Now showing items 158-177 of 503

  • Forprosjekt : Fv. 19 Rubbestadneset - Rolvsnes 

   Ressursavd; Planseksjonen (Statens vegvesens rapporter;174, Report, 2012-11)
   Forprosjektet skal kartleggja eksisterande vegstandard og utbetringsbehov langs fv.19 frå  Rubbestadneset til Rolvsnes. Prosjektet skal også vurdere ny fylkesvegtrase langs vestsida av  Stangarvågen. Det skal settast opp ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel og betongseksjonen 2011 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;81, Report, 2012-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2011. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens vegvesens rapporter;354, Report, 2015-02-03)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2014. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2012 

   Vikan (redaktør), Hedda (Statens vegvesens rapporter;187, Report, 2013-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2012. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en oversikt ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel- og betongseksjonen 2013 

   Dunham (redaktør), Kristoffer Dean (Statens vegvesens rapporter;276, Report, 2014-02)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2013. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens Vegvesens rapporter;622, Report, 2016-06)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har jobbet med i 2015. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Forsterkning av veger : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;373, Report, 2015-04)
   Denne rapporten omhandler forsterkning av veger, og er delt inn i tre hovedtema: A - Planlegging og prosjektering B - Forsterkningstiltak C - Forsterkningseksempler
  • Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst 

   Johansen, Rolf (Statens vegvesens rapporter;111, Report, 2012-05)
   Byggherreseksjonen, Dekkeprosjektet, i Region øst har gjennomført anslag over behovet for forsterkning av overbygningen på fylkesvegene i hele regionen. Kostnadene for forsterkning er beregnet for hvert fylke til ...
  • FoU Indre Romsdal 

   Nillssen, Kine SINTEF; Skoglund, Kjell Arne SINTEF (Statens vegvesens rapporter;325, Report, 2013-09)
   Hensikten med forsøket var å dokumentere mulig sammenheng mellom et kjøretøys bremselengde og dekkenes gummihardhet (shore-verdi). I forsøket ble det brukt to like lastebiler og to like personbiler. En lastebil og en ...
  • FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate: status desember 2017 

   Laukli, Kristine (Statens vegvesens rapporter;393, Report, 2017-12-15)
   Denne rapporten er en oppsummering av det arbeidet som hittil er gjort i forbindelse med FoU-prosjektet «Lokal overvannshåndtering langs veg og gate». Prosjektet har som mål å finne løsninger for gateutforming, oppbygging ...
  • FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering 

   Lindland, Jan; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;77, Report, 2012-02)
   I forbindelse med rehabilitering av kai Sjursøya i 1999 initierte Entreprenørservice AS et FoU-prosjekt med hovedmål å dokumentere den kloridbremsende effekten av ulike overflateprodukter. I tillegg ble det bestemt å ...
  • Fra plan til drift og vedlikehold : erfaringssamling 

   Dahlen m.fl., Jon (Statens vegvesens rapporter;209, Report, 2013-12-18)
   Målsettingen med denne rapporten er å gi planleggere og vegbyggere innspill for å få mer brukervennlige og drifts- og vedlikeholdsvennlige veger.
  • Fremkommelighet for buss: Tiltak på veg og gate 

   Sæther, Maria Helene; Lofthus Rooth, Vilde; Feldt Enger, Tord Eirik (Statens vegvesens rapporter;434, Report, 2017-09-19)
   Bussen må i tiden fremover ta en større andel av trafikkarbeidet i byene for å nå nullvekstmålet. For å sikre at bussen er attraktiv og et godt alternativ til bil, må den komme presist og raskt frem. Fremkommelighetstiltak ...
  • Fremmede skadelige arter: Oppfølging av lovverk 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;387, Report, 2016-11-25)
   Rapporten beskriver hvordan Statens vegvesen følger opp lovverk om fremmede skadelige arter og om andre uønskede arter som planteskadegjørere.
  • Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk 

   Haugland, Øyvind; Vågnes Hjelle, Ingrid M. (Statens vegvesens rapporter;459, Report, 2015-12)
   Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Rapporten tar for seg forskjellige hindertyper og utfordringer knyttet til utbedringsprosessen; fra forarbeidet med identifisering av ...
  • Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 

   Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al. (Statens vegvesens rapporter;338, Report, 2013-03)
   Denne rapporten ble utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i perioden september 2012 til mars 2013. Arbeidet hadde sin forankring i etatsprogrammet "Varige veger". Rapporten inneholder forslag til nødvendig ...
  • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

   Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
  • Fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren 

   Hårklau, Svein Erik; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;386, Report, 2015-05-12)
   27. april 2015 ble det avholdt et erfaringsseminar om fysisk kompensasjon for natur, også kalt økologisk kompensasjon, med vekt på erfaringene fra planlegging av ny firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde. ...
  • Før- og etterundersøkelse Rv. 5 Sunnfjordtunnelen, Fjærlandsvegen 

   Weisser (prosjektleder), Joachim (Statens vegvesens rapporter;268, Report, 2014-01)
   Denne rapporten er andre del av en reisevaneundersøkelse som undersøker om reisevanene er endret etter disse bomstasjonene ble avviklet.