Collections in this community

Recent Submissions

 • Insekter, landskap og vegbelysning 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina; Jørgensen, Arne (Notat;11, Report, 2021)
  Norge er et land der det brukes mye lys langs vegene. Veg- og gatebelysning er i mange tilfeller avgjørende for trafikantenes sikkerhet, og belysning kan også brukes for å gi et estetisk løft til ulike konstruksjoner. ...
 • Kartlegging av soneinndeling som verktøy og metodikk ved lyssetting langs norske veier 

  Wåseth, H.I; Strömberg, P.; Bui, D.T.; Christensen, T; Helgadóttir, G.; Røysamb, R.; Mork, R.; Zaikina, V. (Report, 2022-07-13)
  Rapporten bygger på kunnskapsgrunnlag utarbeidet høsten 2021 for arbeid med lysforurensning i vei- og gatelyssektoren i Norge. I rapporten er det lagt vekt på kartlegging av et sone- og lagsystem som metodikk for arbeid ...
 • Frønesbrua 

  Utbygging (Report, 2022)
  Frønesbrua er et utviklingsprosjekt som skal vise at automatisert produksjon med lasersveis kan gi både kvalitetsmessig, økonomiske og miljømessige gevinster på produksjon av store stålkonstruksjoner til norske flytebruer ...
 • Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift 

  Askeland, Tore (Report, 2022-02)
  Denne studien har med utgangspunkt i prosjektet E39 Stord – Os, sett på utslipp av klimagasser når en erstatter ferjesamband med fast vegsamband, i hele bruas levetid (100+ år). I Statens vegvesen skal det i det formelle ...
 • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

  Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
  Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
 • Vegutformingsnormaler 

  Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
  Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
 • Vegoppmerking 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;689, Report, 2021-05)
  Denne rapporten viser resultater fra et pros jekt som dokumenterer forsøk med ulike typer linjer ved forsterket midtoppmerking, samt bruk av ulike materialmengder ved kantoppmerking i planfreste spor. Hensikten med disse ...
 • Trær & Alléer - en brosjyre 

  Miljøseksjonen (Others, 2006)
 • Alléer langs vei og gate 

  Bruun, Magne (Book, 2012)
  Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal ...
 • Fylkesvis kartlegging av alléer 

  Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
  Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...
 • Trær og alleer 

  Unknown author (Working paper, 2005)
 • Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo 

  Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Torquato Steinbakk, Renata (Report, 2021-03)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo ...
 • Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder. 

  Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;707, Report, 2021-02)
  I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ulemper for de ulike systemer. I tillegg er ...
 • Smart mobilitet - veiledning og tiltak 

  ViaNova (Statens vegvesens rapporter;584, Report, 2021-02)
  Veilederen gir en innføring i smart mobilitet, i tillegg til støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer.
 • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

  Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
  Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
 • Metodeutvikling av tunnelvask 

  Monrabal-Martinez, Carlos; Berge, Kjersti Anette Haukaas (Report, 2019-12-19)
  I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), ...
 • Veileder - Brønner med saltforurensning 

  Jørgensen, Torbjørn; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2611, Report, 2010-11-01)
  Rapporten inneholder råd og opplysningsstoff om hvordan Statens vegvesen bør behandle klagesaker som oppstår når vegsalt brukt i vintervedlikeholdet forurenser drikkevannsbrønner. En betydelig del av vegnettet blir saltet ...
 • Mengderapport vinteresn 2019/2020 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...
 • Salt SMART - Alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid - en litteraturgjennomgang 

  Holen, Åsmund (Teknologirapport;2593, Report, 2010-06-01)
  Formålet med dette arbeidet er å samle inn dokumentert kunnskap gjennom litteratur om alternative kjemikalier til natriumklorid for bruk i vinterdriften og om tilsetningsstoffer til natriumklorid. Studiet omfatter effekten ...
 • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

  Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
  Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.

View more