Viser treff 1-20 av 489

  • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

   Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
   Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
  • Håndtering av kritiske grunnforhold 

   Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
   Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
  • Mengderapport vinteren 2020/2021 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
   Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
  • KFA rejuvenatorprosjekt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
   Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
  • Seismiske målemetoder 

   Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
   Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...
  • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
  • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

   Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
   In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
  • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd [717] 

   Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
   Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
  • Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker 

   Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;713, Report, 2021-03)
  • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

   Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
   Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
  • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

   DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
  • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

   Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
   Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
  • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

   Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
   Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
  • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

   Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
  • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

   Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
  • Forprosjekt - Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter 

   Johansen, Ana K; Forsnes, Kristin R; Skuggevik, Elisabeth (Report, 2021-01)
   Dette forprosjektet beskriver en mindre kartlegging (se vedlegg) av hva som finnes innen bærekrafts evaluering i mobilitetsprosjekter. Rapporten skisserer og en fremdriftsplan for videre utvikling av metodikk for evaluering ...
  • GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker 

   Haakonsen, Trond Arve (Statens vegvesens rapporter;696, Report, 2020-11)
   Etter at Statens kartverk i 2019 justerte koordinater på stamnett- og landsnettpunkter for bedre samsvar med posisjonstjenester vil det være mulig å bruke en enklere metode, punktmålinger med sanntids-GNSS (RTK) ved ...
  • Vegkart for arbeid med standardisering av ITS : Et nasjonalt vegkart for deltagelse i internasjonal ITS standardisering og bruk av ITS standarder innen vegtransport i Norge 

   Eskedal mfl., Thor Gunnar (Statens vegvesens rapporter;698, Report, 2020-11-18)
   Dette dokumentet er utarbeidet som en hjelp til å forstå hvorfor det er behov for standardisering, hvilken nytte dette gir innen ITS-området og hvordan man skal arbeide med standardisering fremover i vegtransportsektoren. ...
  • Verdensarv & E 134; Rjukan - Notodden industriarv 

   Ingebrigtsen, Silje; Njøs Slinde, Ingeborg; Mahammed, Ismail (Statens vegvesens rapporter;526, Report, 2020-10-02)
   Rjukan og Notodden er det best bevarte eksempelet Norge har på den såkalte "andre industrielle revolusjonen". Fremstillingen av industriell gjødsel var et viktig bidrag ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Rjukan ...