Now showing items 352-371 of 419

  • Universell utforming av veger og gater : høringsutgave [Håndbok 278] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;278, Book, 2009-09)
   Gjennom St.meld. nr. 16 (2008-2009) er universell utforming er et hovedmål for transportpolitikken. Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at målet om et universelt utformet transportsystem oppfylles på riksveg. I ...
  • Universell utforming av veger og gater : veiledning [Håndbok 278] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;278, Book, 2011)
   Håndbok 278 er laget for å bidra til oppfyllelsen av Nasjonal transportplans mål om et universelt utformet transportsystem og som en del av kompetanseoppbyggingen i etaten. Håndboken kan også fritt brukes av fylker og kommuner.
  • Universell utforming av veger og gater : veiledning [Håndbok V129] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V129, Book, 2014-06)
   Veilederen viser eksempler på hvordan en kan ivareta hensyn til ulike brukergrupper i transportsystemene gjennom bruk av prinsippene for universell utforming ved planlegging, bygging og drift av vegsystemet.
  • Utforming av bruer : veiledning [Håndbok 164] 

   Selberg, Knut; Svare, Liv (Håndbok / Statens vegvesen;164, Book, 1992)
   Statens vegvesen har som mål at veger og bruer skal harmonere med omgivelsene. Håndboka "Utforming av bruer" er et ledd i arbeidet for å nå dette målet. Bruer er store og ofte visuelt dominerende byggverk, som utgjør ...
  • Vann og frostsikring i tunnel : retningslinje [Håndbok R510] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R510, Book, 2014)
   Denne håndboken er en revidert utgave av håndbok R510 som ble utgitt som retningslinjer i mai 1995. Ved revisjonen er det tatt hensyn til de erfaringer og det utviklingsarbeidet som er gjort. Samtidig er det lagt vekt ...
  • Vann- og frostsikring i tunneler : Konstruksjoner for avskjerming. Funksjonskrav og dimensjoneringsregler : retningslinjer [Håndbok 163] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;163, Book, 1995)
   Vegtunneler må sikres spesielt mot vann og is. Sikringen utføres normalt ved avskjerming av vannet som føres ned til grøft. Dersom frostmengden overstiger angitte grenser, utføres avskjermingen som en isolert konstruksjon. ...
  • Vann- og frostsikring i tunneler : retningslinjer [Håndbok 163] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;163, Book, 2006-10)
   Håndbok 163 gir funksjonskrav og dimensjoneringsregler for vann- og frostsikring i vegtunneler ved avskjerming. Funksjonskrav og dimensjoneringsregler i denne håndboken må ses i sammenheng med de generelle krav som er ...
  • Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging : veileder [Håndbok 261] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;261, Book, 2006)
   Dette utkastet til veileder forteller hvordan man kan planlegge og bygge renseanlegg for overvann fra vegen (driftsfasen). Oversikt over aktuelle rensemetoder og ”tommelfingerregler” for utforming og dimensjonering er gitt ...
  • Variable trafikkskilt : høringsutgave [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2012)
   Denne veilederen for variable trafikkskilt er utarbeidet av Vegdirektoratet og er et supplement til Håndbok 050 Trafikkskilt (skiltnormalen).
  • Variable trafikkskilt : veiledninger [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2013-03)
   Med variable skilt menes skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare budskap. Denne veilederen omfatter variable skilt anvendt som offentlige trafikkskilt. Anvendelsen av offentlige trafikkskilt som ...
  • Veg og kulturmiljø : veiledning [Håndbok 197] 

   Vegdirektoratet; Riksantikvaren (Håndbok / Statens vegvesen;197, Book, 1997-04)
   Denne håndboka handler om vegen og forholdet til verdifulle kulturmiljøer og kulturminner. Den gir et innblikk i hvilke verdier som ligger rundt oss i kulturmiljøet og gir eksempler på hvordan vegbygging kan innpasses i ...
  • Veg og natur : [Håndbok 177] 

   Vegdirektoratet; Direktoratet for naturforvaltning (Håndbok / Statens vegvesen;177, Book, 1994)
   Statens vegvesen har i sine Strategiske mål (1992) understreket betydningen av å ta hensyn til viktige naturområder og kulturhistoriske verdier og vegens omgivelser. Stortingsmeldingen nr. 46 (1988-89) om "Miljø og utvikling" ...
  • Veg og natur : veiledning [Håndbok V131] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V131, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen har i sine Strategiske mål (1992) understreket betydningen av å ta hensyn til viktige naturområder og kulturhistoriske verdier og vegens omgivelser. Stortingsmeldingen nr. 46 (1988-89) om "Miljø og utvikling" ...
  • Veg og reiseliv : veiledning [Håndbok 205] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;205, Book, 1998-05)
   Statens vegvesen har eksistert omtrent like lenge som det har eksistert vegbasert turisme i Norge. I årenes løp har etatens tilrettelegging for disse trafikantene i hovedsak omfattet utbygging av rasteplasser av varierende ...
  • Veg- og gatelys: veiledning [Håndbok 237] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;237, Book, 2002)
   Veg- og gatelys er en viktig integrert del av et veg- og gateanlegg. Foruten å ivareta hensyn til trafikksikkerhet og trygghet har belysning en viktig funksjon som arkitektonisk element Belysning i det offentlige rom er i ...
  • Veg- og gateutforming : [Håndbok 017] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1992)
   Normalen inneholder fire hoveddeler: - Del A - Dimensjoneringsgrunnlag - Del B - Vegsystem og vegstandard - Del C - Detaljkapitler - Del D - Spesielle emner Del B, Vegsystem og vegstandard, er den viktigste. Denne ...
  • Veg- og gateutforming : normal [Håndbok N100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N100, Book, 2014-06)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Det er beskrevet egne standarder for utforming av gater, for nye veger og en utbedringsstandard for utbedring av eksisterende ...
  • Veg- og gateutforming : normal [Håndbok N100] : Sendt til Samferdselsdepartementet 22.12.2017 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N100, Book, 2017-12)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater. Denne håndboken er inndelt i del A – E:  Del A - gir føringer for ...
  • Veg- og gateutforming : normaler [Håndbok 017] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 2013)
   Håndbok 017 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Det er beskrevet egne standarder for utforming av gater, for nye veger og en utbedringsstandard for utbedring av eksisterende veger.
  • Veg- og gateutforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 2008-05)
   Vegnormalene har hjemmel i forskrift etter veglovens § 13 om anlegg av offentlig veg. Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger og gater, jfr. Vegloven § 1. Vegnormalene ...