Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Ferjekai : Elektrohydrauliske styresystemer [Håndbok V432] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V432, Book, 2017)
  Denne veiledningen er en beskrivelse av de varianter av elektrohydrauliske styresystemer (EHS) som er standard for ferjekaier i Norge. Veilederen er basert på håndbok 175 Standard ferjekaibruer-2. del B:Elektrohydrauliske ...
 • Ferjekai : Standard ferjekaibrutegninger [Håndbok V433] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V433, Book, 2019)
  Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier i det offentlige vegnettet.
 • Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi [Håndbok V771] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V771, Book, 2017)
  Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi iht. håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Veiledningen er et resultat av et samarbeid mellom Vegdirektoratet og deltakere fra regionene.
 • Læreplan for førerkortklasse A [Håndbok V850A] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V850a, Book, 2016)
  Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftas krav til mål og undervisning. En læreplan er ikke en forskrift etter forvaltningsloven. Læreplanen ...
 • Læreplan for førerkortklasse A2 [Håndbok V850A2] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V850A2, Book, 2016)
  Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftas krav til mål og undervisning. En læreplan er ikke en forskrift etter forvaltningsloven. Læreplanen ...
 • Tegningsgrunnlag [Håndbok R700] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2019)
  Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
 • Geoteknikk i vegbygging [Håndbok V220] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V220, Book, 2022-12)
  Veiledning V220 er et praktisk hjelpemiddel og bidrar til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling for prosjekter i regi av Statens vegvesen. Veiledningen beskriver faglig grunnlag, beregningsprinsipper og ...
 • Veger og drivsnø [Håndbok V137] 

  Kjell Kvåle; Jon Holskar Nilsen; Yngve Øverli; Geir Sjåk (Håndbok/Statens vegvesen;V137, Book, 2015-01)
  Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
 • Flom og sørpeskred [Håndbok V139] 

  Unknown author (Håndbok/Statens vegvesen;V139, Book, 2014)
  Målsettingen med håndboka er å gi ansatte i Statens vegvesen og Jernbaneverket og andre som er engasjert i planlegging og drift av veger som er utsatt for flomskred og sørpeskred et bedre grunnlag for å forstå prosessene ...
 • Modellgrunnlag [Håndbok V770] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V770, Book, 2015-10)
  Håndbok V770 Modellgrunnlag med vedlegg stiller krav til hvordan grunnlagsdata og modeller skal bestilles, utarbeides og leveres i vegprosjekter. I prosjektbestillingen fra prosjekteier til prosjektleder avgjøres det om ...
 • Trafikkskilt – Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er del 3 av Håndbok N300 (Skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om anvendelse og utforming av forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og underskilt til disse skiltgruppene samt skilt ...
 • Trafikkskilt – Del 1 Fellesbestemmelser [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2012)
  Dette er Del 1 av Håndbok N300 (Skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser og retningslinjer som er felles for alle eller flere av de enkelte skilt og skiltgrupper som er behandlet i de andre ...
 • Elektroveileder – Nødstrømsforsyning i vegtunneler [Håndbok V630] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V630, Book, 2018)
  Håndbok V630 Elektroveileder beskriver hvordan nødstrømsforsyning til nødstrømsystemer i tunnel kan utformes for å ivareta krav i håndbok N601 Elektriske anlegg.
 • Bruregistrering [Håndbok V440] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V440, Book, 2009)
  Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
 • Bruinspeksjon [Håndbok V441] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V441, Book, 2019)
  Håndbok V441 Bruinspeksjon erstatter håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer utgitt februar 2000 og NA-rundskriv 2018/4 Endringer til håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer. Håndboka gir veiledning og anbefalinger med ...
 • Bæreevneklassifisering av bruer, laster [Håndbok V412] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V412, Book, 2021-07)
  Håndbok V412 definerer trafikklastene som bruene skal kontrolleres for samt lastfaktorer og lastkombinasjoner. Håndboken benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer. Denne utgaven ...
 • Bæreevneklassifisering av bruer, materialer [Håndbok V413] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V413, Book, 2021)
  Håndbok V413 angir materialfastheter og materialfaktorer som bruene skal kontrolleres for. Håndboken benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer. Denne utgaven av håndbok V413 erstattet ...
 • Geologi og bergsikring i tunnel [Håndbok V521] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V521, Book, 2022-04)
  Håndbok V521 Geologi og bergsikring i tunnel gir utfyllende veiledning til krav i vegnormal N500 Vegtunneler.
 • Bergskjæringer [Håndbok V225] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V225, Book, 2020-12)
  Veiledning V225 Bergskjæringer er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av skjæringer i berg langs veg. Veiledningen er rettet mot geologer og ingeniørgeologer som arbeider med bergskjæringer. Veiledning ...
 • Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak [Håndbok V160] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V160, Book, 2016)
  Håndbok V160 er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. V160 gir veiledning, anbefalinger og grunnlag for valg, prosjektering, montering, inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner av rekkverk, ...

View more