Now showing items 231-250 of 489

  • Klima- og miljøeffekter ved vinterdrift av veg: Utredning av effekter og potensial for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av veger 

   I. Hov, Helene; O. Schjoldager, Nora (Statens vegvesens rapporter;660, Report, 2020-02-24)
   Denne utredningen er utført ved litteratursøk og informasjonsinnhenting fra flere større entreprenører som har erfaring med driftskontrakter i Norge. Utredningen har undersøkt hvilken miljøpåvirkning aktiviteter innen ...
  • Klimakutt i Statens vegvesen : kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport 

   Foslie i samarbeid med arbeidsgruppe, Ellen M. (Statens vegvesens rapporter;282, Report, 2014-01)
   Rapporten er en oppsummering av kartleggingen som er gjennomført av regionene og Vegdirektoratet som ledd i prosjektet KLIMAKUTT. Formålet har vært å finne ut hvor og hvordan SVV kan øke innsatsen med å redusere utslipp ...
  • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

   Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
   I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...
  • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

   Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
   Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
  • Konkurransepreget dialog - E6 Trondheim - Stjørdal -Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Statens vegvesens rapporter;80, Report, 2012-02)
   Erfaringer fra bruk av konkurransepreget dialog. I forbindelse med planlegging av prosjektet E6 Trondheim - Stjørdal ble det identifisert betydelig usikkerhet knyttet til utførelse av Dagsone vest. Statens vegvesen ...
  • Konsekvensutgreiing - Naturmiljø - Fylkesveg 60 Tomasgard - Området Røyrhusbrua 

   Aalstad, Trond (Statens vegvesens rapporter;95, Report, 2012-03)
   Planområdet dekkjer strekninga frå Storebrua v/Tomasgard i Hornindal kommune til området kring Røyrhusbrua i Stranda kommune. Det skal utviklast alternativ til val av vegline, som grunnlag for vidare optimalisering. Føremålet ...
  • Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Forfjord - Risøyhamn 

   Edvardsen, Tom André (Statens vegvesens rapporter;430, Report, 2017-05)
   Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått ny trase for fylkesveg 82 mellom Forfjord og Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland fylke. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen ...
  • Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Reinsnes-Forfjord 

   Edvardsen, Tom A. (Statens vegvesens rapporter;664, Report, 2016-10)
   Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått nytrase for fylkesveg 82 mellom Reinsnes og Forfjord i Sortland og Andøy kommuner i Nordland fylke. Denne delrapporten dokumenterer registreringer og ...
  • Kontraktsdyrkede planter 2011-2016, Vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold 

   Benedikte, W. Oliver (Statens vegvesens rapporter;118, Report, 2012-04-17)
   Det er gjennomført en økologisk vurdering av de plantene som inngår i rammeavtalen “Kontraktsdyrking av planteskolevarer 2011 - 2016”, der spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold er vurdert. Hvert planteslag ...
  • Korrosivitet i tunneler 

   Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;394, Report, 2018-01)
   Rapporten omhandler måling av korrosivitet i tre tunneler. Korrosivitet er målt som materialtap på sink og stål i løpet av ett år, iht. ISO 9226. Bakgrunnen for arbeidet var å underbygge antakelser gjort mht. til ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : oversikt over utviklingen i det 20. århundre 

   Klinge, Reidar (Statens vegvesens rapporter;683, Report, 2019-08)
   Rapporten gir en historisk oversikt over Vegvesenets tiltak for å beskytte stålbruene mot korrosjon og hvordan en økende miljøbevissthet etter hvert ledet til utvikling og bruk av nye, ikke giftige produkter.
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; Vianova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;384, Report, 2015-05)
   Denne rapporten omfatter kost/nytte-analyser for breddeutvidelse på riks- og fylkesveger som er smalere enn hva gjeldende vegnormaler har som krav. Analysen er begrenset til veger med lav trafikk, med ÅDT 300-1500 og med ...
  • Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;444, Report, 2017-09-01)
   Målet med denne rapporten er å belyse hvordan utviklingen for kostnads- og byggetidsoverskridelser har variert over en periode der det har vært ulike konkurranseformer i utbyggingen av vegnettet. Rapporten belyser også ...
  • Kostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshop 

   Telle, Roar (Statens vegvesens rapporter;350, Report, 2019-10)
   Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å ...
  • Kostnadsutvikling for bruer og tunneler : En undersøkelse fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;279, Report, 2018-08-10)
   Denne rapporten tar for seg hvordan utviklingen til kostnader på bruer og tunneler har vært de siste 20 årene.
  • Kravspesifikasjon IKT-løsning : geotekniske parametere - labdatabank 

   El Hadj, Nouri (Statens vegvesens rapporter;169, Report, 2011-07-06)
   Denne rapporten presenterer kravspesifikasjonen til å etablere en geoteknikk aboratoriedatabank for å: • styrke kvalitetskontroll av nye grunnundersøkelser • vurdere geoteknisk parametere (fasthet- og deformasjonsparametere) ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten 

   K. Larsen, Claus; Aabøe, Roald; M. Andersen, Trond; Ryan, Svein; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens raporter;586, Report, 2016-06-07)
   Rapporten beskriver laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen slik den er våren 2016, fra et overordnet nivå og ned til detaljer på analysenivå. Rapporten danner faktagrunnlaget for en vurdering av behovet for laboratorietjenester ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering 

   M. Andersen, Trond; Aabøe, Roald; K. Larsen, Claus; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens rapporter;588, Report, 2016-06-07)
   Vurderingsrapporten ser på om dagens laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen er god og fremtidsrettet. Rapporten identifiserer de mest sentrale interne og eksterne interessentene, synliggjør hvordan disse er involvert og ...
  • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
   Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...