Now showing items 159-178 of 421

  • ...Hallo! : Håndbok til bruk i informasjonsarbeidet : [Håndbok 220] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;220, Book, 2004-11)
   Mål for Statens vegvesens informasjon: Statens vegvesens egne ansatte skal gis nødvendig tilgang til, og anledning til å skaffe seg all den informasjonen de trenger for å fungere godt i sitt arbeidsmiljø, utføre oppgavene ...
  • Håndbok N500 Vegtunneler : Høringsutgave 2015 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2015-06)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ...
  • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Hefte 2 : Bygninger - innredning : Vern og miljøserien krav oog forskrifter : del 2 : Verksteder, kontrollhaller, garasjer, lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) : retningslinjer [Håndbok 214] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;214, Book, 1999-03)
   Statens vegvesen skal prioritere helse, miljø og sikkerhet i all sin virksomhet. Denne kvalitetshåndboken beskriver etatens helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk (HMS-politikk) og krav til HMS-systemet. HMS-håndboken gir ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved arbeid i trafikkerte vegtunneler : nivå B : [Håndbok 213] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;213, Book, 1999-02)
   Denne håndboken beskriver krav til kvalitetssikring av arbeid i trafikkerte vegtunneler i Statens vegvesen. Den inngår som en del av kvalitetssystemet på nivå B og skal legges til grunn for alt arbeid i trafikkerte tunneler ...
  • HMS ved arbeid i vegtunneler 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;, Book, 2012)
   Arbeid i trafikkerte vegtunneler kan være belastende fordi arbeidstakerne er utsatt for mange miljøfaktorer og belastninger samtidig. Dette gjør en samlet risikovurdering opp mot administrative normer og grenseverdier ...
  • HMS ved arbeid i vegtunneler : retningslinjer [Håndbok 213] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;213, Book, 2012)
   Denne håndboken beskriver krav til HMS og kvalitetssikring av arbeid i trafikkerte vegtunneler forvaltet av Statens vegvesen. Den inngår som en del av kvalitetssystemet og skal legges til grunn for alt arbeid i trafikkerte ...
  • IKT etatsstandard for Statens vegvesen : retningslinje [Håndbok R901] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R901, Book, 2014-06)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • IKT etatsstandarden for Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 162] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;162, Book, 2012)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • Inspeksjonshåndbok for bruer : veiledning [Håndbok 136] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;136, Book, 2000-02)
   I denne håndboken stilles det krav til at det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av alle bruer. Inspeksjon av bruer er definert på følgende måte:"Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og ...
  • Kabler til hengebruer : tekniske spesifikasjoner : [Håndbok 122] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;122, Book, 2008)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-122: KABLER TIL HENGEBRUER OG SKRÅSTAGBRUER, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kabler til hengebruer: Tekniske spesifikasjoner - Retningslinje [Håndbok R410] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R410, Book, 2014)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-R410: Kabler til hengebruer og skråstagbruer, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kalde bitumenstabiliserte bærelag : veiledning [Håndbok 198] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;198, Book, 1997-10)
   "Kalde bitumenstabilserte bærelag" er en veiledning utarbeidet i tilknytning til håndbok 018 "Vegbygging" (1992-utgave). Veiledningen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved proporsjonering, produksjon og utlegging ...
  • Kapasitet i kryss : beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss : veiledning [Håndbok 127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;127, Book, 1985)
   Siktemålet med denne publikasjonen er å presentere et samlet sett av metoder for beregning av kapasitet og trafikkavviklingsforhold i ikke signalregulerte kryss. De krysstypene som er behandlet, er: - forkjørssregulerte ...
  • Kapasitet på vegstrekninger : veiledning [Håndbok 159] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;159, Book, 1991-02)
   Denne håndboka inneholder metoder for beregning av kapasiteten på vegstrekninger som fører tilnærmet uforstyrret trafikk. Metodene kan således bare gi svar på hvor mye trafikk som kan avvikles på vegstrekninger utenfor og ...
  • Kjøre- og hviletider : regelverk, fortolkninger, praksis m.v. : [Håndbok 228] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;228, Book, 2001-07)
   EUs bestemmelser om kjøre- og hviletid, samt bruk av fartsskriver, har nå vært gjeldende i Norge i snart 8 år. Det eksisterer likevel fortsatt på en rekke punkter tvil om hvordan flere av rådsforordningenes bestemmelser ...
  • Klimastasjoner : retningslinjer : [Håndbok 266] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;266, Book, 2005-06)
   Statens vegvesen har i 20 år arbeidet med etablering av et nettverk for klimastasjoner langs vegene i Norge. Stasjonene kan registrere meteorologiske parametere som for eksempel luft- og vegbanetemperatur, luftfuktighet, ...
  • Klimastasjoner : Retningslinjer : [Håndbok R613] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R613, Book, 2014)
   Statens vegvesen har i 20 år arbeidet med etablering av et nettverk for klimastasjoner langs vegene i Norge. Stasjonene kan registrere meteorologiske parametere som for eksempel luft- og vegbanetemperatur, luftfuktighet, ...
  • Kollektivhåndboka : Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V123, Book, 2014-10)
   Kollektivtrafikk har en viktig transportfunksjon i byer, tettsteder, regioner og mellom landsdeler. Tilrettelegging for mer og bedre kollektivtrafikk kan bidra til å løse nasjonale utfordringer knyttet til velferd, mobilitet, ...