Now showing items 277-296 of 419

  • Road traffic safety equipment : technical requirements : [Handbook 062E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062E, Book, 2011)
   Our aim with the manual is to achieve correct, good products throughout the road network,which in turn will create a functional, unified road environment with safe traffic. One of the key functions of Manual 062 is to ...
  • Road tunnels : standard [Manual 021E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet; Norwegian Public Roads Administration (Håndbok / Statens vegvesen;021E, Book, 2004-03)
   This Design manual applies to all types of road tunnels. The manual apply for new tunnels but do not apply retrospectively. Initially, the manual shall apply in respect of upgrading of safety aspects of existing tunnels. The ...
  • Roads and Nature : [Manual 192E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;192E, Book, 1994)
   This publication is intended to help road planners and those working in the public environmental management sector to take natural assets and the countryside into greater account when planning roads and to encourage them ...
  • Roads and the cultural environment : [Handbook 208] 

   Haraldsen, Ulf; Vegdirektoratet; Riksantikvaren (Håndbok / Statens vegvesen;208, Book, 1999-09)
   This handbook deals with roads and their relationship with valuable cultural environments and historic monuments and sites. It gives an insight into the assets which surround us in the cultural environment and offers ...
  • Serviceskilt og servicesymboler på vegvisningsskilt : normaler : tillegg til håndbok 050 

   Statens vegvesen Vegdirekoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1988-04)
   TEKNISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (SKILTNORMALER) FOR SERVICESKILT, LOKALVEGVISNING OG BRUK AV SERVICESYMBOL PÅ VEGVISNINGSSKILT, GITT MED HJEMMEL I FORSKRIFTER OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT M.M. Vegdirektoratet har ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : [Håndbok R511] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2014-06)
   Denne versjonen av håndboken er en ”prøveversjon” som vil bli forbedret etter hvert som en vinner erfaringer med bruken av den. Fravik fra prøveversjonen skal likevel avgjøres av Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet. Denne ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : retningslinjer [Håndbok 269] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;269, Book, 2007-02)
   Formålet med denne håndboken er å oppnå et ensartet minimum sikkerhetsnivå i vegtunneler på riksvegnettet for alle trafikanter og alle som skal utføre arbeider i tunnelene. Dette gjøres gjennom å forebygge kritiske hendelser ...
  • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
   Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...
  • Skadekatalog for bituminøse vegdekker : veiledning [Håndbok 193] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;193, Book, 1996-09)
   Skadekatalogen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved registrering av vegdekkeskader; på vegnettet generelt, som en del av forundersøkelser for planlegging av forsterkningsarbeider, og på referansestrekninger som er ...
  • Snøvern : om snøskred og drivsnø : veiledning [Håndbok 167] 

   Vegdirektoratet; Norem, Harald (Håndbok / Statens vegvesen;167, Book, 1993)
   Snøskred og drivsnø skaper betydelige problemer for driften og vedlikeholdet av mange veger i Norge. Det har derfor vært et behov for å samle relevant kunnskap og erfaring om dette emnet til praktisk bruk i vegvesenet. ...
  • Stamvegutforming : retningslinjer [Håndbok 235] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;235, Book, 2002-10)
   Vegnormalene utarbeides med hjemmel i forskrifter etter veglovens§ 13. Veglovens § 13 lyder: "Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar) " Formålet med denne normalen er å sikre gjennomgående ...
  • Standard ferjekaibruer 1 : Brutegninger : normaler [Håndbok 175] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;175, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 175 og ...
  • Standard ferjekaibruer 2 : Elektrohydrauliske styresystemer : normaler [Håndbok 175] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;175, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 175 og ...
  • Standard ferjekaier : Kaitegninger : normaler [Håndbok 181] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;181, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 181 og gjelder ...
  • Standard for drift og vedlikehold : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2003-05)
   Standarden beskriver grunnlaget for drift og vedlikehold av veger gjennom funksjonskrav, samt konkretiserer nivået for innsatsen gjennom krav til tilstand og/eller krav til tiltak. Ved å gjennomføre standarden på landsbasis ...
  • Standard for drift og vedlikehold av riksveger : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2012-08)
   Håndbok 111 omfatter krav knyttet til drift og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner. Kravene er beskrevet dels som felles krav som gjelder alle vegobjekter og dels som ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok 267] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;267, Book, 2006-05)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok V160] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2014)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Steinhvelvbruer : veiledning [Håndbok 230] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;230, Book, 2002-12)
   Bokas første hoveddel er en gjennomgang av beregning og bygging av steinhvelvbruer i Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket fram til 2. verdenskrig. Deretter omtales moderne metoder for beregninger, steinproduksjon, bygging ...
  • Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbaner : veiledning [Håndbok 223] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;223, Book, 2000-02)
   Håndboka tar for seg bruk av ubundne stein- og grusmaterialer til oppbygging av veger, jernbaner og flyplasser - inkludert oppstillings- og parkeringsplasser - og beskriver når og hvordan knust fjell/grus kan benyttes i ...