Now showing items 139-158 of 419

  • General Specifications 2 : Standard specification texts for bridges and quays : Principal specification 8 [Handbook R762E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762E, Book, 2014-06)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1977-11)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette hefte er ajourført som normalene forelå pr. 1. november 1977.
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1978)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette heftet er ajourført som normalene forelå pr. 1. desember 1978.
  • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
  • Geometrisk utforming av veg- og gatekryss : veiledning : [Håndbok 263] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;263, Book, 2013)
   Denne håndboken omhandler utforming av veg- og gatekryss, og utdyper kravene til utforming av kryss gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming. Fravik fra kravene skal følge fraviksprosedyrene som er beskrevet i håndbok 017 ...
  • Geometrisk utforming av veg- og gatekryss : veiledning [Håndbok 263] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;263, Book, 2008-12)
   Kryssene er viktige elementer i et vegsystem. Ved store trafikkmengder vil kryssene ofte bli kapasitetsmessige flaskehalser. Denne håndboken angir fordeler og ulemper ved ulike krysstyper, og beskriver hvordan kryssene ...
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok 016] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;016, Book, 2009-05)
   Målsettingen for håndboka er å gi retningslinjer/råd for geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen både for saksbehandlere innen etaten og for konsulenter utenfor, men også andre vil kanskje finne boken nyttig.
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok 016] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;016, Book, 2010-06)
   Geoteknikk i vegbygging skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling for prosjekter i regi av Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til ...
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok V220] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V220, Book, 2014-06)
   Målsettingen for håndboka er å gi retningslinjer/råd for geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen både for saksbehandlere innen etaten og for konsulenter utenfor, men også andre vil kanskje finne boken nyttig. Boka ...
  • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok 280] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;280, Book, 2010)
   Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
  • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok V222] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V222, Book, 2014-06)
   Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
  • Geoteknisk opptegning : veiledning [Håndbok 154] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;154, Book, 1992)
   Formålet med denne veiledningen er å gi retningslinjer for fremstilling av tegninger i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens tegnere og andre i etaten som deltar i ...
  • Grunnerverv til vegformål - Forhandlinger : veiledning [Håndbok V742] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V742, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen inngår hvert år på vegne av staten og fylkeskommunene et stort antall avtaler om erverv av grunn og rettigheter til vegformål. De spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er mangeartede. Dette skyldes ...
  • Grunnerverv til vegformål : forhandlinger : [Håndbok 287] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;287, Book, 2010)
   Denne veilederen er i det alt vesentlige en enkel gjennomgang av de privatrettslige reglene, men framstillingen er preget av at den ene parten i avtaleforholdet er et offentlig organ. Veilederen henvender seg til de som ...
  • Grunnerverv til vegformål : skjønnsforberedelse : veiledning [Håndbok 156] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;156, Book, 2000-01)
   Grunnerverv er ikke bare et spørsmål om å følge lover og regler, men også et spørsmål om hvordan det blir gjort og hvilke holdninger en har. Statens vegvesen har i den forbindelse utarbeidet etiske retningslinjer for ...
  • Grunnerverv til vegformål : Utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok 291] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;291, Book, 2012-05)
   Hensikten med håndboka er å avklare etatens holdning og strategi når det gjelder denne erstatningsproblematikken. Videre skal den bidra til en bedre forståelse av det teoretiske grunnlaget for erstatningsfastsettelsen og ...
  • Grunnerverv til vegformål : utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok V743] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V743, Book, 2014-06)
   Utmåling av erstatning for dyrka mark er et omstridt og vanskelig tema. I 1998 ble det utgitt et veiledningshefte om hvordan en skal forholde seg til dette erstatningstema. Denne håndboka er en ajourføring og videreføring ...
  • Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2014)
   Håndboka «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger» skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst ...
  • Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : veiledning [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2008)
   Håndboka ”Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger” skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til ...
  • Guidelines for the management of bridges 

   Vegdirektoratet (Book, 1998-05)
   This manual sets out the provisions and guidelines for the management of bridges on national roads. Responsibilities are detailed described in order to promote the organization’s major objectives in traffic safety, ...