Now showing items 310-329 of 1060

  • Implementering av tiltak: Hva bidrar til at de foreslåtte UAG-tiltakene blir implementert/ikke implementert og hva er årsaken til dette? 

   Grimstad, Vibeke; Hansen, Simen Lian; Ølmheim, Janne (Others, 2012)
   Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Høsten 2012. Universitetet i Stavanger.
  • Indre stabilitet i støttekonstruksjoner av armert jord 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1475, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten tar for seg bruk av stål-bånd som armering i armert jord støttekonstruksjoner. Den er tenkt å være en støtte for revideringen av aktuelle punkter i kap. 16 i Håndbok - 016.
  • Injeksjon - erfaringer fra Jong - Askertunnelene 

   Andersson, Helen (Teknologirapport;2424, Research report, 2005-12-12)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på ulike tunnelprosjekter er tidligere utført i regi av prosjektet 'Miljø- og samfunnstjenlige tunneler'. Tunnelene i studien er lokalisert i ...
  • Injeksjon : erfaringer fra Lunnertunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Andersson, Helen (Intern rapport;2313, Research report, 2003-03)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på forskjellige prosjekter i tettbygde strøk er tidligere utført i regi av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rapport nr.2 ). Den tidligere ...
  • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
   Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
  • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

   Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
   Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...
  • Inn i det ukjente. En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (UTB-rapport;2009 / 07, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed ...
  • Innspill til "Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) - forundersøkelse" 

   Paulsen, Eivind Magnus (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;42:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Insekter, landskap og vegbelysning 

   Bayr, Ulrike; Johansen, Nina; Jørgensen, Arne (Notat;11, Report, 2021)
   Norge er et land der det brukes mye lys langs vegene. Veg- og gatebelysning er i mange tilfeller avgjørende for trafikantenes sikkerhet, og belysning kan også brukes for å gi et estetisk løft til ulike konstruksjoner. ...
  • Inspeksjon av trebroer 2009 

   Dyken, Tormod; Aase, Hallvard; Brisendal, Hedda Ivarrud (Teknologirapport;2567, Research report, 2009-10-09)
   To sisteårsstudenter har utført inspeksjon av trebroer som en sommerjobb i Statens vegvesen. Formålet var å gi en oversikt over trebroers generelle tilstand, gi grunnlag for en forbedring av inspeksjonsrutinene for trebroer ...
  • Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Vurdering av lekkasjepotensial og stabilitet 

   Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2254, Research report, 2001-10-30)
   NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann – Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å ...
  • Intern rapport nr. 2010: STALITE : Lett tilslag av ekspandert leirskifer : Dokumentasjon av egenskaper 

   Fluge, FInn (Intern rapport/Vegdirektoratet;2010, Report, 1998-01)
   Raftsundet bru i Nordland fylke har en total lengde på 711 meter og et hovedspenn på 298 meter som ved ferdigstillelsen vil være verdens lengste for denne brutypen: De midterste 224 meter av hovedspennet utføres i lettbetong ...
  • Internasjonal virksomhet: omfang og ressursbruk 2008 

   Langaas, Marit Due (Internasjonal stab;2008, Research report, 2008-08)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av omfang og ressursbruk til internasjonal virksomhet i Statens vegvesen i 2008. Kartleggingen er foretatt av Internasjonal stab med bidrag fra avdelinger og staber i ...
  • International road research documentation: Fagområder og nøkkelordliste i norsk versjon 

   Frydenlund, T.E.; Steien, T. (Intern rapport;836, Research report, 1978-10)
   For å gjøre informasjon om eksisterende litteratur og pågående forskning innen vegsektoren lettere tilgjengelig, er det i regi av OZCD opprettet en egen organisasjon for dette formål, International Road Reasearch Documentation ...
  • Island miljøtunnel: Erfaringer med monteringsrammer for armering 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;2104, Research report, 1999-10)
   Som det første anlegget i Norge har Statens vegvesen Vestfold benyttet monteringsrammer etter det danske ARM-TEC systemet ved byggingen av Island miljøtunnel på E 18 i nordre Vestfold. Armeringsbindingen har blitt tatt ...
  • ITS - standardisation : Overview and status report 

   Evensen, Knut (VD rapport;54, Report, 2011-12)
   Standardisation, which has been important ever since the emergence of ITS, is now becoming increasingly urgent. Up until now, most of the ITS standards have been stand-alone standards such as Electronic Fee Collection ...
  • ITS-Strategi for Statens vegvesen: Målrettet, troverdig og effektiv bruk av ITS - på veg for et bedre samfunn 

   Lillestøl, Per; Wold, Håkon (Rapport: Veg- og trafikkavdelingen;7/2007, Research report, 2007-06-11)
   ITS er forkortelse for Intelligente Transport Systemer (og tjenester). Strategien tar utgangspunkt i hovedmålene for Nasjonal Transportplan i perioden fra 2010 til 2019: • Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader ...
  • Jakobine.xls 

   Aabøe, Roald; Knutson, Åsmund; Dolva, Bjørn Kristoffer; Holme, J. (Intern rapport;1647, Research report, 1994-01)
   Denne rapporten er en brukerveiledning til PC-programmet JAKOBINE.XLS beregnet for bruk i stabilitetsberegninger. Regnearket EXCEL 4.0 blir brukt. I den tidligere versjonen av JAKOBINE.XLS, JAKOB skrevet i FORTRAN, ble det ...