Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
  Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
 • Styring av vegprosjekter 

  Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
  Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...
 • Elektriske anlegg 

  Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2017)
  Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter veglova §13 vedrørende anlegg av veg. Handbok N601 Elektriske anlegg skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, ...
 • HMS ved arbeid i vegtunneler 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;, Book, 2012)
  Arbeid i trafikkerte vegtunneler kan være belastende fordi arbeidstakerne er utsatt for mange miljøfaktorer og belastninger samtidig. Dette gjør en samlet risikovurdering opp mot administrative normer og grenseverdier ...
 • Vegtunneler: [Håndbok N500] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
  Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...
 • Prefabrikkerte brubjelker : Normerte T-bjelker - NTB Kant T-bjelker - KTB [Håndbok V426] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V426, Book, 2019-05)
  Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker.Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gjelder fra juni 2019. Bruhåndbok-3 Elementbruer (2002) er tidligere trukket ...
 • Tunnelveiledning : [Håndbok V520] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V520, Book, 2016-11)
  Håndbok V520 Tunnelveiledning gir utfyllende veiledning, anbefalinger mv. til kravene i håndbok N500 Vegtunneler. Denne utgaven av håndbok V520 er en foreløpig versjon. Håndbok V520 inneholder veiledningstekst som er tatt ...
 • Erstatningskrav : Behandling av erstatningskrav rettet mot Vegvesenet og erstatningskrav som Vegvesenet retter mot andre : [Håndbok 081] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;081, Book, 1987-08)
  HANDBOK 081 GJELDENDE BESTEMMELSER OM BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV UTENFOR KONTRAKTSFORHOLD RETTET MOT STATENS VEGVESEN OG VEGVESENETS KRAV MOT ANDRE. Ved rundskriv 33/80 B sendte Vegdirektoratet ut bestemmelser som ...
 • Bompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;102, Book, 1983-01)
  Bompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på ...
 • Kvalitetshåndbok for statens vegvesen : Nivå A : [Håndbok 144] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1996-03)
  Statens vegvesen tilstreber riktig kvalitet på alt arbeid. Denne kvalitetshåndboken for Statens vegvesen beskriver etatens kvalitetspolitikk og krav til kvalitetssystemet. Den er tilpasset Vegvesenets nye organisasjon av ...
 • Kvalitetssikring : Overordnet del (Nivå A) : [Håndbok 144] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1994-03)
  Denne kvalitetssikringshåndboka beskriver det overordnede kvalitetssystemet for Statens vegvesen. Kvalitetssikring skal sikre at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen bygger på mål- og rammestyring ...
 • Minimum prosesskode : bruer og kaier : [Håndbok 027] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;027, Book, 1989-10)
  "Minimum prosesskode bruer og kaier" er et forkortet utdrag av Prosesskoden, og er en kodeplan for kontering av kostnader ved bygging og vedlikehold av bruer og kaier. Den består av alle prosesser med tre siffer fra HP8 ...
 • Byggelederinstruks : Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider : [Håndbok 130] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;130, Book, 1986-10)
  Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, ...
 • Kvalitetssikring : A. Overordnet del : [Håndbok 144] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1993)
  Foreliggende kvalitetssikringshåndbok beskriver det overordnete kvalitetssystemet for Statens Vegvesen. Kvalitetssikring skal benyttes som hjelp, slik at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen ...
 • Planlegging av serviceanlegg : Rutevis, overordnet planlegging av serviceanlegg langs vegnettet : [Håndbok 124] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;124, Book, 1985-03)
  Dette informasjonsheftet tar primært sikt på å gi vegkontorene en veiledning om ulike sider knyttet til en rutevis, overordnet planlegging av så vel kommersielle som ikke- kommersielle serviceanlegg. Det er lagt spesiell ...
 • Hefte 2 : Bygninger - innredning : Vern og miljøserien krav oog forskrifter : del 2 : Verksteder, kontrollhaller, garasjer, lager [Håndbok 013] 

  Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
  Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
 • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

  Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
  Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
 • Vegtrafikkstøy : Metode for registrering [Håndbok 040] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;040, Book, 1978-07)
 • Vegplanlegging : Forskrifter for utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveg : [Håndbok 077] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;077, Book, 1987-08)
  Veglovens § 12 har følgende ordlyd: «Departementet gir føresegner om utarbeiding av framlegg til planar for riksveg og fylkesveg og om førehaving av slike framlegg. Denne håndbok - Vegplanlegging - inneholder Samferdsels ...
 • Økonomi og framdrift- Bruer : Økonomisk oppfølging og framdrift ved bruarbeider : [Håndbok 103] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;103, Book, 1983-03)
  Etter forslag fra arbeidsdelingsutvalget og videre bearbeiding av Vegdirektoratet er følgende arbeidsområde delegert til vegsjefene i B-Rundskriv nr. 47/82 av 30. juni 1982: "Vegsjefene gis ansvaret for økonomisk oppfølging ...

View more