• Gangfeltkriterier : håndbok 270 - høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2012-10)
   Håndbok 270 «Gangfeltkriterier» utkom i første utgave i 2007 etter et grundig forarbeid utført av Sintef Teknologi og samfunn. En viktig bakgrunn for arbeidet var erkjennelsen av at etablering av gangfelt ikke nødvendigvis ...
  • Gangfeltkriterier : veiledning : [Håndbok 270] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2007)
   I denne veilederen finner du: - De kriteriene vi mener bør legges til grunn ved vurderingen av om man skal anlegge et gangfelt eller ei. Fartsnivå, trafikkmengde (ÅDT) og antall kryssende myke trafikanter i makstimen skal ...
  • Gangfeltkriterier: veiledning [Håndbok V127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V127, Book, 2014)
   Statens vegvesen begynte i 2002 en vurdering av hensiktsmessigheten av våre kriterier for anleggelse av gangfelt. Dette var begrunnet både i erkjennelsen av at gangfelt i seg selv ikke er et entydig trafiksikkerhetstiltak, ...
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder : normaler [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1978-12)
   Vegnormalenes del - Gatenormaler - er opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Boka er ajourført som normalene forelå pr. 31. desember 1978.
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1977-01)
  • General specifications 2 : standard specification texts for bridges and quays : principal specification 8 : [Handbook 026E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;026E, Book, 2009-03)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...
  • General Specifications 2 : Standard specification texts for bridges and quays : Principal specification 8 [Handbook R762E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762E, Book, 2014-06)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1977-11)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette hefte er ajourført som normalene forelå pr. 1. november 1977.
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1978)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette heftet er ajourført som normalene forelå pr. 1. desember 1978.
  • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
  • Geometrisk utforming av veg- og gatekryss : veiledning : [Håndbok 263] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;263, Book, 2013)
   Denne håndboken omhandler utforming av veg- og gatekryss, og utdyper kravene til utforming av kryss gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming. Fravik fra kravene skal følge fraviksprosedyrene som er beskrevet i håndbok 017 ...
  • Geometrisk utforming av veg- og gatekryss : veiledning [Håndbok 263] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;263, Book, 2008-12)
   Kryssene er viktige elementer i et vegsystem. Ved store trafikkmengder vil kryssene ofte bli kapasitetsmessige flaskehalser. Denne håndboken angir fordeler og ulemper ved ulike krysstyper, og beskriver hvordan kryssene ...
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok 016] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;016, Book, 2009-05)
   Målsettingen for håndboka er å gi retningslinjer/råd for geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen både for saksbehandlere innen etaten og for konsulenter utenfor, men også andre vil kanskje finne boken nyttig.
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok 016] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;016, Book, 2010-06)
   Geoteknikk i vegbygging skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling for prosjekter i regi av Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til ...
  • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok V220] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V220, Book, 2014-06)
   Målsettingen for håndboka er å gi retningslinjer/råd for geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen både for saksbehandlere innen etaten og for konsulenter utenfor, men også andre vil kanskje finne boken nyttig. Boka ...
  • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok 280] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;280, Book, 2010)
   Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
  • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok V222] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V222, Book, 2014-06)
   Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
  • Geoteknisk opptegning : veiledning [Håndbok 154] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;154, Book, 1992)
   Formålet med denne veiledningen er å gi retningslinjer for fremstilling av tegninger i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens tegnere og andre i etaten som deltar i ...
  • Grunnerverv til vegformål - Forhandlinger : veiledning [Håndbok V742] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V742, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen inngår hvert år på vegne av staten og fylkeskommunene et stort antall avtaler om erverv av grunn og rettigheter til vegformål. De spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er mangeartede. Dette skyldes ...
  • Grunnerverv til vegformål : forhandlinger : [Håndbok 287] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;287, Book, 2010)
   Denne veilederen er i det alt vesentlige en enkel gjennomgang av de privatrettslige reglene, men framstillingen er preget av at den ene parten i avtaleforholdet er et offentlig organ. Veilederen henvender seg til de som ...