• 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

   Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
   Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...
  • Årsrapport 2018 

   Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
   Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
  • Byutredning for Tromsø 

   Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
   Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
  • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

   Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
   Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
  • Byutredninger : Oppsummering av hovedresultater for åtte byområder 

   Vegdirektoratet; Styrings- og strategistaben (Report, 2018-01-25)
   De største byene blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke. Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere skal foretrekke å reise kollektivt, sykle og gå, slik ...
  • Evalueringsrapport SVV2010 - Ett år har gått 

   Vegdirektoratet; HR- og administrasjonsavdelingen (Report, 2011-03)
   Hovedhensikten med evalueringen av SVV2010 har vært å bidra til kunnskap om hvorvidt de grep Statens vegvesen gjorde for å tilpasse etaten til Forvaltningsreformen har medvirket til å realisere de målsettingene man hadde. ...
  • Fra riksveg til gate : erfaringer fra 16 miljøgater 

   Grendstad, Gyda; Devold, Ellen M. (UTB-rapport;2003/06, Report, 2003)
   Denne rapporten er en del av etatsprosjektet "Miljø - på eksisterende vegnett" (1998-2001) og er sluttfinansiert i etatsprosjektet "Transport i by"(2002-2005). Et etatsprosjekt er et fireårig FOU-program for Statens ...
  • Metodeutvikling av tunnelvask 

   Monrabal-Martinez, Carlos; Berge, Kjersti Anette Haukaas (Report, 2019-12-19)
   I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), ...
  • Nasjonal sykkelstrategi : trygt og attraktivt å sykle : Nasjonal transportplan 2006-2015 

   Dalen, Anders; Tomten, Heidi; Storli, Marit Sletteberg; Aasdal, Siri; Berget, Trond; Jølsgard, Erik J.; Grendstad, Gyda; Landsverk, Olav; Nygård, Odd; Løtveit, Sigurd; Bulling, Liv (Report, 2003)
   Stortinget har bedt om en nasjonal sykkelstrategi Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2000-2001) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand» den 7. juni 2001 ble Regjeringen bedt om å utarbeide ...
  • Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

   Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
   –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...
  • Rapport fra studietur USA: Storskadede kjøretøy 2017 

   Lillegård, Fredrik; Halvorsen, Leif Magne (Report, 2017)
  • Riksvegutredningen 2015 

   Statens Vegvesen (Report, 2015-03)
   Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i ...
  • Statens vegvesen mot år 2000 : privat eller offentlig? : fakta og debatthefte om Statens vegvesens drift 

   Hansen, Tellef; Olsen, Jahn-Arne (Report, 1991)
   Å være eller ikke være - en utfordring for Statens vegvesen mot år 200. Det er ingen selvfølgelighet at Statens vegvesen kommer til å eksistere i sin nåværende form også i år 2000. I de siste årene har etaten møtt sterk ...
  • Studietur til Nederland 18.-20. oktober 2017: Utrecht og Amsterdam. 

   Markey, Ian; Krag, Maria Kielland; Anker, Matilde; Flothyl, Arne Olavson (Report, 2018-01)
   Prosjekt E18 Vestkorridoren innehar en betydelig satsning på sykkel og kollektivtransport. Vår søknad var begrunnet i at vi som jobber med prosjektet ønsket å studere løsninger for syklister ved kollektivknutepunkter rundt ...
  • Studietur USA og Canada: Lokal overvannshåndtering 

   Øyasæter, Heidi Bø; Seyffarth, Henriette; Laukli, Kirstine (Report, 2018-01)
   Klimaet er i endring, og det er flere intense regnskyll nå enn tidligere. Samtidig gjør fortetting og utbygging i byer at grønne, åpne arealer blir bygget ned eller erstattet med tette flater. Resultatet er at mindre vann ...
  • Støy og lokal luftforurensing i Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen Region øst; Fyhri, Aslak; Foslie, Ellen; Naper, Helge Gidske (Report, 2010-06)
   Temarapport om Støy og lokal luftforurensning inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og ...
  • Støyskjermer : idékatalog : eksempler fra Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen Region øst (Report, 2008-12)
   For å dempe støybelastningen fra trafikken har Statens vegvesen utført en rekke støyskjermingstiltak langs våre veger. Dessverre er det stadig flere situasjoner som krever støyskjerming, og det er viktig å få til gode og ...
  • Sykkelturisme på Algarvekysten og Lisboa, Portugal: Studietur 2017 

   Lindsaas, Ingvild Møgster; Skagestein, Siri (Report, 2017-10)
   Vi reiste til Portugal i september 2017 for å se på hvordan landet har tilrettelagt for sykkelturisme i et sårbart landskap. Vi ønsket med studieturen å hente med oss ideer hjem til hvordan detaljene i en sykkelturistrute ...
  • Trafikantenes kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 

   Phillips, Ross; Fyhri, Aslak (TS-rapport;2009 : 03, Report, 2009-04)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Det er femte ...
  • Trafikantens opplevelse : teori og metode 

   Selberg Arkitektkontor As. (Report, 2005-12)
   Hensikten med prosjektet er å utvikle tenkning og planlegging av og i vegers omgivelser - som egenverdi av opplevelse, men ikke minst med tanke på å gi trafikanten stimuli for å motvirke tretthet, sløvhet og i verste fall ...