Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
  Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
 • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
  Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
 • Dommer i kontrakts- og entrepriserett på Statens vegvesens område 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V921, Book, 2014-09)
  Domssamlingen inneholder rettskraftige dommer i saker med utspring i veganlegg og drift av vegnettet. Noen dommer omfatter også brubygg. Det har vært viktig å bringe omtvistede krav inn for domstolene og mange av dommene ...
 • Håndbok N500 Vegtunneler : Høringsutgave 2015 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2015-06)
  Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ...
 • Premisser for geometrisk utforming av veger : veiledning [Håndbok V120] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V120, Book, 2014-06)
  Denne veiledningen er grunnlagsmateriale for del C og D i håndbok 017 Veg- og gateutforming. Den forklarer og redegjør for de parametere som brukes ved konstruksjon av en veglinje, og det formelverket som disse parameterne ...
 • Boliginnløsing : retningslinje [Håndbok R731] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R731, Book, 2014-06)
  Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
 • Stamvegutforming : retningslinjer [Håndbok 235] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;235, Book, 2002-10)
  Vegnormalene utarbeides med hjemmel i forskrifter etter veglovens§ 13. Veglovens § 13 lyder: "Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar) " Formålet med denne normalen er å sikre gjennomgående ...
 • Serviceskilt og servicesymboler på vegvisningsskilt : normaler : tillegg til håndbok 050 

  Statens vegvesen Vegdirekoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1988-04)
  TEKNISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (SKILTNORMALER) FOR SERVICESKILT, LOKALVEGVISNING OG BRUK AV SERVICESYMBOL PÅ VEGVISNINGSSKILT, GITT MED HJEMMEL I FORSKRIFTER OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT M.M. Vegdirektoratet har ...
 • Sykkelhåndboka : Håndbok 233 - Høringsutgave 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013)
  Krav til utforming av anlegg for gående og syklende er gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming, håndbok 185 Bruprosjektering og i håndbok 021 Vegtunneler. Sykkelhåndboka gir utfyllende veiledning til disse kravene. ...
 • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2009)
  Hensikten med veilederen er å dokumentere vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen. I tillegg skal den kunne brukes som lærebok for nye medarbeidere og som et oppslagsverk for de som bruker eller arbeider med trafikkdata. Ved ...
 • Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak : veiledning [Håndbok V160] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2015-12)
  Håndbok V160, er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, tidligere handbok 231. Bakgrunnen for revisjon av denne veilederen er endringer i revidert håndbok N101:2013 og nye forskrifter og krav til ...
 • Trafikkskilt : Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt : utkast [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Bachelor thesis, 2006-01)
  Skiltnormalen inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften, og publiseres i Håndbok ...
 • Trafikkskilt : Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt : normaler [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1999-08)
  Tekniske bestemmelser og retningslinjer for offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler er hittil blitt publisert samlet i Håndbok-050 Skiltnormaler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å holde en så stor ...
 • Avfallshåndtering : retningslinje [Håndbok R765] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R765, Book, 2014-06)
 • Trafikkskilt : Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt : normaler [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1998-12)
  Tekniske bestemmelser og retningslinjer for offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler er hittil blitt publisert samlet i Håndbok-050 Skiltnormaler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å holde en så stor ...
 • Vegbygging : tillegg til håndbok 018, januar 2009 : normaler [Håndbok 018] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Bachelor thesis, 2009-01)
  Oppdatering av håndbok 018 Vegbygging, kap. 6 / Vedlegg 10, for 2009. Oppdateringen gjelder hovedsakelig asfaltdekker og bindemidler til disse. Blant oppdateringer og andre nyheter nevnes: • Steinmaterialkravene er ...
 • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok R701] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R701, Book, 2014-06)
  Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
 • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok 262] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;262, Book, 2008-04)
  Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
 • Trafikkskilt : Del 1 Fellesbestemmelser : Utkast [Håndbok 050] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 2003-08)
  Vegdirektoratet fastsetter med hjemmel i skiltforskrift av 10. oktober 1980 nr. 1, § 31 nr. 1, tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler. ...
 • IKT etatsstandard for Statens vegvesen : retningslinje [Håndbok R901] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R901, Book, 2014-06)
  Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...

View more