• Mengderapportering vinteren 2016/2017 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;529, Report, 2017-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra sesongen 2012/2013 til sesongen 2016/2017. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2018/2019 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;362, Report, 2019-10)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ...
  • Miljøgate 2014 - en statusrapport 

   Bølviken, Trine (Statens vegvesens rapporter;346, Report, 2014-12-12)
   En innsamling og sammenlikning av erfaringer om miljøgater har ikke blitt publisert siden Vegdirektoratets rapport «Fra riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater» i 2003. Denne rapporten bygger videre på 2003-rapporten, ...
  • Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon 

   Wester Plesser, Thale Sofie; Engelsen, Christian John (Statens vegvesens rapporter;462, Report, 2015-12)
   SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført miljøkartlegging av vanlige produkter for overflatebehandling av tunneler og bruer og av berginjeksjonsprodukter. Produktene er tilgjengelige på markedet i ...
  • Min sykkel er lastet med: En rapport om lastesykler og bylogistikk 

   Nordbye Rundberget, Annika; Storsul, Eirill; Wilhelmsen, Frode; Osnes, Sondre (Statens vegvesens rapporter;645, Report, 2016-09-02)
   En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

   Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
   Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...
  • Motstand mot tinesalter og frostskader i betong (4 år) 

   Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;706, Report, 2021-11)
   Bestandighetsmessige egenskaper er undersøkt for til sammen 10 betonger, hvorav syv har et masseforhold på 0,39 og tre har 0,44. Effekt av flygeaskemengde (17, 35 og 50%) er undersøkt i kombinasjon med AnlFA-sement. I ...
  • Nasjonal gåstrategi : Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet 

   Berge, Guro; Haug, Ellen; Marshall, Lillebill (Statens vegvesens rapporter;87, Report, 2012-02)
   Dokumentet inneholder strategien og det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av den. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder med målsettinger, og videre hvordan transportetatene kan fremme gåing. I fagdelen ...
  • Når vegen berører myra: God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift 

   Aker, Pernille; Dalen Johansen, Marte (Statens vegvesens rapporter;423, Report, 2015-09)
   Myr er et viktig, men sårbart økosystem. I tillegg til et rikt naturmangfold, bidrar myrer også med betydelige økosystemtjenester i form av blant annet karbonlagring og flomdemping. Dette er tjenester som er forventet å ...
  • Nedfreste kantlinjer på rv 3 : evaluering av forsøk utført i perioden 2002-2010 

   Haglund, Jon; Bang, Ole Christian (Statens vegvesens rapporter;368, Report, 2015-03-12)
   Statens vegvesen Region Øst startet et forsøksprosjekt for forbedret kantlinjeoppmerking i 2001. Bakgrunnen for prosjektet var et behov for å utvikle en vegoppmerking som bedre kunne stå imot belastningene fra et omfattende ...
  • No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013 

   Lotsberg, Gunnar (Statens Vegesens rapporter;173, Report, 2013-05-15)
   Formålet med denne rapporten er å studere utviklinga av giftige gassar i bileksosen dei siste åra. Dette er nyttig kunnskap ved planlegging av ventilasjon i nye tunnelar og ved vurdering av konsekvensar for miljøet rundt ...
  • Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

   Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
   Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...
  • Ny kunnskap om veger og dyreliv : en oversikt over ny relevant kunnskap fra to CEDR-rapporter 

   Kuskemoen, Emma; Wormdal Selboe, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;401, Report, 2019-09)
   Vegmyndigheter har de siste tiårene i økende grad blitt klar over de negative effektene veger har på dyrelivet. Siden EUs og Statens vegvesens håndbok (COST 341 og V134) på feltet ble publisert på tidlig totusentall, har ...
  • Nytt rensetrinn i Vassum rensebasseng : mulighetsstudie 

   COWI AS (Statens vegvesens rapporter;201, Report, 2012-12-14)
   Formålet med rapporten er å vurdere mulighetene for å etablere en tilleggsrensing for Vassum rensebasseng ved E6. Dagens rensebasseng mottar avrenning fra dagsone og fra tunnelvask fra tunnelene Nordby, Vassum, Smihagan. ...
  • Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller 

   Bertelsen, Dag; Malmin, Olav Kåre; Tørset, Trude; Thorenfeldt, Unn Karin; Staume, Anders (Statens vegvesens rapporter;364, Report, 2015-05)
   For transportprosjekter som fører til endring i reisemønster, blir transportanalysen og nytte-kostnadsanalysen sterkt integrert. Denne veilederen er laget for å gi en oversikt over hele analysen ved prosjekter som fører ...
  • Nøyaktighet ved WIM (Weigh-In-Motion) målinger 

   Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;735, Report, 2021-10)
   Hovedmålet for FoU-programmet VegDim (2018 – 2023) er å utvikle og ta i bruk et mekanistisk empirisk (ME) dimensjoneringssystem for vegoverbygninger. Ett av de viktigste inngangsparametere for MEdimensjoneringssystemer er ...
  • On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringer 

   Roseth et al., Roger (Statens vegvesens rapporter;291, Report, 2014-04)
   Denne rapporten gir en oversikt over erfaringer Bioforsk har med bruk av on-line måleutstyr for overvåkning av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Fordeler ved denne teknologien sammenliknet med manuell prøvetakning ...