Now showing items 226-245 of 489

  • Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt: Kontraktsområde 1501, 1503, 1504 

   Vereide, Linnea (Statens Vegvesens rapporter;602, Report, 2017-08-08)
   Denne rapporten er ment å gi en oversikt over hvor i utvalgte kontraktsområder i Møre og Romsdal en finner trerekker og alléer langs europa, riks- og fylkesvegene, samt gi et innblikk i hvilken tilstand de er i.
  • KFA rejuvenatorprosjekt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
   Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
  • Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng 

   Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;94, Report, 2012-03)
   I forbindelse med tømming av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng ble det gjennomført en kjemisk karakterisering. Det ble totalt fjernet 235 m3 med sediment. De kjemiske analysene viste at sedimentet var til dels ...
  • Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke 

   Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;627, Report, 2016-06)
   Det oppstår ofte skader som følge av dårlig heft mellom asfaltlagene på det norske vegnettet. Glidning, avflaking, tidlig krakelering og slaghull er skader som ofte kan komme som følge av dårlig heft. Som en av aktivitetene ...
  • Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet 

   Petkovic, Gordana; Statens vegvesen; Med bidrag fra prosjektgruppen (Statens vegvesens rapporter;210, Report, 2013-05)
   Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
  • Klima- og miljøeffekter ved vinterdrift av veg: Utredning av effekter og potensial for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av veger 

   I. Hov, Helene; O. Schjoldager, Nora (Statens vegvesens rapporter;660, Report, 2020-02-24)
   Denne utredningen er utført ved litteratursøk og informasjonsinnhenting fra flere større entreprenører som har erfaring med driftskontrakter i Norge. Utredningen har undersøkt hvilken miljøpåvirkning aktiviteter innen ...
  • Klimakutt i Statens vegvesen : kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport 

   Foslie i samarbeid med arbeidsgruppe, Ellen M. (Statens vegvesens rapporter;282, Report, 2014-01)
   Rapporten er en oppsummering av kartleggingen som er gjennomført av regionene og Vegdirektoratet som ledd i prosjektet KLIMAKUTT. Formålet har vært å finne ut hvor og hvordan SVV kan øke innsatsen med å redusere utslipp ...
  • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

   Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
   I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...
  • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

   Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
   Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
  • Konkurransepreget dialog - E6 Trondheim - Stjørdal -Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Statens vegvesens rapporter;80, Report, 2012-02)
   Erfaringer fra bruk av konkurransepreget dialog. I forbindelse med planlegging av prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal ble det identifisert betydelig usikkerhet knyttet til utførelse av Dagsone vest. Statens vegvesen ...
  • Konsekvensutgreiing - Naturmiljø - Fylkesveg 60 Tomasgard - Området Røyrhusbrua 

   Aalstad, Trond (Statens vegvesens rapporter;95, Report, 2012-03)
   Planområdet dekkjer strekninga frå Storebrua v/Tomasgard i Hornindal kommune til området kring Røyrhusbrua i Stranda kommune. Det skal utviklast alternativ til val av vegline, som grunnlag for vidare optimalisering. Føremålet ...
  • Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Forfjord - Risøyhamn 

   Edvardsen, Tom André (Statens vegvesens rapporter;430, Report, 2017-05)
   Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått ny trase for fylkesveg 82 mellom Forfjord og Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland fylke. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen ...
  • Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Reinsnes-Forfjord 

   Edvardsen, Tom A. (Statens vegvesens rapporter;664, Report, 2016-10)
   Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått nytrase for fylkesveg 82 mellom Reinsnes og Forfjord i Sortland og Andøy kommuner i Nordland fylke. Denne delrapporten dokumenterer registreringer og ...
  • Kontraktsdyrkede planter 2011-2016, Vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold 

   Benedikte, W. Oliver (Statens vegvesens rapporter;118, Report, 2012-04-17)
   Det er gjennomført en økologisk vurdering av de plantene som inngår i rammeavtalen “Kontraktsdyrking av planteskolevarer 2011 - 2016”, der spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold er vurdert. Hvert planteslag ...
  • Korrosivitet i tunneler 

   Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;394, Report, 2018-01)
   Rapporten omhandler måling av korrosivitet i tre tunneler. Korrosivitet er målt som materialtap på sink og stål i løpet av ett år, iht. ISO 9226. Bakgrunnen for arbeidet var å underbygge antakelser gjort mht. til ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : oversikt over utviklingen i det 20. århundre 

   Klinge, Reidar (Statens vegvesens rapporter;683, Report, 2019-08)
   Rapporten gir en historisk oversikt over Vegvesenets tiltak for å beskytte stålbruene mot korrosjon og hvordan en økende miljøbevissthet etter hvert ledet til utvikling og bruk av nye, ikke giftige produkter.
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; Vianova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;384, Report, 2015-05)
   Denne rapporten omfatter kost/nytte-analyser for breddeutvidelse på riks- og fylkesveger som er smalere enn hva gjeldende vegnormaler har som krav. Analysen er begrenset til veger med lav trafikk, med ÅDT 300-1500 og med ...
  • Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;444, Report, 2017-09-01)
   Målet med denne rapporten er å belyse hvordan utviklingen for kostnads- og byggetidsoverskridelser har variert over en periode der det har vært ulike konkurranseformer i utbyggingen av vegnettet. Rapporten belyser også ...
  • Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop 

   Telle, Roar (Statens vegvesens rapporter;350, Report, 2019-10)
   Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å ...