• Takstretninglinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok R702] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R702, Book, 2014-06)
   Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. ...
  • Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok 199] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;199, Book, 1997-06)
   Hovedformålet med bompengeinnkreving er å bidra til finansiering av vegprosjekter og annen infrastruktur i tilknytning til - eller som et alternativ til - vegutbygging. Bak bompengeprosjektene ligger lokale initiativ ...
  • Tegningsgrunnlag : retningslinjer [Håndbok 139] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;139, Book, 2007-06)
   Håndbok 139 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Håndboken omhandler tekniske tegninger som grunnlag for: Tidlige planfaser (Oversikts- og reguleringsplaner) Bygging ...
  • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
   Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning : veiledning [Håndbok 264] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2008)
   Denne veiledningen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende langs kjørebanen, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V123, Book, 2014)
   Håndbok V123 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : veiledning [Håndbok 232] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;232, Book, 2009-12)
   Håndbok 232 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Trafikkberedskap : Håndtering av hendelser på veg : retningslinjer [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 2006-01)
   Trafikkberedskap er den planlegging, organisering og virksomhet som må til for at vi skal kunne håndtere hendelser på veg effektivt. I selve håndteringen ligger oppdagelse, verifikasjon, informasjon og iverksetting av ...
  • Trafikkberedskap : håndtering av hendelser på veg [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 1995)
   Denne håndboka er et ledd i Vegvesenets arbeid med å etablere en trafikkberedskap for å redusere ulempene ved hendelser på veg. Den beskriver hvordan vegkontorene kan etablere beredskapsplaner og informasjonsrutiner for ...
  • Trafikkberegninger : veiledning [Håndbok 146] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;146, Book, 1989)
   Denne håndboken om trafikkberegninger omhandler et vidt spekter av problemområder, beregningsmetoder og modeller. Den skal gi oversikt over hele fagområdet, men går også noe i dybden på de mest vanlige trafikkberegningsproblemer.
  • Trafikkreglene : fortolkninger, praksis mv. : veiledning [Håndbok 060] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;060, Book, 2000-01)
   Denne håndbok om trafikkregler er i første rekke ment som en veiledning for tilsatte i Statens vegvesen. Ellers regner vi med at også andre vil kan ha nytte av boken. Første utgave av boken kom i 1979, og annen utgave ...
  • Trafikksignalanlegg : planlegging, drift og vedlikehold [Håndbok 142] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;142, Book, 2007)
   Håndboken omfatter planlegging, drift og vedlikehold av: • Ordinære signalanlegg for vegkryss og gangfelt • Permanente skyttelanlegg • Rampekontrollanlegg • Rød stoppblink • Gult blinksignal
  • Trafikksignalanlegg : tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2001-08)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i skiltforskrift av 10. oktober 1980 § 31 nr. 1 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinjer for trafikksignalanlegg. Bestemmelsene erstatter tidligere bestemmelser gitt i kapittel ...
  • Trafikksignalanlegg : Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [signalnormal] [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2012-01)
   De etterfølgende tekniske bestemmelser og retningslinjer gjelder anvendelse, utforming og plassering av offentlige trafikkskilt som fastsatt i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og ...
  • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
  • Trafikksignalanlegg: tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) : normaler [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2007-12)
   De etterfølgende tekniske bestemmelser og retningslinjer gjelder anvendelse, utforming og plassering av offentlige trafikkskilt som fastsatt i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og ...
  • Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner : veiledning [Håndbok V720] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V720, Book, 2014)
   Denne håndboken beskriver grunnleggende prinsipper, krav, ansvarsforhold, retningslinjer og metodikk for gjennomføring av trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjoner) og trafikksikkerhetsinspeksjoner (TS-inspeksjoner) i ...
  • Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner : veiledning : [Håndbok 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222, Book, 2005-08)
   Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) / Trafikksikkerhetsinspeksjon (TS-inspeksjon) 1) er en systematisk arbeidsmetode som skal bidra til sikrere veger og sikrere vegtrafikk. En TS-revisjon er definert som en systematisk ...
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : høringsutgave [Håndbok 062] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062, Book, 2010-01)
   Håndbok 062 ”Trafikksikkerhetsutstyr” kom ut i ny utgave i 2005. Håndboka fikk da undertittelen ”Funksjons- og materialkrav”, med hovedvekt på funksjonskravene. Det var for enkelte produktområder vanskelig å skille mellom ...