Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
  Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
 • Styring av vegprosjekter : [Håndbok R760] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2018-02)
  Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gir konkrete krav til alle ansatte i Statens vegvesen som har en rolle i styring av vegprosjekter. Kravene bygger på bestemmelser forankret i relevant lov og regelverk, blant annet ...
 • Oppbygging av fyllinger: veiledning til 018 : [Håndbok 176] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;176, Book, 1993-12)
  Innholdsfortegnelse: 0. Generelt 1. Fyllinger av silt, sand og grus 2. Fyllinger av leire 3. Fyllinger av sprengt stein 4. Fyllinger av lette masser 5. Masseutskifting 6. Fundamenter i steinfylling
 • Vegbygging [Håndbok 018] 3. opplag 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;018, Book, 1987)
  Innhold: Kapittel 1. Berg- og jordarter Kapittel 2. Frostsikring Kapittel 3. Underbygning Kapittel 4. Overbygning Kapittel 5. Drenering Kapittel 6. Vegdekker Kapittel 7. Forsterkninger Kapittel 8. ...
 • Vegbygging [Håndbok 018] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;018, Book, 1980-09)
  Innhold: Kapittel 1. Berg- og jordarter Kapittel 2. Frostsikring Kapittel 3. Underbygning Kapittel 4. Overbygning Kapittel 5. Drenering Kapittel 6. Vegdekker Kapittel 7. Forsterkninger Kapittel 8. Vegskråninger ...
 • Læreplan førerkortklasse T : veiledning [Håndbok V853] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V853, Book, 2016)
 • Læreplan for førerkortklasse : AM 147 : veiledning : [håndbok V861] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V861, Book, 2018)
 • Læreplan Yrkessjåførutdanning : veiledning [Håndbok V859] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V859, Book, 2014-06)
  I Norge, som i de fleste andre land i Europa, har kravet til å bli yrkessjåfør på tunge kjøretøy til nå kun vært at sjåførene skulle inneha et førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Gjennom de nye kompetansekravene vil ...
 • Brukerveileder Nord2000 Road : Norsk oversett else og implementering i NorStøy : veiledning [Håndbok V717] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V717, Book, 2014-06)
  Nordisk Ministerråd besluttet i 1996 å sette i gang utvikling av en ny generasjon av beregningsmetoder for utendørsstøy. Etter at det opprinnelige arbeidet med Nord2000 metoden ble ferdigstilt i 2001 har kilde- og ...
 • Risikovurdering i vegtrafikken : veiledning [Håndbok V721] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V721, Book, 2014-06)
  Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
 • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1977-11)
  Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette hefte er ajourført som normalene forelå pr. 1. november 1977.
 • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder : normaler [Håndbok 019] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1978-12)
  Vegnormalenes del - Gatenormaler - er opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Boka er ajourført som normalene forelå pr. 31. desember 1978.
 • Kvalitetshåndbok for statens vegvesen : kvalitet alle veger [Håndbok 144] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 2001)
  Håndbok 144 kvalitetshåndbok for Statens vegvesen beskriver etatens kvalitetspolitikk og stiller krav til kvalitetssystemet, som skal bidra til å oppnå riktig kvalitet på resultatet av etatens arbeid. Dette skal bidra til ...
 • Detaljplaner : innhold og presentasjon : [Håndbok 121] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;121, Book, 1985)
  Dette heftet gir regler og råd om hva en detaljplan bør inneholde, og hvordan den bør presenteres. Heftet inngår i Vegdirektoratets oransje håndbokserie (Normaler og retningslinjer) og er utarbeidet på grunnlag av ...
 • Kvalitetssikring av kostnadsoverslag : Anslagsmetoden : [Håndbok 217] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;217, Book, 2000-06)
  Dette er en revisjon av Anslagmetoden. Hensikten med revisjonen er å presisere retningslinjene slik at kvaliteten på kostnadsoverslagene blir enda bedre. Metoden blir nå klarere beskrevet. Dette vil forhåpentlig gjøre ...
 • Beredskapsbruer - Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V460] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V460, Book, 2014-06)
  Håndbok V460 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
 • Bompengeprosjekter : [Håndbok V718] 

  Statens Vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;V718, Book, 2014-06)
  Denne håndboka er en revidert utgave av håndbok 102 av januar 2001. Formålet med håndboka er å gi en samlet og oppdatert framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte ...
 • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok V222] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V222, Book, 2014-06)
  Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
 • Veger og drivsnø : veiledning [Håndbok V137] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V137, Book, 2014-06)
  Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
 • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : [Håndbok R511] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2014-06)
  Denne versjonen av håndboken er en ”prøveversjon” som vil bli forbedret etter hvert som en vinner erfaringer med bruken av den. Fravik fra prøveversjonen skal likevel avgjøres av Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet. Denne ...

View more