Now showing items 301-320 of 419

  • Styring av utbyggingsprosjekter : kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring : [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2003-06)
   Kvalitetsplaner er et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig kvalitet av et utbyggingsprosjekt. Håndboken skal være en sjekkliste for byggherren (utbygger/tiltakshaver) for å sikre riktig kvalitet på utbyggingsprosjekter, ...
  • Styring av vegprosjekter 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
   Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...
  • Styring av vegprosjekter : [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2018-02)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gir konkrete krav til alle ansatte i Statens vegvesen som har en rolle i styring av vegprosjekter. Kravene bygger på bestemmelser forankret i relevant lov og regelverk, blant annet ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinje [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R760, Book, 2014)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinjer [Håndbok 151] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2012)
   Håndbok 151 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Sykkelhåndboka : Håndbok 233 - Høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013)
   Krav til utforming av anlegg for gående og syklende er gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming, håndbok 185 Bruprosjektering og i håndbok 021 Vegtunneler. Sykkelhåndboka gir utfyllende veiledning til disse kravene. ...
  • Sykkelhåndboka : utforming av sykkelanlegg : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2003-12)
   Alle deler av et sykkelnett kan ikke kunne beskrives detaljert i normalene. Et sykkelvegnett kan bestå av veger med blandet trafikk, sykkelveger, gang- og sykkelveger, sykkelfelt, stier, parker, grøntdrag med mer. ...
  • Sykkelhåndboka : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013-12)
   Denne håndboken beskriver løsninger for syklende, og gir veiledning til utforming av anlegg for syklende på strekninger og i kryss. Håndboken gjengir også krav fra vegnormaler (gjengitt med grå bakgrunn). Denne håndboken ...
  • Sykkelveginspeksjoner : trafikksikkerhet - framkommelighet - opplevelse : [Håndbok 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249, Book, 2004)
   Stortingsmelding 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 trekker opp linjene for en nasjonal sykkelstrategi, der hovedmålet er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Som en del av oppfølgingen skal det ...
  • Takstretninglinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok R702] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R702, Book, 2014-06)
   Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. ...
  • Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg : [Håndbok 199] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;199, Book, 1997-06)
   Hovedformålet med bompengeinnkreving er å bidra til finansiering av vegprosjekter og annen infrastruktur i tilknytning til - eller som et alternativ til - vegutbygging. Bak bompengeprosjektene ligger lokale initiativ ...
  • Tegningsgrunnlag : retningslinjer [Håndbok 139] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;139, Book, 2007-06)
   Håndbok 139 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Håndboken omhandler tekniske tegninger som grunnlag for: Tidlige planfaser (Oversikts- og reguleringsplaner) Bygging ...
  • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
   Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning : veiledning [Håndbok 264] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2008)
   Denne veiledningen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende langs kjørebanen, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V123, Book, 2014)
   Håndbok V123 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : veiledning [Håndbok 232] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;232, Book, 2009-12)
   Håndbok 232 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Trafikkberedskap : Håndtering av hendelser på veg : retningslinjer [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 2006-01)
   Trafikkberedskap er den planlegging, organisering og virksomhet som må til for at vi skal kunne håndtere hendelser på veg effektivt. I selve håndteringen ligger oppdagelse, verifikasjon, informasjon og iverksetting av ...
  • Trafikkberedskap : håndtering av hendelser på veg [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 1995)
   Denne håndboka er et ledd i Vegvesenets arbeid med å etablere en trafikkberedskap for å redusere ulempene ved hendelser på veg. Den beskriver hvordan vegkontorene kan etablere beredskapsplaner og informasjonsrutiner for ...
  • Trafikkberegninger : veiledning [Håndbok 146] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;146, Book, 1989)
   Denne håndboken om trafikkberegninger omhandler et vidt spekter av problemområder, beregningsmetoder og modeller. Den skal gi oversikt over hele fagområdet, men går også noe i dybden på de mest vanlige trafikkberegningsproblemer.