Collections in this community

Recent Submissions

 • Miljøvennlige vegdekker: Anvendelse, klassifisering og krav 

  Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2572, Report, 2009-11-27)
  Rapporten har som mål å være et dokument til støtte ved etablering av en strategi for anvendelse av miljøvennlige vegdekker i Norge. Den er utarbeidet på grunnlag av ny viten som er etablert gjennom prosjektarbeidet, samt ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018 

  Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;256, Report, 2019-06)
  1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2018, og viser utviklingstrekk ...
 • Beredskapsanalyse av vegtunneler 

  Rake, Eivind; Rød, Sverre Kjetil (Statens vegvesens rapporter;260, Report, 2020-07)
  En beredskapsanalyse lages og brukes av tunnelforvalter som et hjelpeverktøy for å få et bedre grunnlag for å utarbeide en beredskaps-plan, og for å forstå sammenhengen mellom risikoanalysen og beredskapsplanen.
 • Intern rapport nr. 2010: STALITE : Lett tilslag av ekspandert leirskifer : Dokumentasjon av egenskaper 

  Fluge, FInn (Intern rapport/Vegdirektoratet;2010, Report, 1998-01)
  Raftsundet bru i Nordland fylke har en total lengde på 711 meter og et hovedspenn på 298 meter som ved ferdigstillelsen vil være verdens lengste for denne brutypen: De midterste 224 meter av hovedspennet utføres i lettbetong ...
 • Fundamentering på fyllinger av Ekspandert polystyren 10 års- erfaring 

  Aabøe, Roald; Braathen, Anne (Intern rapport/Vegdirektoratet;2140, Report, 2000-02)
  Etter metoden med bruk av Ekspandert polystyren (EPS) som lett fyllmasse ble introdusert for nærmere 30 år siden i Norge har det siste 10 året ført både til økt bruk internasjonalt og til introduksjon av stadig flere ...
 • Riksvegutredningen 2015 

  Statens Vegvesen (Report, 2015-03)
  Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i ...
 • Hvem eier grunnen etter nedlagt offentlig vei? 

  Melleby, Ole Fredrik (Others, 2005)
  Gamle verneverdige veier og veifar kan tidligere ha vært offentlig vei som på et eller annet tidspunkt er blitt nedlagt som offentlig vei. Dersom grunnen til disse veiene fortsatt er i offentlig eie, vil det kunne lette ...
 • Frostmålinger i 12 utvalgte tunneler vinteren 1995/96 

  Iversen, Edvard (Intern rapport;1915, Report, 1996)
  Vinteren 1995/96 er det utført frostmålinger i 12 utvalgte tunneler - 3 (4) undersjøiske Vardø, Kvalsund, Ellingsøy og (Tromsø tunnelene) - 6 lavtrafikk Nesbø, Fjærland, Berg, Byreberg, Vågslid og Røste tunnelene - 3 ...
 • Årsrapport 2018 

  Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
  Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
 • Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

  Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
  Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.
 • Utvikling av eksisterende veg : forstudien 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Report, 2010-03)
  Denne rapporten er et utkast til en veiledning om ”Utvikling av eksisterende veg”. Litt enkelt kan en si at hensikten er å lage metodikk for • en analyse (forstudie) av hvor det er riktig å satse på å utvikle eksisterende ...
 • ITS - standardisation : Overview and status report 

  Evensen, Knut (VD rapport;54, Report, 2011-12)
  Standardisation, which has been important ever since the emergence of ITS, is now becoming increasingly urgent. Up until now, most of the ITS standards have been stand-alone standards such as Electronic Fee Collection ...
 • Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik 

  Welde, Morten; Andersen, Jo-Øyvind; Pedersli, Per Einar; Håkonsen, Harald; Barstad, Odd (VD rapport;57, Report, 2011-12)
  Rapporten inneholder en samlet evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik. AutoPASS ble innført i 2006 og dagens automatiske løsning ble innført i 2010. Utvikling av AutoPASS-teknologien for ...
 • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

  Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
  Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold – ViaNova 2009 

  Johansen, Johnny M. (VD rapport;58, Report, 2012-03)
  Rapporten dokumenterer resultatet av en vurdering av framtidig behov for kompetanseutvikling innen drift og vedlikehold av veger. Rapporten er utarbeidet av ViaNova på oppdrag fra prosjektet Kompetanseutvikling drift og ...
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Sluttrapport 

  Reitan, Knut Magne (VD rapport;64, Report, 2012-03)
  «Kompetanseutvikling drift og vedlikehold» er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold. Oppdatering 2009 – ViaNova 2009 

  Johansen, Johnny M. (VD rapport;59, Report, 2012-03)
  Rapporten dokumenterer resultatet av en vurdering av framtidig behov for kompetanseutvikling innen drift og vedlikehold av veger, oppdatert desember 2009. Rapporten er utarbeidet av ViaNova på oppdrag fra prosjektet ...
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Samling av prosjektnotater 

  Reitan, Knut Magne (VD rapport;63, Report, 2012-03)
  “Kompetanseutvikling drift og vedlikehold” er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Måling av kompetanse innen drift og vedlikehold – ViaNova 2010 

  Johansen, Johnny M. (VD rapport;60, Report, 2012-03)
  Rapporten dokumenterer utredning av opplegg for måling av kompetanse innen drift og vedlikehold av veger. Rapporten er utarbeidet av ViaNova på oppdrag fra prosjektet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold.
 • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Kartlegging av opplæringstilbud innen drift og vedlikehold av veger – SINTEF 2009 

  Hoff, Inge (VD rapport;61, Report, 2012-03)
  Rapporten gir en oversikt over studie og kurstilbud innen drift og vedlikehold av veger pr september 2009. Rapporten er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra prosjektet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold.

View more