• Alternative forståelser av risiko og eksponering 

   Bjørnskau, Torkel; Ingebrigtsen, Rikke (TØI rapport;1449/2015, Report, 2015-12)
   Rapporten drøfter det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for beregning av risiko i trafikk samt eksponeringsmål som blir benyttet i trafikksikkerhetsforskningen. I rapporten argumenteres det for at selv om hendelser som ...
  • An assessment of the available simulation models for the planning and design of safe urban intersections for pedestrians and cyclists 

   Uteng, Tanu Priya; Taylor, David (TØI report;1391/2015, Report, 2015-12)
   Den norske transportplanleggingsagendaen ønsker å skape gode forhold for fotgjengere og syklister. Bærekraftige transportmidler, dvs. kollektivtransport, sykling og gange skal også, ifølge politiske målsetninger, stå for ...
  • Bilalder og risiko 

   Høye, Alena (TØI rapport;1607/2017, Report, 2017-11)
   Modellberegninger med ulykkesdata fra 2000-2016 viser at personbiler fra senere registreringsår har færre og mindre alvorlige ulykker enn biler fra tidligere år. Når man holder bilenes vekt konstant, er antall drepte og ...
  • Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder 

   Bjørnskau, Torkel; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1401/2015, Report, 2015-03)
   Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir retningslinjer for å benytte 30 km/t og 40 km/t fartsgrenser i byer og tettsteder. En spørreundersøkelse blant by- og tettstedskommuner viser at kommunene har fulgt opp og ...
  • Den fjerde faktor - Sosiale medier, ungdom og trafikksikkerhet 

   Moe, Dagfinn; Roche‐Cerasi, Isabelle; Kummeneje, An‐Magritt; Brandtzæg, Petter Bae; Skjuve, Marita (SINTEF rapport;2018:00879, Report, 2018-09-03)
   Prosjektet er knyttet til programmet Bedre sikkerhet i trafikken (BEST) som er et FoU-program i regi av Statens vegvesen. Statens vegvesen står overfor mange utfordringer med hensyn til effektiv og riktig bruk av sosiale ...
  • Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data 

   Høye, Alena (TØI rapport;1569/2017, Report, 2017-05)
   Basert på materiale til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) beskriver rapporten resultater av dybdestudier av 107 fartsrelaterte dødsulykker med personbiler med edru fører i 2011- 2015, samt informasjon om ...
  • Dødsulykker ved kjøring uten førerett 

   Sagberg, Fridulv (TØI rapport;1529/2016, Report, 2016-11)
   Mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en fører uten førerett eller som kjører et stjålet kjøretøy. Dette ble påvist ved en analyse av alle dødsulykker i Norge i perioden 2005-2014. Gjennomgang av internasjonal ...
  • Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak 

   Høye, Alena (TØI rapport;1556/2017, Report, 2017-02)
   The Compendium of road safety measures summarizes effects of 34 types of road safety measures. The main focus is on measures within the responsibility of the Norwegian Public Roads Administration. For each measure effects ...
  • En reanalyse av skadde syklister i Oslo 2014 basert på data fra Oslo skadelegevakt 

   Unknown author (COWI rapport;A085603 003, Report, 2017-02-15)
   I 2014 samlet Oslo Skadelegevakt opplysninger om syklister som besøkte legevakten med skader etter trafikkulykker. På oppdrag fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet utarbeidet skadelegevakten i 2015 en rapport med ...
  • Evaluering av «Shared space»-områder i Norge 

   Bjørnskau, Torkel; Sundfør, Hanne Beate; Sørensen, Michael W. (TØI rapport;1511/2016, Report, 2016-12)
   «Shared space» innebærer at torg og gater deles mellom ulike trafikantgrupper og at gaterommet uformes uten eller med begrenset bruk av skilt, oppmerking og fysisk separering. I stedet for klare regler og regulereringer ...
  • Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t 

   Sagberg, Fridulv; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1462/2016, Report, 2016-01)
   Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn ...
  • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

   Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
   Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...
  • Flere trafikkskader av nullvekstmålet? 

   Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1631/2018, Report, 2018-05)
   Det er et politisk mål at trafikkveksten i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. Mer sykling og gåing vil føre til flere skader, men først og fremst flere lettere skader. Antall hardt ...
  • Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse 

   Mandaric, Stefan; Axelsen, Vebjørn (BearingPoint rapport;2017/09, Report, 2017-09)
   Denne analysen har utredet følgende problemstilling: Hvilke egenskaper ved vegen og dens omgivelser kjennetegner ulykkesutsatte vegstrekninger? Statens vegvesen inviterte i 2015 til Plan- og designkonkurranse gjennomført ...
  • Forslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående i et bysentrum 

   Lindseth, Marit S. (Norconsult rapport;;V01 00B, Report, 2017-10-03)
   Forholdene for gående og syklister i et bysentrum er interessant å undersøke med tanke på nasjonale og lokale målsettinger om å øke andelen av disse trafikantgruppene. Hva skal til for å legge forholdene til rette for å ...
  • Fotgjengerskader i Oslo i 2016 

   Sundfør, Hanne Beate; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1609/2017, Report, 2017-12)
   Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele ...
  • Førerstøttesystemer 

   Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg; Vaa, Truls (TØI rapport;1450/2015, Report, 2015-12)
   For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og ...
  • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet? 

   Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita (IRIS rapport;2015/105, Report, 2015-11-30)
   Denne rapporten har som mål å belyse fartsutviklingen på norske veger. Basert på data fra 11 tellepunkt og åtte intervjuer har vi studert hvordan fartsnivået har endret seg i løpet av perioden 2008-2014 og hva som eventuelt ...
  • Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak 

   Elvik, Rune; Assum, Terje; Olsen, Silvia (TØI rapport;1605/2017, Report, 2017-12)
   Faktorer som kan fremme eller hindre gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak er studert. En lang rekke faktorer er identifisert og mulighetene for å redusere hindringer for gjennomføring av effektive ...
  • Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? 

   Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1417/2015, Report, 2015-05)
   Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i ...