• Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler - Erfaringer fra Stavanger og Drammen 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Fossheim, Karin (TØI rapport;1805/2020, Report, 2020-11)
   Fra en rekke forsøk med samleterminaler i europeiske byer rapporteres det om reduksjoner i kjørte km, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. I Norge har blant annet Stavanger og Drammen gjort forsøk på å etablere ...
  • Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer 

   Hagen, Oddrun Helen; Tønnesen, Anders; Fossheim, Karin (TØI rapport;1552/2017, Report, 2017-01)
   Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. ...
  • Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by 

   Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Ørving, Tale (TØI rapport;1568/2017, Report, 2017-05)
   Statens vegvesen
  • Bylogistikk og brukerbehov 

   Sund, Astrid Bjørgen; Seter, Hanne; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;A27896, Report, 2016-12-09)
   Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Rapporten beskriver aktørbildet for gods- og varelevering basert på datainnsamling blant offentlige myndigheter og private aktører ...
  • Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Fossheim, Karin; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1755/2020, Report, 2020-03)
   Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - ...
  • Bærekraftig bylogistikk Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet 

   Presttun, Toril (Statens vegvesens rapporter;938, Report, 2023-11)
   Bylogistikk berører en stor bredde av fagområder og tema. I rapporten er det valgt ut 6 tema som er omtalt i hver sin frittstående artikkel. Artiklene tar for seg bylogistikk i arealplanlegging, datatagrunnlag for godstransport ...
  • Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en litteraturstudie 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar (TØI rapport;1508/2016, Report, 2016-12)
   Målet med denne litteraturstudien er å vurdere allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner (Sustainable Urban Logistics Plan’s) og godsrelaterte mobilitetsplaner (Sustainable Urban Mobility Plan’s) for deretter å ...
  • Eksterne kostnader ved bylogistikk 

   Rødseth, Kenneth Løvold; Thune-Larsen, Harald (TØI rapport;1838/2021, Report, 2021-03)
   Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet ...
  • Elektrifisering av korte, tunge transporter 

   Hjelkrem, Odd André; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;2017:00605, Report, 2017-11-08)
   Transportsektoren står for omtrent 25 % av CO2-utslippene i Europa (Hill m.fl., 2011). I og rundt byområder er forurensing fra transport en av de mest betydelige årsakene. Som et resultat av Parisavtalen er det et sterkt ...
  • Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo 

   Ørving, Tale; Fossheim, Karin; Weber, Christian; Andersen, Jardar (TØI rapport;1619/2018, Report, 2018-03)
   Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig ...
  • Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 

   Øvretvedt, Ivar; Husa, Veronika Ludvigsen; Røys, Kristoffer (Norconsult rapport;5174803, Report, 2018-01-12)
   I foreliggende rapport gjennomgås en evaluering av opplegget for varelevering under sykkel-VM 2017 i Bergen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner som ble berørt av problematikken knyttet til ...
  • Evaluering av Oslo City Hub 

   Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
   Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
  • Evaluering av tungtrafikkfelt - delprosjekt 1 

   Schau, Vibeke (Norconsult;5192793, Report, 2019-12-19)
   Rapporten utgjør «delrapport 1» og oppsummerer foreløpige resultater av en evaluering av tungtrafikkfeltetene på rv. 509 i Sola og på rv. 110 i Fredrikstad. Den endelige evalueringen av tungtrafikkfelt planlegges ferdigstilt ...
  • Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo 

   Ørving, Tale; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Weber, Christian; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1760/2020, Report, 2020-04)
   Målet med denne evalueringen har vært å identifisere potensialet ved bruk av elektriske lastesykler i varedistribusjon. Evalueringen baserer seg på erfaringer fra DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen. I tillegg ...
  • Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid (TØI rapport;1588/2017, Report, 2017-10)
   I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av ...
  • Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

   Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
  • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd André; Bjørgen, Astrid (SINTEF rapport;00654/2019, Report, 2019-09-11)
   Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner knyttet til e-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller ...
  • Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? 

   Fossheim, Karin; Caspersen, Elise; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1679/2019, Report, 2019-01)
   Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig ...
  • Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranse 

   Evju, Christoffer Olavsson (Norconsult rapport;5173457, Report, 2018-06-22)
   Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Vegdirektoratet og inngår som del av forskningsprogrammet «Bylogistikk». Temaet for denne utredningen er å studere om det er konflikter mellom gode løsninger for ...
  • Indikatorer for bylogistikk 

   Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
   Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...