Forsknings og utviklingsprogrammet Bylogistikk skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om næringstransporter i by. Det overordnede målet er at bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne. Forskningsprogrammet skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for offentlig politikk, modernisere rammevilkår i tråd med de overordnede målene og bedre offentlig tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk.

Recent Submissions

 • Bærekraftig bylogistikk Artikkelsamling fra Bylogistikkprogrammet 

  Presttun, Toril (Statens vegvesens rapporter;938, Report, 2023-11)
  Bylogistikk berører en stor bredde av fagområder og tema. I rapporten er det valgt ut 6 tema som er omtalt i hver sin frittstående artikkel. Artiklene tar for seg bylogistikk i arealplanlegging, datatagrunnlag for godstransport ...
 • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. 

  Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Report, 2021-05-31)
  Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
 • Eksterne kostnader ved bylogistikk 

  Rødseth, Kenneth Løvold; Thune-Larsen, Harald (TØI rapport;1838/2021, Report, 2021-03)
  Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet ...
 • Transport med varebiler 2018 

  Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
 • Indikatorer for bylogistikk 

  Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
  Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
 • Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

  Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
  Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
 • Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler - Erfaringer fra Stavanger og Drammen 

  Jensen, Sidsel Ahlmann; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Fossheim, Karin (TØI rapport;1805/2020, Report, 2020-11)
  Fra en rekke forsøk med samleterminaler i europeiske byer rapporteres det om reduksjoner i kjørte km, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. I Norge har blant annet Stavanger og Drammen gjort forsøk på å etablere ...
 • Bylogistikk og brukerbehov 

  Sund, Astrid Bjørgen; Seter, Hanne; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;A27896, Report, 2016-12-09)
  Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. Rapporten beskriver aktørbildet for gods- og varelevering basert på datainnsamling blant offentlige myndigheter og private aktører ...
 • Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde 

  Caspersen, Elise; Pinchasik, Daniel Ruben (TØI rapport;1610/2017, Report, 2017-12)
  På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har ...
 • Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge 

  Fossheim, Karin; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid (TØI rapport;1588/2017, Report, 2017-10)
  I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av ...
 • Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by 

  Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Ørving, Tale (TØI rapport;1568/2017, Report, 2017-05)
  Statens vegvesen
 • Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer 

  Hagen, Oddrun Helen; Tønnesen, Anders; Fossheim, Karin (TØI rapport;1552/2017, Report, 2017-01)
  Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. ...
 • Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 

  Øvretvedt, Ivar; Husa, Veronika Ludvigsen; Røys, Kristoffer (Norconsult rapport;5174803, Report, 2018-01-12)
  I foreliggende rapport gjennomgås en evaluering av opplegget for varelevering under sykkel-VM 2017 i Bergen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner som ble berørt av problematikken knyttet til ...
 • Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa, en litteraturstudie 

  Fossheim, Karin; Andersen, Jardar (TØI rapport;1508/2016, Report, 2016-12)
  Målet med denne litteraturstudien er å vurdere allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner (Sustainable Urban Logistics Plan’s) og godsrelaterte mobilitetsplaner (Sustainable Urban Mobility Plan’s) for deretter å ...
 • Elektrifisering av korte, tunge transporter 

  Hjelkrem, Odd André; Kristensen, Terje (SINTEF rapport;2017:00605, Report, 2017-11-08)
  Transportsektoren står for omtrent 25 % av CO2-utslippene i Europa (Hill m.fl., 2011). I og rundt byområder er forurensing fra transport en av de mest betydelige årsakene. Som et resultat av Parisavtalen er det et sterkt ...
 • Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo 

  Ørving, Tale; Fossheim, Karin; Weber, Christian; Andersen, Jardar (TØI rapport;1619/2018, Report, 2018-03)
  Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig ...
 • Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter 

  Nenseth, Vibeke; Klimek, Bjørn (TØI rapport;1720/2019, Report, 2019-12)
  Nye handelsmønstre gir nye mobilitetsendringer i et lite forutsigbart og komplisert samspill. Det dreier seg ikke lenger om et enkelt skifte fra butikk- til netthandel eller bare om en ny fordeling mellom transportmidler. ...
 • Evaluering av Oslo City Hub 

  Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
  Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
 • Varelevering i Drammen sentrum 

  Mohn, Dag Erland Lohne; Jensen, Sidsel Ahlmann; Markmanrud, Martin; Børrud, Elin Beate; Fossheim, Karin; Gabrielsen, Odd Eivind (Report, 2018-11-12)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum». Rapporten oppsummerer tilgjengelig informasjon om vareflyten inn og ut av Drammen sentrum. Hensikten med rapporten ...
 • Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum - en samleterminal med tilleggstjenester 

  Jensen, Sidsel Ahlmann (Report, 2018-12)
  Denne rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag for om - og eventuelt hvordan - det skal gjennomføres et pilotprosjekt knyttet til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Rapporten er laget for å kunne inngå som ...

View more