• Min sykkel er lastet med: En rapport om lastesykler og bylogistikk 

   Nordbye Rundberget, Annika; Storsul, Eirill; Wilhelmsen, Frode; Osnes, Sondre (Statens vegvesens rapporter;645, Report, 2016-09-02)
   En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, ...
  • Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en litteraturstudie 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar (TØI rapport;1508/2016, Report, 2016-12)
   Målet med denne litteraturstudien er å vurdere allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner (Sustainable Urban Logistics Plan’s) og godsrelaterte mobilitetsplaner (Sustainable Urban Mobility Plan’s) for deretter å ...
  • Bylogistikk og brukerbehov 

   Sund, Astrid Bjørgen; Seter, Hanne; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;A27896, Report, 2016-12-09)
   Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Rapporten beskriver aktørbildet for gods- og varelevering basert på datainnsamling blant offentlige myndigheter og private aktører ...
  • Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer 

   Hagen, Oddrun Helen; Tønnesen, Anders; Fossheim, Karin (TØI rapport;1552/2017, Report, 2017-01)
   Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. ...
  • Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by 

   Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Ørving, Tale (TØI rapport;1568/2017, Report, 2017-05)
   Statens vegvesen
  • Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid (TØI rapport;1588/2017, Report, 2017-10)
   I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av ...
  • Elektrifisering av korte, tunge transporter 

   Hjelkrem, Odd André; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;2017:00605, Report, 2017-11-08)
   Transportsektoren står for omtrent 25 % av CO2-utslippene i Europa (Hill m.fl., 2011). I og rundt byområder er forurensing fra transport en av de mest betydelige årsakene. Som et resultat av Parisavtalen er det et sterkt ...
  • Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde 

   Caspersen, Elise; Pinchasik, Daniel Ruben (TØI rapport;1610/2017, Report, 2017-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har ...
  • Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 

   Øvretvedt, Ivar; Husa, Veronika Ludvigsen; Røys, Kristoffer (Norconsult rapport;5174803, Report, 2018-01-12)
   I foreliggende rapport gjennomgås en evaluering av opplegget for varelevering under sykkel-VM 2017 i Bergen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner som ble berørt av problematikken knyttet til ...
  • Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo 

   Ørving, Tale; Fossheim, Karin; Weber, Christian; Andersen, Jardar (TØI rapport;1619/2018, Report, 2018-03)
   Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig ...
  • Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranse 

   Evju, Christoffer Olavsson (Norconsult rapport;5173457, Report, 2018-06-22)
   Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Vegdirektoratet og inngår som del av forskningsprogrammet «Bylogistikk». Temaet for denne utredningen er å studere om det er konflikter mellom gode løsninger for ...
  • Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering 

   Mjøsund, Christian S; Jordbakke, Guri Natalie; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1650/2018, Report, 2018-09)
   Rapporten inneholder analyserer av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og ...
  • Varestrømmer og leveranser i byområder 

   Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1649/2018, Report, 2018-09)
   Informasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer ...
  • Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser - Bergen, Stavanger og Trondheim 

   Caspersen, Elise; Ørving, Tale (TØI rapport;1669/2018, Report, 2018-10)
   Denne rapporten presenterer trafikkarbeid, utslipp og miljøkonsekvenser for næringstrafikk i Bergen, Stavanger og Trondheim. Arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende samferdselsstatistikk fra SSB og utslippstall fra ...
  • Varelevering i Drammen sentrum 

   Mohn, Dag Erland Lohne; Jensen, Sidsel Ahlmann; Markmanrud, Martin; Børrud, Elin Beate; Fossheim, Karin; Gabrielsen, Odd Eivind (Report, 2018-11-12)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum». Rapporten oppsummerer tilgjengelig informasjon om vareflyten inn og ut av Drammen sentrum. Hensikten med rapporten ...
  • Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum - en samleterminal med tilleggstjenester 

   Jensen, Sidsel Ahlmann (Report, 2018-12)
   Denne rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag for om - og eventuelt hvordan - det skal gjennomføres et pilotprosjekt knyttet til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Rapporten er laget for å kunne inngå som ...
  • Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? 

   Fossheim, Karin; Caspersen, Elise; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1679/2019, Report, 2019-01)
   Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig ...
  • Evaluering av Oslo City Hub 

   Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
   Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
  • Transport med varebiler 2018 

   Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
   Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
  • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd André; Bjørgen, Astrid (SINTEF rapport;00654/2019, Report, 2019-09-11)
   Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner knyttet til e-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller ...