Now showing items 1-20 of 458

  • Analyse av ulykkessteder : veiledning [Håndbok 115] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;115, Book, 2007-10)
   Denne håndboka beskriver en metodikk for å velge ut og analysere ulykkessteder på vegnettet. Den erstatter en tidligere versjon utgitt i september 1983. I punkt og på strekninger som faller inn under definisjonen av ...
  • Anslagsmetoden [Håndbok 217] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;217, Book, 2011)
   Denne håndboken er en revidert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i oktober 2005. Inndelingen er justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag 4.0. Den reviderte ...
  • Anslagsmetoden [Håndbok 217] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;217, Book, 2005)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av håndbok 217 Anslagmetoden, som utkom juni 2000, basert på nye kunnskaper og de erfaringer som er gjort frem til i dag. Den er justert for feil, strammet opp og delt inn i tre deler. ...
  • Anslagsmetoden [R764] 

   Vegdirektoratet (Book, 2014)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag ...
  • Arbeid på og ved veg : krav og retningslinjer til varsling og sikring : [Håndbok 051] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2012)
   Utgangspunktet for håndboka er hensynet til sikkerhet for arbeidere og trafikanter. Sentralt i dette er vegvesenets 0-visjon, som betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ...
  • Arbeidsvarsling på flerfeltsveger: tillegg til håndbok 051 : retningslinjer [Håndbok 051] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1994)
   Dette heftet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Vegdirektoratet og skal benyttes som supplement til håndbok 051 - Arbeidsvarsling. Heftet behandler de prinsipper og minimumsløsninger som anbefales benyttet på ...
  • Arbeidsvarsling: retningslinjer [Håndbok 051] 

   Hafting, Morten; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2006)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i § 35 i skiltforskriften av 7. oktober 2005 fastsatt nye tekniske bestemmelser (normaler) og retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg. Bestemmelsene erstatter tidligere bestemmelser ...
  • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1988)
   Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
  • Asfalt 2005 - materialer og utførelse : Veiledning [Håndbok 246] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;246, Book, 2005)
   Denne veiledningen utfyller asfaltstoffet i håndbok 018 Vegbygging (utgave 2005). Den er en videreføring av tidligere Asfaltretningslinjer, utgitt av Norsk Asfaltforening. Veiledningen gir en innføring i materialer og ...
  • Avfallshåndtering : retningslinje [Håndbok R765] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R765, Book, 2014-06)
  • Avfallshåndtering : Retningslinjer [Håndbok 211] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;211, Book, 1998)
   Hensikten med retningslinjene “Avfallshåndtering” er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen. Retningslinjene gir føringer ...
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Avfallshåndtering: retningslinjer [Håndbok 211] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;211, Book, 2012)
   Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver. Sammenlignet med forrige utgave av håndboken, er kravene i denne utgaven i stor grad rettet mot byggherrevirksomheten. ...
  • Beredskapsbruer - Elementoversikt, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V461] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V461, Book, 2014-06)
   Håndbok V461 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Beredskapsbruer - Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V460] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V460, Book, 2014-06)
   Håndbok V460 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Beredskapsbruer : elementoversikt, Type Mabey Universal [Håndbok 294] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;294, Book, 2013)
   Håndbok 294 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Beredskapsbruer : monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal [Håndbok 293] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;293, Book, 2013)
   Håndbok 293 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesens sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Bergskjæringer [Håndbok V225] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V225, Book, 2020-12)
   Veiledning V225 Bergskjæringer er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av skjæringer i berg langs veg. Veiledningen er rettet mot geologer og ingeniørgeologer som arbeider med bergskjæringer. Veiledning ...
  • Betongdekker : veiledning [Håndbok 179] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;179, Book, 1994)
   Denne håndboken inneholder: Del 1: Betongdekker, planlegging og utførelse. Del 2: Betongdekker, Vedlikehold. I Del 1 er det regnet med bruk av plastisk betong med høyfast kvalitet og stor slitestyrke. I Del 2 er ...
  • Boliginnløsing : retningslinje [Håndbok R731] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R731, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.