Now showing items 21-40 of 486

  • Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;397, Report, 2015-07-03)
   Beredskapsanalyse av den undersjøiske tunnelen Fv64 Fannefjordtunnelen i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke.
  • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
   Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
  • Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

   Pabst, Thomas; Hindar, Atle; Hale, Sarah; Garmo, Øyvind; Bækken, Torleif; Petersen, Karina; Endre, Erik; Baardvik, Gunvor (Statens vegvesens rapporter;389, Report, 2015-06)
   NGI og NIVA har gjennomført et litteraturstudium for å beskrive og klassifisere bergarters potensielle negative effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet. Med anleggsvirksomhet i Norge tenker vi ikke bare på veg, men ...
  • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
   Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Betongelementer for langtidsprøving : Austefjorden feltstasjon - prøving av betong i marint miljø 

   Hornbostel, Karla; Pedersen, Bård M (Statens vegvesens rapporter;494, Report, 2019-12)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Rapporten beskriver de ...
  • Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare 

   Smørgrav, Torbjørn; Susort, Eivind (Statens vegvesens rapporter;636, Report, 2020-02)
   I dette prosjektet har Statens vegvesen sammen med Geomonitor AS undersøkt muligheter for å bruke bildegjenkjenning i bilder fra skredutsatte områder til å detektere skred og vesentlige endringer i snødekket.
  • Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Receiving Road Runoff 

   Brittain, JE; Saltveit, SJ; Bremnes, T; Pavels, H; Løfall, BP; Nilssen, JP (Statens vegvesens rapporter;576, Report, 2017-05)
   Twelve wet sedimentation ponds, constructed for receiving road runoff, were sampled over a two year period from April 2013 to October 2014. Samples of benthic invertebrates, zooplankton and amphibian were taken in April, ...
  • Bomringen i Oslo: En empirisk undersøkelse av elastisiteter i vegtransporten for Oslo fra 1991 til 2016 

   Bretteville-Jensen, Thorkild (Statens vegvesens rapporter;433, Report, 2017-08)
   Målet med denne rapporten er å estimere priselastisiteten med hensyn til takstene i Oslos bomring, og å gi et innblikk i de planlagte endringene i Oslopakke 3 de kommende årene. Bomkostnadene betraktes i sammenheng med de ...
  • Brannprøving av sprøytebetong : med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber 

   Kompen, Reidar; Andersson, Eva; SINTEF NBL (Statens vegvesens rapporter;139, Report, 2012-08)
   Denne rapporten beskriver produksjonen av ni testelementer og brannprøving av disse etter ISO 834 med standard tid-temperaturkurve (ISO) eller hydrokarbonbranneksponering (HC-kurve). Brannforsøkene ble utført i 2003 ved ...
  • Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning 

   Vikan, Hedda; Nyembwe, Kalambayi Rodrigue (Statens vegvesens rapporter;140, Report, 2013-04-19)
   Mikro polypropylenfiber tilsettes sprøytebetong for å sikre mot eksplosiv betongavskalling under brann. Under sprøyting av betong vil en andel brannsikringsfibre virvles opp i lufta. Disse er svært finpartikulære og utgjør ...
  • Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru: Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering 

   Bjøntegaard, Ø.; Persson, S.; Kanstad, T.; Pedersen, B.; Vatnar, A.; Skare, E.L. (Statens vegvesens rapporter;427, Report, 2018-01-29)
   Bruas kantdragere ble delt inn i 6 felt hvor det ble støpt en referansebetong uten fiber og fem betonger med ulike fibertyper. Det ble støpt ut terninger for fasthetsprøving og bjelker for prøving av bøyestrekkfasthet, og ...
  • Bruk av fotogrammetri og droner ved vurdering av snøskredfare 

   Frauenfelder, R.; Salazar, S.; Smebye, H.; Humstad, T.; Solbakken, E.; McCormack, E. (Statens vegvesen rapporter;655, Report, 2020-05)
   To tidligere feltdemonstrasjoner med bruk av droner (UAS) for som støtteverktøy ved skredfarevurdering for veg, har gitt verdifull erfaring fra operasjoner i vinterforhold med kameraer og ulike sensorer. Statens vegvesen ...
  • Bruk av Håndbok 140 i praksis : studie av prissatte konsekvenser, sammenstilling, mål og regional utvikling 

   Olsen Hvoslef, Ragnhild; Finserås Larsen, Marianne; Støen Høyem, Harald (Statens vegvesens rapporter;182, Report, 2012-11)
   Sammendrag: Denne rapporten sammenligner presentasjonen av en rekke tema i gjennomførte konsekvensutredninger mot malene i Håndbok 140, Konsekvensanalyser. Særlig vekt legges på å forklare observerte mønster, og å foreslå ...
  • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

   Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
   Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...
  • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
  • Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge 

   Drevland Jakobsen, Pål; Lie Arntsen, Mari (Staten vegvesens rapporter;324, Report, 2014-09-23)
   Denne rapporten er utarbeidet for å se på mulighetene for å bruke fullprofil tunnelboremaskin (TBM) for driving av vegtunneler i Norge. Rapporten belyser mulig bruk av TBM og kriterier for valg av TBM kontra konvensjonell ...
  • Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand 

   Hagelia, Per; Fjermestad, Halldis (Statens vegvesens rapporter;516, Report, 2016-12-15)
   Statens vegvesen har omfattande ansvar innan samferdselssektoren. Kjemisk analyse er nødvendig for å løyse konkrete oppgåver knytta til miljø og materialar. Svært rask kjemisk analyse kan nå utførast med handheldt ...
  • Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;356, Report, 2015-02)
   Rapporten viser oppbygging av programmet EFFEKT 6.6 og hvordan dette samvirker med omkringliggende programmer og databaser. Det vises hvordan et prosjekt modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares ...