Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Trafikkskilt – Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300 del 2, Book, 2012)
  Dette er del 2 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt.
 • Bruk av innsigelse i arealplanleggingen [Håndbok V744] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V744, Book, 2018)
  Veilederen klargjøres Statens vegvesens rolle både som sektormyndighet og som forvalter av riks- og fylkesvegnettet og de hensynene Statens vegvesen har ansvar for å ivareta som deltaker, høringsinstans og innsigelsesmyndighet ...
 • Tunnelveiledning [Håndbok V520] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V520, Book, 2020)
  V520 Tunnelveiledning inneholder veiledende tekst til N500 Vegtunneler. Veiledningen underbygger og utdyper kravene i N500, gir anbefalinger og viser gode løsninger. V520 gjelder ved planlegging og prosjektering av alle ...
 • Nasjonalt vegreferansesystem [Håndbok V830] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V830, Book, 2020)
  Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og objekter som er knyttet til vegen. Det dreier seg her om informasjon som benyttes til mange formål, både planlegging, drift og vedlikehold ...
 • Trafikkskilt – Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er del 2 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt.
 • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler [Håndbok R511] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2019)
  Håndbok R511 omhandler roller og ansvar for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag [Håndbok R763] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;763, Book, 2014)
  Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
 • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
  Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
 • Konsekvensanalyser: [Håndbok V712] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V712, Book, 2018)
  Statens vegvesen har siden 1988 hatt en egen håndbok for konsekvensanalyser. Foreliggende håndbok erstattet utgaven fra 2014. Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeide med konsekvensanalyser av veg- og ...
 • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
  Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
 • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
  Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
 • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
  Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.
 • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
  Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
 • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
  Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
 • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
  Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
 • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
  Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
 • Vegtunneler [Håndbok N500] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
  Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
 • Vegbygging [Håndbok N200] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N200, Book, 2018)
  Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...
 • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
  Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
 • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
  Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...

View more