Now showing items 281-300 of 421

  • Serviceskilt og servicesymboler på vegvisningsskilt : normaler : tillegg til håndbok 050 

   Statens vegvesen Vegdirekoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1988-04)
   TEKNISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (SKILTNORMALER) FOR SERVICESKILT, LOKALVEGVISNING OG BRUK AV SERVICESYMBOL PÅ VEGVISNINGSSKILT, GITT MED HJEMMEL I FORSKRIFTER OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT M.M. Vegdirektoratet har ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : [Håndbok R511] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2014-06)
   Denne versjonen av håndboken er en ”prøveversjon” som vil bli forbedret etter hvert som en vinner erfaringer med bruken av den. Fravik fra prøveversjonen skal likevel avgjøres av Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet. Denne ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : retningslinjer [Håndbok 269] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;269, Book, 2007-02)
   Formålet med denne håndboken er å oppnå et ensartet minimum sikkerhetsnivå i vegtunneler på riksvegnettet for alle trafikanter og alle som skal utføre arbeider i tunnelene. Dette gjøres gjennom å forebygge kritiske hendelser ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler [Håndbok R511] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2019)
   Håndbok R511 omhandler roller og ansvar for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
  • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
   Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...
  • Skadekatalog for bituminøse vegdekker : veiledning [Håndbok 193] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;193, Book, 1996-09)
   Skadekatalogen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved registrering av vegdekkeskader; på vegnettet generelt, som en del av forundersøkelser for planlegging av forsterkningsarbeider, og på referansestrekninger som er ...
  • Snøvern : om snøskred og drivsnø : veiledning [Håndbok 167] 

   Vegdirektoratet; Norem, Harald (Håndbok / Statens vegvesen;167, Book, 1993)
   Snøskred og drivsnø skaper betydelige problemer for driften og vedlikeholdet av mange veger i Norge. Det har derfor vært et behov for å samle relevant kunnskap og erfaring om dette emnet til praktisk bruk i vegvesenet. ...
  • Stamvegutforming : retningslinjer [Håndbok 235] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;235, Book, 2002-10)
   Vegnormalene utarbeides med hjemmel i forskrifter etter veglovens§ 13. Veglovens § 13 lyder: "Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar) " Formålet med denne normalen er å sikre gjennomgående ...
  • Standard ferjekaibruer 1 : Brutegninger : normaler [Håndbok 175] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;175, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 175 og ...
  • Standard ferjekaibruer 2 : Elektrohydrauliske styresystemer : normaler [Håndbok 175] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;175, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 175 og ...
  • Standard ferjekaier : Kaitegninger : normaler [Håndbok 181] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;181, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 181 og gjelder ...
  • Standard for drift og vedlikehold : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2003-05)
   Standarden beskriver grunnlaget for drift og vedlikehold av veger gjennom funksjonskrav, samt konkretiserer nivået for innsatsen gjennom krav til tilstand og/eller krav til tiltak. Ved å gjennomføre standarden på landsbasis ...
  • Standard for drift og vedlikehold av riksveger : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2012-08)
   Håndbok 111 omfatter krav knyttet til drift og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner. Kravene er beskrevet dels som felles krav som gjelder alle vegobjekter og dels som ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok 267] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;267, Book, 2006-05)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok V160] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2014)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Steinhvelvbruer : veiledning [Håndbok 230] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;230, Book, 2002-12)
   Bokas første hoveddel er en gjennomgang av beregning og bygging av steinhvelvbruer i Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket fram til 2. verdenskrig. Deretter omtales moderne metoder for beregninger, steinproduksjon, bygging ...
  • Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbaner : veiledning [Håndbok 223] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;223, Book, 2000-02)
   Håndboka tar for seg bruk av ubundne stein- og grusmaterialer til oppbygging av veger, jernbaner og flyplasser - inkludert oppstillings- og parkeringsplasser - og beskriver når og hvordan knust fjell/grus kan benyttes i ...
  • Strategi og tiltaksplan : kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;234, Book, 2012-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Strategi og tiltaksplan : Kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;234, Book, 2002-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-03)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av utbyggingsprosjekter ...