• Adaptation to Climate Change 

   Jeekel, Hans (Report, 2012-01)
   The climate in Europe will change during the twenty-first century. Model predictions indicate that the mean annual temperature will rise by between 1 and 5.5°C. While annual precipitation is likely to increase in the north ...
  • Adaptation to Climate Change – Task Group under CEDR 

   Petkovic, Gordana; Thordarson, Skuli (Report, 2011)
   Conference of European Road Directors, CEDR, initiated work on studying the effects of climate change on roads. The work belongs to Strategic Plan 2 (2009-2013), Thematic Domain Operation and is organised as twin tasks ...
  • Beredskapsplan for driftskontraktene : Forslag til plan for uvær og naturfarer 

   Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;28, Report, 2011-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”. Hensikten med prosjektet er å utrede effekten av klimaendringer på vegnettet og foreslå tilpasningstiltak. Denne rapporten bygger på ...
  • Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veileder 

   Frydenlund, Tor Erik; Flesjø, Kristine (VD rapport;49, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje 

   Strømnes, Arvid Olaus (Statens vegvesens rapporter;70, Report, 2012-03)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Denne rapporten er en del av delprosjekt 3 “Flom og erosjon”, hvor erosjonsskader for brufundamenter i og ved ...
  • Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak 

   Jenssen, Lars; Holmqvist, Erik; Reistad, Kari Svelle (TØI rapport;2560, Report, 2009-11-20)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg som svar ...
  • Flomrisiko og konsekvensanalyse : Pilotprosjekt E18 ved Hoffsbekken 

   Nie, Linmei (VD rapport;55, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Kartportalen FøreVar - for sammenstilling av vær og hendelser : Utvikling, test og evaluering i prosjektet ‘Klima og transport’ 

   Humstad, Tore (VD rapport;22, Report, 2011-12)
   Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet ’Klima og transport’ (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2007-2010), har Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat bidratt til å utvikle, ...
  • Klima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa 

   Flesjø, Kristine (VD rapport;17, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Klima og transport : Kapasitetsberegninger av stikkrenner - E136 Dombås - Ålesund 

   Arntzen, Espen; Andersen, Egil (VD rapprot;18, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Klima og transport : Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene 

   Aronsen, Viggo (VD rapport;4, Report, 2011-01)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet 

   Petkovic, Gordana; Statens vegvesen; Med bidrag fra prosjektgruppen (Statens vegvesens rapporter;210, Report, 2013-05)
   Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
  • Klimaets påvirkning på tilstandsutvikling for vegdekker - E136 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2599, Report, 2010-06-08)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klimapåvirkning av vegbyggingsmaterialer State of the art studie 

   Lerfald, Bjørn Ove; Hoff, Inge (TØI rapport;2519, Report, 2007-12-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
  • Miljøeffekt av endret klima : Oversikt over mulige problemstillinger 

   Nordal, Ola (VD rapport;30, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Modellforsøk med flomskred mot bruer : Virkning av bruåpning og ledevoller 

   Heller, Priska; Jenssen, Lars; Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU (TØI rapport;2582, Report, 2009-08-21)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • NVDB som grunnlag for klimatilpasning : Vurdering av datamodeller og data 

   Jetlund, Knut (VD rapport;20, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Pilotprosjekt på stikkrenner E136 Dombås-Ålesund 

   Flesjø, Kristine; Hestangen, Hilde; Nguyen, Thanh Ngan (Teknologirapport;2566, Research report, 2010-01-28)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet Klima og transport, etatsprosjekt 2007-2010. Det utførte arbeidet inngår i delprosjekt 3 Flom og erosjonssikring. Delprosjektet gjennomgår prosjekterings- og ...