Now showing items 21-25 of 25

  • Trafikksikkerhet og trygghet i Oslo og Akershus 

   Sørensen, Michael (Report, 2011-04)
   Denne temarapporten er en analyse av trafikksikkerhets- og trygghetssituasjonen på vegnettet i Oslo og Akershus. Formålet med rapporten er følgende: Å foreta en gjennomgang av relevante eksisterende rapporter og lignende ...
  • Tungtransport i Groruddalen : rapport fra en tverretatlig faggruppe, april 2009 

   Rosland, Pål; Presttun, Toril; Burheim, Jofrid; Bekken, Jon-Terje; Eilertsen, Jøran M.; Ramlo, Svenn A.; Broholm, Siri H.; Slipher, Petter Daae; Koren, Ellen-Christine; Riddervold-Jensen, Bjørn; Nysæter, Knut J. Fr.; Haakenaasen, Bjørn (Report, 2009-04)
   Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) ble behandlet i bystyret i juni 2006. Målet med planen var å legge strategiske føringer for utviklingen mot et bedre miljø i Groruddalen fram mot 2030. Ved behandlingen av HUG ...
  • Utvikling av eksisterende veg : forstudien 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Report, 2010-03)
   Denne rapporten er et utkast til en veiledning om ”Utvikling av eksisterende veg”. Litt enkelt kan en si at hensikten er å lage metodikk for • en analyse (forstudie) av hvor det er riktig å satse på å utvikle eksisterende ...
  • Varoddbrua : sluttrapport 

   Statens vegvesen Vest-Agder (Report, 1994)
   Siden 1956 har Varoddbrua stått sterkt i bevisstheten hos sørlendingen. Dens form griper sterkt inn i landskapet omkring Topdalsfjorden, samtidig som bruas evne til å avvikle trafikk berører mange mennesker. Byggefasen ...
  • Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

   Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
   Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.