Collections in this community

Recent Submissions

 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2021 

  Unknown author (Report, 2022-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2019 

  Unknown author (Report, 2020-10)
  Dette er det andre nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2022 

  Unknown author (Report, 2023-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2020 

  Unknown author (Report, 2020-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 

  Ogner, Anne (Report, 2018)
  Dette er det første nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Tidligere har vi laget nasjonale gåregnskap, sykkelregnskap og kollektiv¬regnskap. Nå slår vi sammen disse regnskapene og supplerer blant annet med egne ...
 • Ringtrykkets nedbrytende effekt på vegoverbygningen nr. 1528 

  Statens vegvesen (Intern rapport/Vegdirektoratet;1528, Report, 1992-03)
  Norge er et av få land som har innført krav til ringtrykk. Kontakttrykket mellom dekk og vegbane avviker fra ringtrykket. Kontakttrykket består av normale og tangentielle komponenter. Maksimalt kontakttrykk kan være 1-2 ...
 • Sykkeltunneler og -bruer, Rapport fra studietur til Lyon og San Sebastian 

  Wannag; Aarland; Espeland; Lotherington; Skogheim (Report, 2015-02)
  Formålet med studieturen var å studere sykkelløsninger i byområder med særlig fokus på tunnelløsninger og bruer som viktige element i transportsystemet og sykkelnettet i Lyon og San Sebastián. Vi undersøkte også eksempler ...
 • Insekter, landskap og vegbelysning 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina; Jørgensen, Arne (Notat;11, Report, 2021)
  Norge er et land der det brukes mye lys langs vegene. Veg- og gatebelysning er i mange tilfeller avgjørende for trafikantenes sikkerhet, og belysning kan også brukes for å gi et estetisk løft til ulike konstruksjoner. ...
 • Kartlegging av soneinndeling som verktøy og metodikk ved lyssetting langs norske veier 

  Wåseth, H.I; Strömberg, P.; Bui, D.T.; Christensen, T; Helgadóttir, G.; Røysamb, R.; Mork, R.; Zaikina, V. (Report, 2022-07-13)
  Rapporten bygger på kunnskapsgrunnlag utarbeidet høsten 2021 for arbeid med lysforurensning i vei- og gatelyssektoren i Norge. I rapporten er det lagt vekt på kartlegging av et sone- og lagsystem som metodikk for arbeid ...
 • Frønesbrua 

  Utbygging (Report, 2022)
  Frønesbrua er et utviklingsprosjekt som skal vise at automatisert produksjon med lasersveis kan gi både kvalitetsmessig, økonomiske og miljømessige gevinster på produksjon av store stålkonstruksjoner til norske flytebruer ...
 • Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift 

  Askeland, Tore (Report, 2022-02)
  Denne studien har med utgangspunkt i prosjektet E39 Stord – Os, sett på utslipp av klimagasser når en erstatter ferjesamband med fast vegsamband, i hele bruas levetid (100+ år). I Statens vegvesen skal det i det formelle ...
 • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

  Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
  Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
 • Vegutformingsnormaler 

  Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
  Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
 • Vegoppmerking 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;689, Report, 2021-05)
  Denne rapporten viser resultater fra et pros jekt som dokumenterer forsøk med ulike typer linjer ved forsterket midtoppmerking, samt bruk av ulike materialmengder ved kantoppmerking i planfreste spor. Hensikten med disse ...
 • Trær & Alléer - en brosjyre 

  Miljøseksjonen (Others, 2006)
 • Alléer langs vei og gate 

  Bruun, Magne (Book, 2012)
  Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal ...
 • Fylkesvis kartlegging av alléer 

  Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
  Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...
 • Trær og alleer 

  Unknown author (Working paper, 2005)
 • Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo 

  Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Torquato Steinbakk, Renata (Report, 2021-03)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo ...
 • Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder. 

  Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;707, Report, 2021-02)
  I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ulemper for de ulike systemer. I tillegg er ...

View more