, Roald; M. Andersen, Trond; Ryan, Svein; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens raporter;586, Report, 2016-06-07)
   Rapporten beskriver laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen slik den er våren 2016, fra et overordnet nivå og ned til detaljer på analysenivå. Rapporten danner faktagrunnlaget for en vurdering av behovet for laboratorietjenester ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering 

   M. Andersen, Trond; Aabøe, Roald; K. Larsen, Claus; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens rapporter;588, Report, 2016-06-07)
   Vurderingsrapporten ser på om dagens laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen er god og fremtidsrettet. Rapporten identifiserer de mest sentrale interne og eksterne interessentene, synliggjør hvordan disse er involvert og ...
  • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
   Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
  • Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen 

   Garshol m.fl. (Statens vegvesens rapporter;521, Report, 2016-03-29)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forsøk utført i laboratorieskala, der målet var å redusere tungmetaller i tunnelvaskevann utover det som fjernes ved tradisjonell sedimentering. Forsøkene skulle klargjøre hvilke ...
  • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

   Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
   In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
  • Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel 

   Stenerud, Jørgen (Statens vegvesens rapporter;104, Report, 2012-07)
   Rapporten omhandler et FoU-prosjekt gjennomført i Runehamar testtunnel våren 2009. Hensikten med prosjektet var å undersøke om høyoppløselig laserscanning kan benyttes som metode for å kontrollere sprøytebetongtykkelse i ...
  • Last-deformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv 

   Orthe, Erlend (Statens vegvesens rapporter;667, Report, 2017-01)
   Rapporten presenterer last- og deformasjonsforløp for tre frittstående betonghvelv til vann- og frostsikring i vegtunneler ved tre ulike lastsituasjoner. Hvelvtypene inkluderer betongelementhvelv i tunneltverrsnitt T9,5, ...
  • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

   Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
   For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
  • Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler 

   Arctander Vik, Eilen; K. Sahu, Ashish; K. Garshol, Frøydis (Statens vegvesens rapporter;498, Report, 2016-03-07)
   Det er ønskelig å finne rensemetoder for tunnelvaskevann der det ikke er etablert faste renseløsninger for dette i eller utenfor tunneler. Løsningene bør være fleksible slik at de kan benyttes for ulike tunneler som driftes ...
  • Lokale gåstrategier og planer for gående : veiledning for kommuner 

   Haug, Ellen (Statens vegvesens rapporter;280, Report, 2014-02-14)
   Dette dokumentet gir en veiledning til kommuner som skal følge opp den nasjonale gåstrategien. Hensikten er å lette arbeidet med lokale gåstrategier og temaplaner for gående ved å skissere hvordan de kan utarbeides og ...
  • LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...