Now showing items 172-191 of 1060

  • Fart, føre og friksjon : valg av kjørefart på vinterføre 

   Ragnøy, Arild (Rapport / Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen;2008:3, Research report, 2008)
   Målet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan trafikantene tilpasser kjørefarten sin til vekslende føreforhold om vinteren. I undersøkelsen er det målt kjørefart, friksjon og registrert føreforhold. Registreringene ...
  • Fastlandsforbindelsen til Magerøya 

   Carlson, Hugo; Eltvik, Arne R.; Drømtorp, Åse M. (Student paper, others, 1994)
  • Fedafjord bru: rapport fra kabelutstøping av hengestenger 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2427, Research report, 2005-12-22)
   Utstøping av forankring av hengestangskabel ble utført i Bridons anlegg i Gelsenkirchen, Tyskland 15. desember 2005. Produksjonsstøp av forankring i en ende av hengestang nr. 8 vest og 8 øst ble utført i nærvar av ...
  • Fedafjord bru: rapport fra strekkprøving av bærekabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2394, Research report, 2005-06-20)
   Strekkprøving av hovedkabel for Fedafjord bru ble utført av Deautsche Montan Technoligie GmbH (DMT) i Bochum, Tyskland 3. juni 2005. Kabelens bruddstyrke ble registrert til 11.150 kN, som er 5 % over spesifisert bruddlast. ...
  • Fedafjord bru: rapport fra strekkprøving av hengestang og suppleringkabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2428, Research report, 2005-12-22)
   Strekkprøving av en hengestang og en suppleringskabel ble utført 17. desember 2005 hps DMT i Bochum, Tyskland i nærvær av representanter fra Det norske Veritas og Statens vegvesen. Hengestang og suppleringskabel oppfylte ...
  • Fedafjord bru: rapport fra utmattingsprøving av bærekabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2400, Research report, 2005-07-15)
   Utmattingsprøving av bærekabel for Fedafjord bru er utført av Deutsche Montan Technologie (DMT) i Bochum, Tyskland i perioden 2. til 15. juni 2005. I løpet av utmattingstesten ble det registrert 19 trådbrudd, hvorav 13 i ...
  • Feiing og salting i Strømsås-tunnelen mars 2004: innledende analyse 

   Aldrin, Magne (Notat;2004:27, Research report, 2004-11-09)
   I mars 2004 blei det gjennomført forsøk med vasking og salting i Strømsåstunnelen, med sikte på å redusere konsentrasjonen av svevestøv. Samtidig blei det gjort målinger av PM10, meteorologi og trafikkvolum.
  • Feltforsøk med svinnreduserende tilsetningsstoff 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr.2267, Research report, 2002-04)
   Stor tendens til opprissing er en vesentlig ulempe med betong etter vegvesenets spesifikasjoner. Utttørkingssvinnet til betong er generelt ugunstig, og det står høyt på betongteknologenes ønskeliste å få redusert dette. ...
  • Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat : Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu 

   Bragstad, Ragnar; Dørum, Sigmund (Teknologirapport;2421, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: - bidra til større bevisstgjøring ...
  • Feltforsøk med vibreringsfri betong 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2088, Research report, 1999-06)
   Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.
  • Feltforsøk Sykkylven bru: aktivitet DP2 A4 

   Carlsen, J.E. (Betongkonstruksjoners Livsløp;nr. 11, Research report, 2006-11)
   Rapporten gir resultater fra kloridmålinger utført på prøvestykker fremstilt av samme betong som ble benyttet på Sykkylven bru. Prosjektet skal danne grunnlaget for vurdering av hvilken betydning den maksimale herdetemperaturen ...
  • Feltforsøk vibreringsfri betong: Søndre Bjørnstad bru 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2148, Research report, 2000-04)
   Feltforsøket ble utført 17. februar 2000 og omfattet kulvertvegger og tre vingemurer, ca. 127 m3 betong, veggtykkelse 50 cm.
  • Finstoff i gjenbruksbetong 

   Petkovic, Gordana; Berntsen, Geir; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2437, Research report, 2006-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Fire in the Fløyfjell tunnel on the 10th of November 2003 

   Gjæringen, Gunnar (Report;, Research report, 2003-11)
  • Flatt dekk eller flat pedal? - om satsing på sykkeltiltak i kommunene Sarpsborg og Skedsmo 

   Floberghagen, Stig; Szary-Skadell, Kasia; Sunde, Simen Slette; Vedum, Anita Lerfald (Others, 2012)
   Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av veitrafikken. Høsten 2012. Universitetet i Stavanger.
  • Fleksible stålrør som skredoverbygg og vegtunneler, 14 års erfaring. 

   Vaslestad, Jan; Østlid, Håvard; Johansen, Tor H.; Holm, Willy (Intern rapport;1938, Research report, 1997-02)
   Fleksible stålrør har vist seg å være godt egnet som skredoverbygg og tunneler. Det er vist en oversikt over hvor stålrør er brukt, med nøkkeltall og kostnader.
  • Flerårs dekkeplaner 2010-2012: dekkeprosjektet Region øst 

   Dahl, Torgrim (Strategi, veg og transport;2010, Research report, 2010-05)
   Dekkeprosjektet i Region øst utarbeider flerårige planer for dekkevedlikeholdet og ambisjonen er å utarbeide og rullere dekkeplaner for tre år. Hensikten er å lage gjennomarbeide planer og kontrakter som utnytter ...
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Flomrisiko og konsekvensanalyse : Pilotprosjekt E18 ved Hoffsbekken 

   Nie, Linmei (VD rapport;55, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Flybildetolkning med jordartsbestemmelse 

   Wangen, Ole Petter (Intern rapport;nr. 2073, Research report, 1999-03)
   Flybildetolkning med jordartsbestemmelse betyr direkte identifisering av jordarter og jordartsgrenser på flybilder, og dermed også muligheten til å avgrense de områdene på bildene som har samme geotekniske egenskaper. ...