Now showing items 257-276 of 421

  • Rammeplan for avkjørsler : et eksempel : veiledning [Håndbok 075] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;075, Book, 1980-04)
   Heftet inneholder først et kapittel om rammeplanarbeidet generelt. Det beskriver rammeplanen og hvorfor den bør utarbeides. Dessuten omtales fremdrift og organisering av rammeplanarbeidet samt forslag til behandling av ...
  • Rasteplasser : planlegging og utforming : veiledning [Håndbok 204] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;204, Book, 1997-12)
   Håndbokas innhold går både på viktige prinsipper knyttet til den overordnede planlegging og konkret utforming av rasteplasser. Utstyr, møblering m.m. er også viet en del omtale. I tillegg er det gitt råd angående samlokalisering ...
  • Rekkverk : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2003-07)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2013-12)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2011)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Reklame og trafikkfare : håndbok i behandling av reklame langs offentlig veg etter vegloven §33 - "Reklameparagrafen" : [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 1995-12)
   Håndboken skal være et hjelpemiddel for alle som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det gjelder særlig for ansatte i Statens vegvesen, men også i kommunene. For utendørsreklamebransjen kan den også være et ...
  • Reklame og trafikkfare : veiledning [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 2011-04)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Reklame og trafikkfare [Håndbok V323] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V323, Book, 2014)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Retningslinje for boliginnløsing : retningslinjer [Håndbok 272] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;272, Book, 2008)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok 262] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;262, Book, 2007-06)
   Vegdirektoratets retningslinjer gjelder Statens vegvesens vurdering og behandling av søknad om avkjørsel fra riksveg, herunder også søknad om endret bruk av eksisterende avkjørsel. Disse retningslinjene kan legges fram ...
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok 262] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;262, Book, 2008-04)
   Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok R701] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R701, Book, 2014-06)
   Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
  • Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag : [Håndbok 066] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;066, Book, 2010-11)
   Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
  • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
   Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
  • Retningslinjer og normaler for veger 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1947)
   Vegene deles i 3 klasser etter trafikkens størrelse (kfr. Normalblad, skjema nr. 751). Vegklasse 1 omfatter de fremtidige store trafikkårer, innfartsveger til og sterkt trafikerte lokale veger ved de større byer, alle ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken : veiledning [Håndbok V721] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V721, Book, 2014-06)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Risikovurderinger i vegtrafikken : veiledning [Håndbok 271] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;271, Book, 2007-02)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Road safety audits and inspections : guidelines : [Handbook 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222e, Book, 2006)
   This handbook describes the basic principles, requirements, responsibilities, guidelines and methods for undertaking road safety audits and inspections at the Norwegian Public Roads Administration. Road safety audit of ...