Now showing items 297-316 of 421

  • Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbaner : veiledning [Håndbok 223] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;223, Book, 2000-02)
   Håndboka tar for seg bruk av ubundne stein- og grusmaterialer til oppbygging av veger, jernbaner og flyplasser - inkludert oppstillings- og parkeringsplasser - og beskriver når og hvordan knust fjell/grus kan benyttes i ...
  • Strategi og tiltaksplan : kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;234, Book, 2012-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Strategi og tiltaksplan : Kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;234, Book, 2002-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-03)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av utbyggingsprosjekter ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-10)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av ...
  • Styring av utbyggingsprosjekter : kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring : [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2003-06)
   Kvalitetsplaner er et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig kvalitet av et utbyggingsprosjekt. Håndboken skal være en sjekkliste for byggherren (utbygger/tiltakshaver) for å sikre riktig kvalitet på utbyggingsprosjekter, ...
  • Styring av vegprosjekter 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
   Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...
  • Styring av vegprosjekter : [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2018-02)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gir konkrete krav til alle ansatte i Statens vegvesen som har en rolle i styring av vegprosjekter. Kravene bygger på bestemmelser forankret i relevant lov og regelverk, blant annet ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinje [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R760, Book, 2014)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinjer [Håndbok 151] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2012)
   Håndbok 151 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Sykkelhåndboka : Håndbok 233 - Høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013)
   Krav til utforming av anlegg for gående og syklende er gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming, håndbok 185 Bruprosjektering og i håndbok 021 Vegtunneler. Sykkelhåndboka gir utfyllende veiledning til disse kravene. ...
  • Sykkelhåndboka : utforming av sykkelanlegg : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2003-12)
   Alle deler av et sykkelnett kan ikke kunne beskrives detaljert i normalene. Et sykkelvegnett kan bestå av veger med blandet trafikk, sykkelveger, gang- og sykkelveger, sykkelfelt, stier, parker, grøntdrag med mer. ...
  • Sykkelhåndboka : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013-12)
   Denne håndboken beskriver løsninger for syklende, og gir veiledning til utforming av anlegg for syklende på strekninger og i kryss. Håndboken gjengir også krav fra vegnormaler (gjengitt med grå bakgrunn). Denne håndboken ...
  • Sykkelveginspeksjoner : trafikksikkerhet - framkommelighet - opplevelse : [Håndbok 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249, Book, 2004)
   Stortingsmelding 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 trekker opp linjene for en nasjonal sykkelstrategi, der hovedmålet er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Som en del av oppfølgingen skal det ...
  • Takstretninglinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok R702] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R702, Book, 2014-06)
   Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. ...
  • Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok 199] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;199, Book, 1997-06)
   Hovedformålet med bompengeinnkreving er å bidra til finansiering av vegprosjekter og annen infrastruktur i tilknytning til - eller som et alternativ til - vegutbygging. Bak bompengeprosjektene ligger lokale initiativ ...
  • Tegningsgrunnlag : retningslinjer [Håndbok 139] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;139, Book, 2007-06)
   Håndbok 139 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Håndboken omhandler tekniske tegninger som grunnlag for: Tidlige planfaser (Oversikts- og reguleringsplaner) Bygging ...
  • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
   Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning : veiledning [Håndbok 264] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2008)
   Denne veiledningen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende langs kjørebanen, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...